Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγνώριση σωματείου και εγγραφή αυτού στο δημόσιο βιβλίο σωματείων (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 814/1989).

Περίληψη: Αναγνώριση και εγγραφή στο δημόσιο βιβλίο σωματείων του σωματείο με την επωνυμία "Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας". Σκοπός του σωματείου είναι η συνένωση και συνεργασία όλων των αστυνομικών σωματείων.

[...] Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 περ. αύ και 787 του Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 12 του Συντάγματος, 78 επ. του Α.Κ., 107 του Εισ. ΝΑΚ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατύ ουσίαν. Οι αιτούντες νομότυπα σύμφωνα με το άρθρο 79 του Α.Κ. προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα: 1) Το από 10.12.1988 πρακτικό ίδρυσης του παραπάνω σωματείου, που υπογράφεται σύμφωνα με τον νόμο από τα είκοσι επτά (27) ιδρυτικά μέλη και περιλαμβάνει επιπλέον πίνακα των μελών της προσωρινής διοικήσεως που εκλέχτηκε από τους ιδρυτές του. 2) Το από 10.12.1988 καταστατικό του υπό σύσταση σωματείου, που αποτελείται από 28 άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τα ιδρυτικά του μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 του Α.Κ.

Από τα παραπάνω έγγραφα αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις, που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατά το καταστατικό του είναι: 1. Η συνένωση και συνεργασία όλων των αστυνομικών σωματείων για την καλύτερη επίτευξη των επιδιωκομένων κοινών σκοπών και στόχων. Η σφυρηλάτηση και εξύψωση του αισθήματος της φιλοπατρίας, της αυτοθυσίας, της εννοίας του καθήκοντος και της ενσυνείδητης εκτέλεσης αυτού, αρετές οι οποίες διέκριναν και εμψύχωναν πάντοτε τους Ελληνες Αστυνομικούς. Η απότιση φόρου τιμής στη μνήμη των μελών της ύΕνωσης και ειδικότερα αυτών που έπεσαν στο πεδίο της τιμής και του καθήκοντος. 2. Η διασφάλιση και ενίσχυση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Αστυνιμικών στα πλαίσια του Συντάγματος και των νόμων. 3. Η βελτίωση των συνθηκών αστυνόμευσης και η δημιουργία όρων που θα εξασφαλίζουν την αντικειμενική, αμερόληπτη, αξιοπρεπή αποτελεσματική και πιο ακίνδυνη εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων. 4. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και η διαφύλαξη, προάσπιση και προώθηση των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών της, ως αυτά διαγράφονται από τους νόμους, το Δίκαιο και την Ηθική έναντι οιασδήποτε προσβολής αυτών και η ανάπτυξη πνεύματος αλτρουϊσμού, δεσμών φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. 5. Η παρουσίαση και προβολή στις αρμόδιες αρχές όλων των διεκδικήσεων και αιτημάτων που έχουν αποφασισθεί από τις γενικές συνελεύσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως και η εξεύρεση νόμιμων τρόπων για την ικανοποίηση αυτών των διεκδικήσεων. 6. Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για τον εκσυχρονισμό και την αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών προς τον σκοπό της ουσιαστικότερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος, της αναβάθμισης των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του προσωπικού. 7. Η υιοθέτηση και εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και μέσων στον αγώνα κατά του εγκλήματος, η προαγωγή της επιστημονικής αστυνομίας, η συμβολή στη βελτίωση και συμπλήρωση της σχετικής με την αστυνομία και το αστυνομικό έργο νομοθεσίας και η ανύψωση του μορφωτικού, επιστημονικού επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της, όρος απαραίτητος για την ορθή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. 8. Η μελέτη όλων των αιτίων της σύγχρονης εγκληματικότητος, στο σύνολό της, η επισήμανση ελλείψεων και αδυναμιών της αστυνομίας στην πρόληψη και καταστολή αυτής και η υποβολή, αρμοδίων, συγκεκριμένων προτάσεων για την κάλυψη των κενών και την εξάλειψη των αδυναμιών στον αγώνα για αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. 9. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και των αντιπροσώπων του πάνω στα προβλήματα της αστυνομίας, γενικά, και κυρίως του σώματος που εκπροσωπεί η Ενωση. 10. Ο αγώνας για την καθιέρωση και εμπέδωση μιας αστυνομικής δεοντολογίας σεβαστής από την πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα, ως αυτή θεσπίζεται με την υπύ αριθ. 690/19 απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με διακήρυξη αρχών για την αστυνομία, δεοντολογία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας Δημοκρατικής Αστυνομίας αξίας των προσδοκιών του δημοκρατικού λαού μας και απηλλαγμένης από κάθε πολιτική σκοπιμότητα και πολιτικούς ανταγωνισμούς. 11. Η βελτίωση της συνεργασίας κοινού και Αστυνομίας και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης προς αυτής, όρος απαραίτητος για την επιτυχία της Αστυνομίας στην αποστολή της που θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας και τάξης μεταξύ των πολιτών. 12. Η μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων για ορθότερη επιλογή του αστυνομικού προσωπικού, καλλίτερη πρακτική και επιστημονική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Η ηθικοκοινωνική κατωχύρωση και η βελτίωση των συνθηκών έναρξης, διαδρομής, εξέλιξης και πέρατος της σταδιοδρομίας των αστυνομικών, πάντοτε με αξιοκρατικά κριτήρια, θεωρείται ένας από τους βασικούς σκοπούς της Ενωσης. Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός, ούτε αντίθετος στους νόμους που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατύ ουσίαν και να διαταχθούν, όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ. 1 του Α.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Διατάσσει: 1)Τη δημοσίευση περιλήψεως σε μία ημερήσια εφημερίδα ,που εκδίδεται στην Αθήνα καθώς και στο δελτίο δικαστικών δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. Η περίληψη πρέπει να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του από 10.12.1988 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία "`Ενωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας", που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα. 2) Την εγγραφή του σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων ,που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.