Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους

Διαφορές παράδοσης ή απόδοσης μισθίου - Εκδικαζόμενες διαφορές. Αρθρο 647. «1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 643 παράγραφος 1, 648 έως 661 δικάζονται όλες οι κύριες ή παρεπόμενες διαφορές από μίσθωση κάθε είδους πράγματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου ή από επίμορτη αγροληψία.» *** Η παράγραφος 1,όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρο 7 Ν.2741/1999, αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 παρ.1 Ν. 4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012. Εναρξη ισχύος από 2 Απριλίου 2012. 2. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 648 έως 657 δικάζονται και οι διαφορές του άρθρου 17 αριθ. 2.

Προσδιορισμός δικασίμου. Αρθρο 648. Ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης, με σημείωσή του επάνω στην αγωγή που κατατέθηκε, οφείλει να ορίσει αμέσως ημέρα και ώρα Συζήτησης και Προθεσμία κλήτευσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δεκαπέντε ημέρες ούτε μικρότερη από οκτώ. Η υπόθεση δεν εγγράφεται στο Πινάκιο.

Συζήτηση - Προαπόδειξη - Προτάσεις - Ερημοδικία - Απόφαση. Αρθρο 649. 1. Οι διάδικοι έως το τέλος της Συζήτησης στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους μέσα. (Απόφαση για διεξαγωγή Απόδειξης δεν εκδίδεται). Οι διάδικοι δεν έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν προτάσεις, εκτός αν το δικαστήριο το διατάξει. (Η Συζήτηση στο ακροατήριο τελειώνει σε μια δικάσιμο και το δικαστήριο οφείλει να εκδώσει, το ταχύτερο, την απόφαση). 2. Αν κατά τη Συζήτηση στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη Συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εντός ( )εδάφια β΄και δ΄ της παρ. 1 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από 1.1.2002 με το άρθρ.20 παρ.6 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 106/29.5.2001.

Αποδεικτικά μέσα. Αρθρο 650. 1. Το δικαστήριον λαμβάνει υπόψη του και Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου. Οι μάρτυρες εξετάζονται κατά τη δικάσιμο. Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει κατά τη δικάσιμο, αν το κρίνει αναγκαίο, άλλη ημέρα και ώρα για την εξέταση των μαρτύρων ενώπιον του, με προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα Πρακτικά, χωρίς να απαιτείται κλήση των διαδίκων και των μαρτύρων να εμφανιστούν κατά την εξέταση. Ενορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη μόνον αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου, πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. 2. Αν υπάρχει ανάγκη να γίνει αυτοψία, το δικαστήριο ενεργεί την αυτοψία, ορίζοντας κατά τη Συζήτηση στο ακροατήριο, με προφορική ανακοίνωσή του που καταχωρίζεται στα Πρακτικά, τον τόπο και το χρόνο της διεξαγωγής της, χωρίς να απαιτείται και πρόσκληση των διαδίκων να παραστούν. Το πόρισμα της αυτοψίας καταχωρίζεται στην απόφαση. 3. Αν υπάρχη ανάγκη να γίνει πραγματογνωμοσύνη, το δικαστήριο ορίζει κατά τη Συζήτηση στο ακροατήριο, με προφορική ανακοινώσή του, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά, τους πραγματογνώμονες, το θέμα, τον τόπο και το χρόνο της διεξαγωγής της. Ο χρόνος της διεξαγωγής δεν είναι ποτέ δυνατό να είναι μεγαλύτερος από οκτώ ημέρες. Οι πραγματογνώμονες μπορούν να εκθέσουν το πόρισμά τους και προφορικά στη γραμματεία του δικαστηρίου, οπότε συντάσσεται πρακτικό, χωρίς να απαιτείται και πρόσκληση των διαδίκων να παραστούν κατά τη σύνταξή του ούτε ανάγνωση του πρακτικού στους διαδίκους, αν παρίστανται. 4. Ορκος, που έχει επαχθεί, επιβάλλεται μόνο αν κατά την κρίση του δικαστηρίου είναι αναγκαία η επιβολή του για να σχηματίσει την πεποίθησή του. Αν εκείνος που θα δώσει τον όρκο είναι παρών, ο όρκος δίνεται κατά την ίδια Συζήτηση στο ακροατήριο. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διατάξεις της παραγράφου 4 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ από 1.4.2002 με το άρθρ.20 παρ.6 Ν.2915/2001,ΦΕΚ Α 106/29.5.2001.

Δεδικασμένο. Αρθρο 651. Οι τελεσίδικες αποφάσεις για τις διαφορές του άρθρ. 17 παρ. 2 αποτελούν Δεδικασμένο. Οι αποφάσεις για την παράδοση ή απόδοση της χρήσης του μισθίου αποτελούν Δεδικασμένο μόνον ως προς το ζήτημα της παράδοσης ή απόδοσης της χρήσης του μισθίου που έχει κριθεί και όχι ως προς τα ζητήματα που κρίθηκαν παρεμπιπτόντως.

Ενδικα μέσα - αίτηση επαναφοράς πραγμάτων - συζήτηση - προθεσμίες. Αρθρο 652. 1. Η Προθεσμία ανακοπής Ερημοδικίας είναι οκτώ ημέρες ενώ της έφεσης, της Αναψηλάφησης και της αναίρεσης δεκαπέντε ημέρες, αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει τα ένδικα αυτά μέσα διαμένει στην Ελλάδα, και τριάντα ημέρες, αν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. 2. Η προθεσμία της αίτησης για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση είναι οκτώ ημέρες από την ημέρα που αίρεται το κώλυμα το οποίο συνιστά ανώτερη βια ή από τη γνώση του δόλου. 3. Η δικάσιμος για την προφορική Συζήτηση των ενδίκων μέσων, εκτός από την αναίρεση, πρέπει να ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ανάμεσα στην κλήση και τη Συζήτηση να μεσολαβεί προθεσμία οκτώ ημερών, αν ο καλούμενος διαμένει στην Ελλάδα, και τριάντα ημερών, αν διαμένει στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Αν υπάρχουν περισσότεροι ομόδικοι, από τους οποίους ορισμένοι διαμένουν στο εξωτερικό ή δεν έχουν γνωστή διαμονή, πρέπει να τηρείται η προθεσμία των τριάντα ημερών.

Ανακοπή Ερημοδικίας. Αρθρο 653. 1. Ανακοπή Ερημοδικίας επιτρέπεται αν εκείνος ο οποίος δικάστηκεν ερήμην δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα ή εμπρόθεσμα "ή αν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας" ***Η εντός " " φράση προστέθηκε με την παρ.7 του άρθρου 9 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) 2. Αν η Ανακοπή Ερημοδικίας κριθεί παραδεκτή και βάσιμη, το δικαστήριο εξετάζει αμέσως την ουσία της υπόθεσης, εκδίδοντας μια απόφαση για την ανακοπή και την ουσία.

Εφεση. Αρθρο 654. 1. Οι πρόσθετοι λόγοι της έφεσης και η αντέφεση ασκείται και με τις προτάσεις. "2. Τα άρθρα 226,649 παρ.1,650, 651 και 653 εφαρμόζονται και στην κατ` έφεση δίκη. Σε περίπτωση Ερημοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 άρθρ.3 του Ν. 2298/1995 (Α 62),κατά την παρ.4 δε του ιδίου άρθρου εφαρμόζεται,όπως τροποποιείται από τον νόμο αυτό, σε εφέσεις που συζητούνται μετά την έναρξη της ισχύος του. 3. Η ενέργεια αυτοψίας είναι δυνατό να ανατεθεί και σε ένα μέλος του δικαστηρίου.

Αναψηλάφηση. Αρθρο 655. Τα άρθρα 648 και 649 εως 654 εφαρμόζονται και στην Αναψηλάφηση.

Αρθρο 656. ***Το άρθρο 656 Καταργήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.2172/1993(ΦΕΚ Α 207)

Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση. Αρθρο 657. Αν γίνει δεκτή αίτηση για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, το δικαστήριο ερευνά αμέσως την ουσία της υπόθεσης και εκδίδεται πάντοτε μία απόφαση.

Προθεσμία παράδοσης ή απόδοσης του μισθίου. Αρθρο 658. Το δικαστήριο δικαιούται να ορίσει προθεσμία για την παράδοση ή την απόδοση της χρήσης του μισθίου έως τριάντα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης.

Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας. Αρθρο 659. Αποφάσεις που αφορούν την απόδοση της χρήσης μισθίου ακινήτου εκτελούνται και κατά των υπομισθωτών, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματά του από το μισθωτή ή κατέχει το μίσθιο γι` αυτόν.

Επανεγκατάσταση στο μίσθιο. Αρθρο 660. 1. Αν εξαφανιστεί απόφαση που διατάζει παράδοση ή απόδοση της χρήσης μισθίου και η απόφαση έχει εκτελεστεί, εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, δικαιούται να ζητήσει να επανεγκατασταθεί στο μίσθιο. 2. Η επανεγκατάσταση μπορεί να ζητηθεί με αίτηση που υποβάλλεται και με τις προτάσεις στο δικαστήριο που εξαφάνισε την απόφαση ως το τέλος της Συζήτησης στο ακροατήριο ή με αγωγή που απευθύνεται προς τον ειρηνοδίκη και δικάζεται κατά την ειδική αυτή διαδικασία, η απόφαση όμως του ειρηνοδίκη δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσο. "Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που η απόφαση, η οποία διατάσσει την παράδοση ή απόδοση μισθίου, γίνεται αμετάκλητη." ***Το εντος "" εδάφιο προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 20 του Ν.2915/2001 (ΦΕΚ Α 109/2001) 3. Η απόφαση που διατάζει την επανεγκατάσταση εκτελείται και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώματά του από εκείνον κατά του οποίου διατάχθηκε η επανεγκατάσταση.

Καταβολή μισθωμάτων και δικαστικών εξόδων - Κατάργηση δίκης. Αρθρο 661. Η καταβολή ενώπιον του ειρηνοδικείου ή του μονομελούς πρωτοδικείου έως το τέλος της Συζήτησης στο ακροατήριο όλων των ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων που οφείλονται έως την ημέρα της Συζήτησης και των δικαστικών εξόδων που ορίζονται αμέσως από το δικαστή, καταργεί τη δίκη για την απόδοση της χρήσης του μισθίου για καθυστέρηση μισθωμάτων από δυστροπία. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν υπάρχει επανειλημμένη καθυστέρηση από δυστροπία.

Πλασματική καταγγελία της σύμβασης μισθώσεως. Αρθρο 662. Η άσκηση αγωγής για την απόδοση της χρήσης μισθίου ισχύει ως καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.