Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ως προς το κύριο όνομα προσώπου - ανηλίκου υιού των αιτούντων (Ειρηνοδικείο Χανίων, αριθμός απόφασης 201/2013).

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης ως προς το κύριο όνομα προσώπου - ανηλίκου υιού των αιτούντων. Έννομο συμφέρον. Χαρακτήρας της εν λόγω δικαστικής απόφασης. Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση.

[...] ΕΠΕΙΔΗ, από το συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 782 ΚΠολΔ συνάγεται ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δικάζεται η αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με την οποία επιδιώκεται η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξή της και το οποίο από παραδρομή καταχωρήθηκε εσφαλμένα σε αυτή. Αντικείμενο της σχετικής απόφασης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση, η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη και όχι διαταγή στο Ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης που ενδεχόμενα συντάχθηκε ανακριβώς από αυτόν, διότι τούτο αποτελεί καθήκον του ληξιάρχου, το οποίο οφείλει να εκτελεί χωρίς διαταγή (ΕφΔωδ 95/2004 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 2571/1996 Αρμ 1996.1088). Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξίαρχου, ο οποίος προέβη στη σύνταξη της διορθωτέας ληξιαρχικής πράξης, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα παρέκτασης. ΕΠΕΙΔΗ, στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες, επικαλούμενοι άμεσο έννομο συμφέρον, ζητούν με την υπό κρίση αίτησή της να διαταχθεί η διόρθωση της αναφερόμενης σε αυτήν ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης, που συνέταξε ο Ληξίαρχος του Δήμου Χανίων, ως προς το στοιχείο που ειδικότερα αναφέρεται στην αίτηση. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ` ύλη και κατά τόπο (άρθρα 739, 740 παρ. 1, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4138/2013, 782 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) εισάγεται για να δικαστεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», 1510 ΑΚ, 68, 782 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων (βλ. τη με αριθμό 5529/15-03-2013 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Χανίων Στυλιανού Δασκαλάκη).

ΕΠΕΙΔΗ, από την κατάθεση του μάρτυρος, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και του οποίου η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι αιτούντες μετ` επικλήσεως προσκομίζουν και απ` όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Στις 31-03-2008 γεννήθηκε στα Χανιά ο υιός των αιτούντων και στις 22-08-2009 βαπτίστηκε στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος που βρίσκεται στους Αρμένους Αποκορώνου, κατά το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα και έλαβε το όνομα «..............». Πλην όμως στην συνταχθείσα αναφορικά με την ως άνω γέννηση και βάπτιση ληξιαρχική πράξη του ληξίαρχου της Δημοτικής ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων με αριθμό ... - τόμος Β΄ - έτος 2008, αναγράφηκε εκ παραδρομής και εσφαλμένως το όνομα του ως «..............» αντί του ορθού «..............». Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και του προφανούς έννομου συμφέροντος των αιτούντων, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διορθωθεί η ως άνω ληξιαρχική πράξη γέννησης και βάπτισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της με αριθμό ... - τόμος Β΄ - έτος 2008 ληξιαρχικής πράξης γέννησης και βάπτισης που συνέταξε ο Ληξίαρχος της Δημοτικής ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων, ως προς το κύριο όνομα του υιού των αιτούντων από το εσφαλμένο «..............» στο ορθό «..............».

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.