Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ως προς το κύριο όνομα της μητέρας της αιτούσας (Ειρηνοδικείο Χανίων, αριθμός απόφασης 200/2013).

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ως προς το κύριο όνομα της μητέρας της αιτούσας. Έννομο συμφέρον. Νομική φύση της δικαστικής απόφασης που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό. Τοπική αρμοδιότητα. Η αίτηση μπορεί να εισαχθεί και στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση.

[...] ΕΠΕΙΔΗ, από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 782 ΚΠολΔ συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζεται η αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με την οποία επιδιώκεται η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδρομή καταχωρήθηκε εσφαλμένα σε αυτή. Αντικείμενο της σχετικής απόφασης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση, η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη και όχι διαταγή στο Ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης που ενδεχόμενα συντάχθηκε ανακριβώς από αυτόν, διότι τούτο αποτελεί καθήκον του ληξιάρχου, το οποίο οφείλει να εκτελεί χωρίς διαταγή (ΕφΔωδ 95/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 2571/1996 Αρμ 1996.1088). Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξίαρχου, ο οποίος προέβη στη σύνταξη της διορθωτέας ληξιαρχικής πράξης, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα παρέκτασης. Ομως, λόγω της ελαστικότητας της διαδικασίας της εκουσίας δικαιοδοσίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ρύθμιση της τοπικής αρμοδιότητας στο νόμο δεν έχει δεσμευτικό αλλά καθοδηγητικό χαρακτήρα, οπότε δεν αποκλείεται η αίτηση να απευθυνθεί και σε άλλο κατά τόπο δικαστήριο, όπως εκείνο της κατοικίας των αιτούντων, εφόσον λόγω των τοπικών του συνθηκών είναι σε θέση να παρέχει ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη έννομη προστασία (ΕφΑθ 1661/2005 ΕλλΔνη 2006.282, ΕφΠατρ 335/1973 ΝοΒ 22.389, ΠΠρΑθ 273/2006 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 20/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΑθ 191/1989 ΑρχΝ 1989.28, ΜΠρΘεσ 1323/1987, Αρμ 1988.467).

ΕΠΕΙΔΗ, στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, επικαλούμενη άμεσο έννομο συμφέρον, ζητεί με την υπό κρίση αίτησή της να διαταχθεί η διόρθωση της αναφερόμενης σε αυτήν ληξιαρχικής πράξης, που συνέταξε ο Ληξίαρχος του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής, ως προς το στοιχείο που ειδικότερα αναφέρεται στην αίτηση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ` ύλη και κατά τόπο (άρθρα 739, 740 παρ. 1, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4138/2013, 782 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) εισάγεται για να δικαστεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων (βλ. τη με αριθμό 6753Γ΄/13-03-2013 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Χανίων Ελένης Θεοδοσοπούλου - Λουτριανάκη). ΕΠΕΙΔΗ, από την κατάθεση της μάρτυρος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και της οποίας η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που η αιτούσα μετ` επικλήσεως προσκομίζει και απ` όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα, μόνιμη κάτοικος Χανίων, που είναι εκπαιδευτικός και παντρεμένη με τον .............. και μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, γεννήθηκε στις 30-04-1962 στην Αθήνα Νομού Αττικής, από νόμιμο γάμο των γονέων της .............. και της ............... Για την γέννηση της συντάχθηκε η με αριθμό 141/41/1962 ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Ληξιαρχείου Αθηνών Νομού Αττικής, στην οποία εκ παραδρομής και εσφαλμένως αναφέρεται σαν κύριο όνομα της μητέρας της το «..............» αντί του ορθού «..............». Η μητέρα της αιτούσας, η .............., χήρα .............., που γεννήθηκε στις 29-09-1936 στην Τοπική Κοινότητα Ιερομνήμης του Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων (πρώην Κοινότητα Ιερομνήμης Ιωαννίνων), στερείται ληξιαρχικής πράξης γέννησης καθ` ότι τα ληξιαρχικά βιβλία και ολόκληρο το Αρχείο του Ληξιαρχείου της πρώην Κοινότητος Ιερομνήμης, καταστράφηκε από πυρκαγιά και οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως άρχισαν να καταχωρούνται από το έτος 1950 και εντεύθεν (βλ. τη με αριθμό 6/18-02- 2013 βεβαίωση του Ληξίαρχου Δήμου Πωγωνίου - Δημοτικής ενότητας Ανω Καλαμά - Νομού Ιωαννίνων και τη με αριθμό 2742/12-02-2013 βεβαίωση του Ληξίαρχου Δημοτικής Ενότητος Ανω Καλαμά του Δήμου Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων).

Περαιτέρω, από: α) τo με αριθμό ..../13-08- 1997 πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας της αιτούσας που έχει εκδοθεί από το Δήμο Καματερού της Νομαρχίας Αθηνών Νομού Αττικής, β) το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας της τελευταίας με αριθμό .............. που εκδόθηκε στις 13-10-1997 από το τμήμα ασφαλείας Χανίων και γ) το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας της μητέρας της αιτούσας με αριθμό .............. που εκδόθηκε στις 03-07-1984 από το αστυνομικό τμήμα Καματερού, αποδεικνύεται ότι, το πραγματικό όνομα της μητέρας της αιτούσας είναι «..............». Ωστόσο, κατά τη σύνταξη από τον Ληξίαρχο του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής της με αριθμό υπ` αριθ. .../41/1962 ληξιαρχική πράξης γέννησης της αιτούσας καταχωρήθηκε σε αυτή εσφαλμένα το κύριο όνομα της μητέρας της, και συγκεκριμένα αντί του ορθού «..............» καταχωρήθηκε το εσφαλμένο «..............». Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και του προφανούς έννομου συμφέροντος της αιτούσας, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της με αριθμό 141/41/1962 ληξιαρχικής πράξης γέννησης της αιτούσας που συνέταξε ο Ληξίαρχος Αθηνών Νομού Αττικής, ως προς το κύριο όνομα της μητέρας της από το εσφαλμένο «..............» στο ορθό «..............».

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.