Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως θανάτου ως προς το όνομα της μητέρας της αποβιώσασας. Έννομο συμφέρον των αιτουσών, ανιψιές με κληρονομικό δικαίωμα (Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, αριθμός απόφασης 3747/2010)

Περίληψη: Ληξιαρχικές πράξεις. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως θανάτου ως προς το όνομα της μητέρας της αποβιώσασας. Έννομο συμφέρον των αιτουσών, ανιψιές με κληρονομικό δικαίωμα.

[...] Με την υπό κρίση αίτηση, κατ` εκτίμηση του δικογράφου, οι αιτούσες ζητούν να βεβαιωθεί, προκειμένου να διορθωθεί η υπ` αριθμ. 166/Τόμος Ε/2006 ληξιαρχική πράξη θανάτου της θείας τους (αδελφής της μητέρας τους) ........, το γένος ........., που συνέταξε ο Ληξίαρχος Κερατσινίου ως προς το ότι το όνομα της μητέρας της ήταν "........." αντί για το εσφαλμένως αναγραφέν "........" και να διαταχθεί ο Ληξίαρχος Κερατσινίου να προβεί στις παραπάνω διορθώσεις. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 § 1, 782 § 1, 3 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 748 § 2 ΚΠολΔ, με την επίδοση αντιγράφου της κρινόμενης αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς (βλ. την υπ` αριθμ. 5392β/26-01-2010 έκθεση επίδοσης του δυναστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Σπύρου Γ. Αλεξίου), είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 8 και 13 παρ. 1 ν. 344/1976 και 782 παρ. 1, 3 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος με το οποίο ζητείται να διαταχθεί ο Ληξίαρχος Κερατσινίου να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, διότι ο ληξίαρχος υποχρεούται εκ του νόμου (άρθρα 4 και 14 ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων») να καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία κάθε επερχόμενη μεταβολή στην κατάσταση του φυσικού προσώπου και μόνο σε περίπτωση άρνησης του να προβεί στη ζητούμενη ενέργεια - περίπτωση που δεν υφίσταται εν προκειμένω κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση - μπορεί να υποχρεωθεί σ` αυτήν δικαστικά σύμφωνα με το άρθρο 791 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως η κρινόμενη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα κατά το σκέλος της που κρίθηκε νόμιμη.

Από τη συνεκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα ........., που δόθηκε νομότυπα στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, των υπ` αριθμ. 271/04-12-2009 και 272/04-12-2009 ενόρκων βεβαιώσεων που δόθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιώς καθώς και από όλα τα έγγραφα, που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούσες, αποδευννύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 30-05-2006 δηλώθηκε στον Ληξίαρχο Κερατσινίου από τον ιατρό ....... ο θάνατος της θείας των αιτουσών, ........, το γένος ........, η οποία απεβίωσε στον Κορυδαλλό Αττικής στις 29-05-2006, προς τούτο, δε, συντάχθηκε η προσκομιζόμενη σχετική υπ` αριθμ. 166/Τόμος Ε/2006 ληξιαρχική πράξη θανάτου του ως άνω Ληξιάρχου. Στην παραπάνω ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρήθηκε ότι το όνομα της μητέρας της αποβιώσασας ήταν ".........". Η ως άνω εγγραφή είναι εσφαλμένη καθώς, όπως προκύπτει από την κατάθεση του ανωτέρω μάρτυρα και από τα προσκομιζόμενα από τις αιτούσες έγγραφα, η αποβιώσασα ήταν θυγατέρα της .........., πρώτης συζύγου του ......... και όχι της δεύτερης (........). Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, αλλά και του προφανούς εννόμου συμφέροντος των αιτουσών, ανιψιών της αποβιώσασας, να αναγραφούν στη ληξιαρχική πράξη θανάτου της τελευταίας τα ορθά στοιχεία της (όνομα μητρός), προκειμένου να τακτοποιηθούν ζητήματα περιουσιακής και κληρονομικής φύσεως, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Δέχεται εν μέρει την αίτηση. Βεβαιώνει, προς τον σκοπό της διόρθωσης της υπ` αριθμ. 166/Τόμος Ε/2006 ληξιαρχικής πράξης θανάτου, που συντάχθηκε από τον Ληξίαρχο Κερατσινίου, ότι το όνομα της μητέρας της αποβιώσασας, ........., χήρας ........., το γένος ......... ήταν ".........".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.