Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγκαστική Εκτέλεση - Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων

Κτήση κινητού από μη κύριο - Ευθύνη για ελαττώματα - Κίνδυνος κλπ. Αρθρο 1017. 1. Οι διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για την κτήρη κυριότητας από μη κύριο εφαρμόζονται και στον πλειστηριασμό κινητού πράγματος. 2. Σε πλειστηριασμό πράγματος κινητού ή ακινήτου δεν υπάρχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα. Για τα νομικά ελαττώματα υπάρχει ευθύνη μόνο εκείνου που επισπεύδει τον πλειστηριασμό και μόνο αν αυτός γνώριζε το χρόνο του πλειστηριασμού την ύπαρξη του νομικού ελαττώματος. Η ευθύνη από τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν αποκλείεται. 3. Τον κίνδυνο από την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος φέρει ο Υπερθεματιστής από την Κατακύρωση. 4. Ο Υπερθεματιστής παίρνει τα ωφελήματα και φέρει τα βάρη του πράγματος από την Κατακύρωση.

Ανάληψη πλειστηριάσματος ακυρωθέντος πλειστηριασμού από υπερθεματιστή. Αρθρο 1018. Σε περίπτωση που ο Πλειστηριασμός ακυρώθηκε και διενεργηθεί νέος, η απαίτηση του υπερθεματιστή του πλειστηριασμού που ακυρώθηκε να αναλάβει το πλειστηρίασμα που διανεμήθηκε κατατάσσεται μετά τα έξοδα της εκτέλεσης του νέου πλειστηριασμού και πριν από τις απαιτήσεις των άρθρων 975, 976, 1007, 1012 παρ. 4 και 1015 παρ.4. Για να ικανοποιηθεί αυτή η απαίτηση, ο Υπερθεματιστής μπορεί να επισπεύσει πλειστηριασμό με βάση την απόφαση που ακύρωσε την εκτέλεση και πιστοποίηση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού ότι το πλειστηρίασμα έχει καταβληθεί και διανεμηθεί.

Ανατροπή της κατάσχεσης. Αρθρο 1019. 1. Η κατάσχεση, εφόσον δεν ακολούθησε Πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφότου επιβλήθηκε ή αναΠλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό, ανατρέπεται, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έννομο συμφέρον, με απόφαση του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Το δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους αφότου δημοσιευθεί η απόφαση. "2. Στις προθεσμίες που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο δεν υπολογίζεται το διάστημα από την έκδοση απόφασης " σύμφωνα με το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4" μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε σύμφωνα με αύτην, το διάστημα αναστολής της εκτέλεσης, η οποία χορηγήθηκε με δικαστική απόφαση ή με κοινή συναίνεση εκείνου που επισπεύδει και του οφειλέτη, η οποία βεβαιώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς και ο χρόνος από 1 έως 31 Αυγούστου". *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) *** Η φράση της παρ.2 "σύμφωνα με τα άρθρα 961 και 966 παράγραφοι 3 και 4" αντικαταστάθηκε ως άνω με τη φράση "σύμφωνα με το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4" δυνάμει της παρ.33 άρθρ.4 Ν.2298/1995 (Α 62).(Ως προς την έναρξη ισχύος βλ.παρατήρηση στην παρ.3 παρόντος άρθρου). "3. Αν πριν από την έκδοση της κατά την παρ. 1 απόφασης είχαν αναγγελθεί δανειστές με τα προσόντα αυτοτελούς κατάσχεσης, κατά τα άρθρα 972 παρ. 2 εδ. β` και 1006 παρ. 1 εδ. α`, η ανατροπή επέρχεται ως προς αυτούς μόνο αν οι ως άνω προθεσμίες είχαν συμπληρωθεί και ως προς αυτούς από τις αναγγελίες τους. Διαφορετικά, η κατάσχεση ως προς αυτούς διατηρείται και ισχύει αυτοτελής προθεσμία ανατροπής της από την αναγγελία τους, η προθεσμία όμως αυτή ουδέποτε συμπληρώνεται πριν οπό την παρόδο εξαμήνου από την ανατροπή". ***Η παρ.3,η οποία είχε προστεθεί με την παρ.15 άρθρου 10 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.33 άρθρ.4 Ν.2298/1995 (Α 62),σύμφωνα δε με την παρ.37 του ιδίου άρθρου: "Οι διατάξεις που τροποποιούνται με το παρόν άρθρο εφαρμόζονται από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού ως προς το ατέλεστο μέρος της διαδικασίας. Το κύρος όμως και οι έννομες συνέπειες των πράξεων της διαδικασίας που έχουν ήδη γίνει δεν θίγονται. Αν έχει εκδοθεί αρχικό πρόγραμμα πλειστηριασμού, σε διόρθωση κατά το άρθρο 961 υπόκειται αυτό, ο Πλειστηριασμός επισπεύδεται βάσει αυτού και τυχόν περαιτέρω επισπεύσεις, μετά ματαίωση ή υποκατάσταση, καθώς και η επίσπευση αναπλειστηριασμού,γίνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους. Οι διατάξεις όμως που αφορούν την υποκατάσταση στη θέση του επισπεύδοντος, την πλειοδοσία, τη διαδικασία του άρθρου 965 παρ. 5, την ευθύνη επι αναπλειστηριασμού, την κατάθεση του πλειστηριάσματος και τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση στο ατέλεστο μέρος της διαδικασίας. Η προθεσμία του άρθρου 979 παρ. 2, όπως τροποποιείται, ισχύει για τις ανακοπές με τις οποίες προσβάλλονται πίνακες που συντάχθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού".

Διεκδικητική αγωγή πλειστηριασθέντος - προθεσμία αίτησης. Αρθρο 1020. Αγωγή διεκδίκησης του πράγματος που πλειστηριάστηκε πρέπει να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, για τα κινητά ενός έτους από τότε που παραδόθηκαν στον υπερθεματιστή, και για τα ακίνητα πέντε ετών από τότε που μεταγράφηκε η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.1473/1984 ορίζονται τα εξής: "Από την ισχύ της διάταξης του αρθρου 1020 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η προθεσμία των πέντε (5) ετών που ορίζεται σε αυτη ισχύει για το Δημόσιο, μόνο εφόσον κοινοποιήθηκε σε αυτό η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης μαζί με το πιστοποιητικό μεταγραφής της και αρχίζει από την κοινοποίησή της. το ίδιο ισχύει και για τις αντίστοιχες προηγούμενες διατάξεις της πολιτικής δικονομίας."

Εκούσιος πλειστηριασμός. Αρθρο 1021. «Οταν σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των μερών γίνεται Εκούσιος Πλειστηριασμός ενώπιον συμβολαιογράφου, η διαδικασία αρχίζει με έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από δικαστικό επιμελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο.» Περαιτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954 παρ.4, 955 παρ.1 960 παρ.2,965,966,967,969 παρ.1, 999,1001 παρ.1,1002,1003 παρ.1,2 και 4, 1004,1005 παρ.1 και 2 και 1010." Ο Εκούσιος Πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο. Με συμφωνία των μερών ή με απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπο7ρεί, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να οριστεί άλλος τόπος πλειστηριασμού. *** Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1021,όπως το άρθρο αυτό είχε τροποποιηθεί με την παρ.34 άρθρ.4 Ν.2298/1995,Α 62,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 61 Ν.3994/2011,ΦΕΚ Α 165/25.7.2011.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.