Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γέννησης ανήλικου τέκνου. Αλλαγή κυρίου ονόματος θετού τέκνου. Προστασία ονόματος ως στοιχείο της προσωπικότητας (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 20438/2010).

Περίληψη: Προστασία ονόματος ως στοιχείο της προσωπικότητας. Αλλαγή κυρίου ονόματος θετού τέκνου. Διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ανήλικου τέκνου. Το κύριο όνομα που φέρει δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις οικογένειες των αιτούντων, και είναι έτσι δηλωτικό του γεγονότος ότι αυτοί δεν είναι οι φυσικοί γονείς του ανηλίκου, ενέχοντας τον κίνδυνο πληροφόρησης του τελευταίου, περί του ότι τυγχάνει θετό τέκνο, από τρίτα πρόσωπα αντί των αιτούντων και σε χρόνο μη κατάλληλο για την ψυχική του υγεία και την εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

[...] Από τον συνδυασμό των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν το όνομα και ιδίως από το άρθρο 58 ΑΚ, με το οποίο προστατεύεται ο δικαιούμενος να φέρει ορισμένο όνομα κατά της παράνομης χρήσης αυτού από άλλο πρόσωπο (ΕφΑθ 5019/1996 ΕλλΔνη 38, 1591) και το άρθρο 415 ΠΚ, κατά το οποίο τιμωρείται η αυθαίρετη μεταβολή του ονόματος, συνάγεται ότι ο νομοθέτης απέβλεψε στο όνομα ως ιδιαίτερη εκδήλωση του ενιαίου δικαιώματος επί της προσωπικότητας, καθιερώνοντας μάλιστα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ειδική προστασία γι' αυτό. Περαιτέρω, από τις ίδιες πιο πάνω διατάξεις, καθώς και από εκείνες των άρθρων 1565 ΑΚ, 13 παρ 1 και 22 παρ 1 ν.δ. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», προκύπτει ότι στα πλαίσια της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου, το τελευταίο δικαιούται να ζητήσει, δια των γονέων του που ασκούν τη γονική του μέριμνα εφόσον είναι ανήλικο, την αλλαγή του κυρίου ονόματος του με δικαστική απόφαση εκδιδόμενη κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σε περίπτωση που αυτό έχει δικαιολογημένα μη επιθυμητές συνέπειες, όπως όταν το όνομα δεν είναι εύηχο ή δημιουργεί σύγχυση στις συναλλαγές ή είναι σφόδρα πιθανό ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του, ιδίως επί ανηλίκου (ΑΠ 573/1981 ΝοΒ 30, 422, ΕφΑθ 1661/2005, ΕλλΔνη 2006, 280). Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες ζητούν κατ` εκτίμηση του αιτήματος τους, τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του ανηλίκου θετού τους τέκνου, που συντάχθηκε από το Ληξιαρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, δια της αλλαγής του κυρίου ονόματος του, ισχυριζόμενοι ότι το υπάρχον όνομα του πρόκειται να δημιουργήσει στο εν λόγω τέκνο τους σοβαρά προβλήματα στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Με το περιεχόμενο αυτό, η αίτηση αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, (740 παρ 1, 782 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1 και 3, 22 παρ 1 ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» και 782 παρ 1 και 3 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία, εφόσον για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ 2 ΚΠολΔ προδικασία, με τη νόμιμη και εμπρόθεσμη επίδοση αντιγράφου της με πράξη ορισμού δικασίμου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης/(βλ.την υπ` αριθμ 7958/28-04-2010 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ........).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος των αιτούντων, που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά του (βλ αυτή) και από τά έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι αιτούντες, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ` αριθμ 2572/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, οι αιτούντες, ......... και ........., οι οποίοι τυγχάνουν σύζυγοι, υιοθέτησαν το ανήλικο άρρεν τέκνο της ....... του ........, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 13-09-2008 και στο οποίο είχε δοθεί με την από 15-04-2009 δήλωση ονοματοδοσίας εκ μέρους της φυσικής του μητέρας, το κύριο όνομα «........». Ακολούθως, συντάχθηκε σχετικά η υπ`αριθμ ./5/2010 ληξιαρχική πράξη γέννησης και ονοματοδοσίας του Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οποία το εν λόγω ανήλικο καταχωρήθηκε ως τέκνο των αιτούντων υπό το προαναφερθέν κύριο όνομα. Περαιτέρω, από το ίδιο πιο πάνω αποδεικτικό υλικό, αποδεικνύεται ότι από την ημέρα που το τέκνο δόθηκε στους αιτούντες ως αναδόχους με σκοπό την υιοθεσία, λίγους μόλις μήνες μετά την γέννηση του, προσφωνείται αποκλειστικά τόσο από τους ίδιους όσο και από το σύνολο των μελών του οικογενειακού και φιλικού τους περιβάλλοντος, με το όνομα «....», κύριο όνομα του πατέρα της αιτούσας, στο οποίο και μόνο έχει συνηθίσει να αποκρίνεται. Εξάλλου, το προαναφερθέν κύριο όνομα «.....» δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις οικογένειες των αιτούντων, ώστε να είναι δηλωτικό του γεγονότος ότι αυτοί δεν είναι οι φυσικοί γονείς του ανηλίκου και να ενέχει τον κίνδυνο πληροφόρησης του τελευταίου, περί του ότι τυγχάνει θετό τέκνο, από τρίτα πρόσωπα αντί των αιτούντων και σε χρόνο μη κατάλληλο για την ψυχική του υγεία και την εν γένει ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Ως εκ τούτου, συντρέχει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σπουδαίος λόγος για την μεταβολή του κυρίου ονόματος του εν λόγω ανηλίκου από «....» σε «......» και τη συνακόλουθη διόρθωση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης του. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως και κατ` ουσία βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση της υπ` αριθμ .../5/2010 ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ` αριθμ ../5/2010 ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ληξιαρχείου του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς το κύριο όνομα του ανηλίκου τέκνου των αιτούντων, που φέρει το επώνυμο ......., από «....» σε «.....».

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.