Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, και δη ως προς τον προσδιορισμό της δημοτικότητας της ανήλικης κόρης της αιτούσας (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 851/2012).

Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, και δη ως προς τον προσδιορισμό της δημοτικότητας της ανήλικης κόρης της αιτούσας. Τέκνο εκτός γάμου και αναγνώριση του κυοφορούμενου από τον πατέρα. Αιτούσα: η μητέρα ως ασκούσα τη γονική μέριμνα της κόρης της. Άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης αποκλειστικά από τη μητέρα, λόγω απουσίας του πατέρα (μονίμως απών και αγνώστου διαμονής).

[...] Από τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ παρ. 1 και 3 προκύπτει ότι κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και από το Δικαστήριο της περιφέρειας του ληξιάρχου, ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη, δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης, που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξη αυτής και το οποίο από παραδρομή καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Αντικείμενο, επομένως, της αίτησης διόρθωσης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών, σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση. Η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια, είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη (βλ. Μιχ. Στασινόπουλου, Δίκαιον των Διοικητικών πράξεων, παρ. 13 ΙΙ Α΄, σελ. 136 επ.) και όχι διαταγή στο ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης, που ενδεχόμενα συντάχθηκε από αυτόν ανακριβώς (Κ. Μπέης, Αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σελ. 558). Ως διόρθωση ληξιαρχικής πράξης νοείται και η αλλαγή ορισμένου στοιχείου του περιεχομένου της, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αληθινή κατάσταση κατά το χρόνο συντάξεώς της, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση ή σε σφάλμα του Ληξιάρχου [Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Αρβανιτάκης), ΚΠολΔ Ι, 2000, άρθρο 782, αριθμ. 3]. Η δικαστική απόφαση αναπτύσσει, ως προς το στοιχείο που διορθώνει, δεσμευτική ισχύ έναντι πάντων. Η αιτούσα, επικαλούμενη άμεσο έννομο συμφέρον της, ζητεί να διορθωθεί η με αριθμ. 3/115/2006 ληξιαρχική πράξη γέννησης της κόρης της, εκδοθείσα από τον Ληξίαρχο του Δήμου, ως προς τον προσδιορισμό της δημοτικότητας της ανήλικης κόρης της, από «Δήμο ...... Αττικής» σε «Δήμος ......Αττικής».

Η αίτηση με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα αρμοδίως εισάγεται, καθ’ ύλην και κατά τόπον, προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1, 782 παρ. 3 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ’ αριθμ. 4289Β/17-1-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεώργιου Στάμου, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών). Είναι ορισμένη (216 αρ. 1 ΚΠολΔ) και νόμιμη, στηριζόμενη στις ως άνω αναφερόμενες στη νομική σκέψη διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύει. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της. Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας, ήτοι της ............... .......... (Δικηγόρου Αθηνών), στο ακροατήριο του Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει η αιτούσα, αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, στις 25 Οκτωβρίου 2006, απέκτησε ένα θήλυ τέκνο εκτός γάμου με τον ................... και η γέννηση του τέκνου δηλώθηκε στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αμαρουσίου Αττικής, με αριθμό πράξης 3, στον τόμο 115 έτους 2006, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμ. πρωτ. 7656/20-11- 2006 απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ληξιαρχείου Αμαρουσίου. Ο ............ .... , δυνάμει της υπ’ αριθμ. 10195/12-10-2006 δήλωσης αναγνώρισης κυοφορούμενου εκτός γάμου τέκνου, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αγγελικής Παντελάκη, αναγνώρισε αυτό ως φυσικό και γνήσιο τέκνο του, με τη συναίνεση της αιτούσας, ενώ με την ίδια ως άνω ληξιαρχική πράξη γέννησης ορίστηκε το τέκνο να γραφτεί στο Δημοτολόγιο του πατέρα της, ήτοι στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής. Η αιτούσα είναι εγγεγραμμένη στα Δημοτολόγια του Δήμου Αθηναίων με αριθμό μερίδας 387068/3, ενώ η εγγραφή του τέκνου δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα σε μερίδα δημοτολογίου. Η αιτούσα συζούσε με τον πατέρα της ανήλικης, μέχρι το μήνα Οκτώβριο του 2007, ενώ έκτοτε ζουν χωριστά και χωρίς την παραμικρή επικοινωνία, ενώ ο πατέρας της ανήλικης έχει διακόψει κάθε επαφή με την ανήλικη κόρη του (βλ. την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της αιτούσας). Η επιμέλεια της ανήλικης ασκείται δηλαδή σήμερα αποκλειστικά από την αιτούσα, η οποία κατοικεί μαζί με την ανήλικη σε ιδιόκτητη κατοικία της, στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής. Η βάπτιση της ανήλικης έγινε στις 4/9/2011, χωρίς την παρουσία του πατέρα της, ο οποίος είναι μονίμως απών και αγνώστου διαμονής σήμερα, ενώ δεν έχει επακολουθήσει γάμος μεταξύ της αιτούσας με τον πατέρα της ανήλικης κόρης τους. Προκύπτει, επομένως, λόγω της μεταβολής των συνθηκών που δικαιολογούν και αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον της αιτούσας να καταθέσει την κρινόμενη αίτηση, να εγγραφεί η ανήλικη στα δημοτολόγια του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένη η αιτούσα μητέρα της, η οποία και ασκεί σήμερα την επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης. Κατ’ ακολουθίαν, η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διορθωθεί η με αριθμ. 3/115/2006 ληξιαρχική πράξη γέννησης της ανήλικης κόρης της αιτούσας, εκδοθείσα από τον Ληξίαρχο του Δήμου Αμαρουσίου, κατά τον προσδιορισμό της δημοτικότητας της ανήλικης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓIA TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ προς το σκοπό διορθώσεως της με αριθμ. 3/115/2006 ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, εκδοθείσας από τον Ληξίαρχο του Δήμου Αμαρουσίου, ότι τα ορθά στοιχεία (προσδιορισμός) της δημοτικότητας της ανήλικης κόρης της αιτούσας είναι «.......» από τα εσφαλμένα «......».

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.