Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία. Βεβαίωση γεγονότος (της γέννησης προσώπου) προς το σκοπό σύνταξης ληξιαρχικής πράξης (Ειρηνοδικείο Χανίων, αριθμός απόφασης 202/2013).

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Βεβαίωση γεγονότος (της γέννησης προσώπου) προς το σκοπό σύνταξης ληξιαρχικής πράξης. Προδικασία. Απαραίτητη για το παραδεκτό της η επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Το δικαστήριο δέχεται την αίτηση.

[...] ΕΠΕΙΔΗ, καθ` ύλην αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης για τη σύνταξη ή διόρθωση ληξιαρχικής πράξης είναι το Ειρηνοδικείο (άρθρο 740 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4138/2013) ενώ κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 782 παρ. 1 ΚΠολΔ είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του ληξίαρχου, ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα παρέκτασης. ΕΠΕΙΔΗ, στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, επικαλούμενη άμεσο έννομο συμφέρον, ζητά με την υπό κρίση αίτησης της από το Δικαστήριο να βεβαιώσει το γεγονός της γέννησής της, που έλαβε χώρα την 24-07-1971 στα Χανιά, προκειμένου να συνταχθεί η οικεία ληξιαρχική πράξη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, όπου βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 15 ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 68 και 782 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων (βλ. τη με αριθμό 8222Ε΄/15-03-2013 έκθεση επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Χανίων Ιωάννας Βλοντάκη - Σαλαβαντάκη).

ΕΠΕΙΔΗ, από την ανωμοτί κατάθεση της αιτούσας, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και της οποίας η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που η αιτούσα μετ` επικλήσεως προσκομίζει και απ` όλη γενικά τη διαδικασία αποδείχτηκαν τα ακόλουθα: Την 24- 07-1971, στα Χανιά, γεννήθηκε η αιτούσα, .............. του .............. και της .............. το γένος .............., συζ. ............... Για το παραπάνω πραγματικό γεγονός δεν συντάχθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης, προφανώς από αμέλεια των γονέων της αλλά και επειδή η ιδία αμέλησε να φροντίσει προκειμένου να συνταχθεί η αιτούμενη ληξιαρχική πράξη γέννησης (βλ. τη με αριθμό 23/Β΄/1999 ληξιαρχική πράξη γάμου του ληξιαρχείου Δημοτικής Ενότητας Χανίων, την με αριθμό .../14-02- 2013 ένορκη βεβαίωση των .............. και .............., την με αριθμό Δ.Υ./07-02-2003 βεβαίωση του Ληξιάρχου του Δήμου Χανίων, την με αριθμό 2/05-02-2013 βεβαίωση του Ληξιάρχου του Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων, το με αριθμό ............../25-08-2009 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Χανίων, το με αριθμό .............. διαβατήριο της αιτούσας που εκδόθηκε στις 06-08-1996 από τη Νομαρχία Χανίων). Συντρέχει επομένως νόμιμη περίπτωση για τη σύνταξη της σχετικής ληξιαρχικής πράξης, η οποία θα βεβαιώνει το πραγματικό γεγονός της γέννησης της προαναφερόμενης .............. του .............. και της .............. το γένος .............., συζ. .............., δεδομένης και της πρόθεσής της να εκδώσει αστυνομική ταυτότητα. ΕΠΕΙΔΗ, συνακόλουθα, δεδομένου ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και του προφανούς έννομου συμφέροντος της αιτούσας, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. BEBAIΩNEI, με σκοπό τη σύνταξη της οικείας ληξιαρχικής πράξεως (γέννησης), ότι η .............. του .............. και της .............. το γένος .............., συζ. .............., γεννήθηκε στα Χανιά την 24-07- 1971.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.