Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου «αγνώστου ανδρός». Ο άγνωστος άντρας είναι ο αδελφός του αιτούντος (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 853/2012).

Περίληψη: Πολιτική Δικονομία. Εκούσια Δικαιοδοσία. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης θανάτου «αγνώστου ανδρός». Εύρεση του πτώματος εντός παλαιού εγκαταλελειμμένου εργοστασίου. Έκθεση ανάλυσης DNA της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Ο άγνωστος άντρας είναι ο αδελφός του αιτούντος. Δέχεται την αίτηση και βεβαιώνει τα αληθινά στοιχεία της ταυτότητας του άγνωστου άνδρα.

[...] Από τη διάταξη του άρθρου 782 ΚΠολΔ παρ. 1 και 3 προκύπτει ότι κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και από το Δικαστήριο της περιφέρειας του ληξιάρχου, ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη, δικάζονται οι αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης, που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξη αυτής και το οποίο από παραδρομή καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Αντικείμενο, επομένως, της αίτησης διόρθωσης είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών, σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στη ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση. Η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια, είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη (βλ. Μιχ. Στασινόπουλου, Δίκαιον των Διοικητικών πράξεων, παρ. 13 ΙΙ Α΄, σελ. 136 επ.) και όχι διαταγή στο ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης, που ενδεχόμενα συντάχθηκε από αυτόν ανακριβώς (Κ. Μπέης, Αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, σελ. 558). Ως διόρθωση ληξιαρχικής πράξης νοείται και η αλλαγή ορισμένου στοιχείου του περιεχομένου της, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην αληθινή κατάσταση κατά το χρόνο συντάξεώς της, ανεξάρτητα αν η εσφαλμένη αναγραφή οφείλεται σε αναληθή δήλωση ή σε σφάλμα του Ληξιάρχου [Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (-Αρβανιτάκης), ΚΠολΔ Ι, 2000, άρθρο 782, αριθμ. 3]. Η δικαστική απόφαση αναπτύσσει, ως προς το στοιχείο που διορθώνει, δεσμευτική ισχύ έναντι πάντων. Ο αιτών, επικαλούμενος άμεσο έννομο συμφέρον του, ζητεί να διορθωθεί η με αριθμ. 125/24/2010 ληξιαρχική πράξη θανάτου, εκδοθείσα από τον Ληξίαρχο του Δήμου Αθηναίων, ως προς τα στοιχεία «αγνώστου ανδρός», με τα στοιχεία ταυτότητας του αδελφού του, ........................ του ...................... . Η αίτηση, με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, αρμοδίως εισάγεται, καθ’ ύλην και κατά τόπον, προκειμένου να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1, 782 παρ. 3 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ’ αριθμ. 11028/15-3-2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Γεώργιου Χ. Κατσαριώτη, προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών). Είναι ορισμένη (216 αρ. 1 ΚΠολΔ) και νόμιμη, στηριζόμενη στις ως άνω αναφερόμενες στη νομική σκέψη διατάξεις, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύει. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, ήτοι της ..... (.....), στο ακροατήριο του Δικαστηρίου (βλ. πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης) και από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών, αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1291/222/16-7-2010 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας-νεκροτομής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 1019/27/8-Α/23-3-2010 παραγγελίας του Α.Τ. Ασπροπύργου, διενεργήθηκε νεκροψία-νεκροτομή και εργαστηριακές εξετάσεις σε πτώμα αγνώστου ανδρός, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στις 23/3/2010, εντός παλαιού εγκαταλελειμμένου εργοστασίου στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Δύο Πεύκα». Ο θάνατος δηλώθηκε στις 3/8/2010 στο Ληξιαρχείο Αθηνών από τον ..... , κάτοικο Περιστερίου Αττικής (.......), ο οποίος και ανέλαβε τον ενταφιασμό του πτώματος, όπως τούτο προκύπτει από την υπό διόρθωση ληξιαρχική πράξη θανάτου (αριθμός 125, τόμος 24, έτος 2010), με τα στοιχεία «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ». Οπως περαιτέρω προκύπτει από τη με αριθμ. πρωτ. 43α/2010/31-1-2011 έκθεση ανάλυσης DNA του Εργαστηρίου Ανάλυσης DNA της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, που διενεργήθηκε στο πτώμα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1655/24-3-2010 παραγγελίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιά, το πτώμα ανδρός με αριθμό νεκροτομής 180/2010 του Νεκροτομείου Πειραιώς, ανήκει στον ........... .......... ........ ......, αδελφό του αιτούντος, ο οποίος εν ζωή κατοικούσε στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Νέα Ζωή, περιοχή «Λάκκος Κότσαρη» και είχε τα εξής στοιχεία ταυτότητας, όπως τούτα προκύπτουν από το με αριθμ. πρωτ. 9278/21-2-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτολογίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας: «Επώνυμο: ......... , Όνομα: ........ , Φύλο: Άρρεν, Όνομα πατέρα: ...... , Επώνυμο Πατέρα: ...., Όνομα Μητέρας: ... , Επώνυμο Μητέρας: ......... , Ημερομηνία Γέννησης: 12-11-1961, Πόλη Γέννησης: Τσικμέντ, Χώρα Γέννησης: Καζακστάν, Ιθαγένεια: Ελληνική». Για τον ανωτέρω είχε δηλωθεί, στις 29/4/2010, από την ......................................... , η εξαφάνισή του στο ΤΑ Ασπροπύργου (βλ. το από 21/1/2011 ακριβές αντίγραφο ηλεκτρονικού βιβλίου συμβάντων του ΤΑ Ασπροπύργου). Ήτοι, συνάγεται ότι ο «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ», του οποίου ο θάνατος έχει καταχωρηθεί στη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αριθμός 125, τόμος 24, έτος 2010, των βιβλίων θανάτων του Ληξιαρχείου Αθηνών, είναι ο αδελφός του αιτούντος, με στοιχεία ....................... και της .... . Πρέπει, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διορθωθεί η με αριθμ. 125/24/2010 ληξιαρχική πράξη θανάτου, εκδοθείσα από τον Ληξίαρχο του Δήμου Αθηναίων, ώστε να καταχωρηθούν τα στοιχεία του ..........................και της Αργυρούς, στη θέση των ανακριβών στοιχείων «ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΑΝΔΡΑΣ», όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓIA TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ προς το σκοπό διορθώσεως της με αριθμ. 125/24/2010 ληξιαρχικής πράξης θανάτου, εκδοθείσας από τον Ληξίαρχο του Δήμου Αθηναίων, ότι τα αληθινά στοιχεία της ταυτότητας του «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΔΡΑ», που έχουν καταχωρηθεί στην ως άνω ληξιαρχική πράξη θανάτου είναι «.................................................................», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9278/21-2-2011 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτολογίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.