Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αφάνεια αλλοδαπού, αίτηση κήρυξής του σε αφάνεια (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 34/2012).

Περίληψη: Αφάνεια αλλοδαπού. Εάν ο αλλοδαπός κατοικούσε στην Ελλάδα, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάσουν αίτηση κήρυξής του σε αφάνεια. Αγγλίδα η οποία έπασχε από ψυχική ασθένεια δεν έδωσε σημεία ζωής μετά από μπάνιο στη θάλασσα. Διατάσσονται οι απαιτούμενες δημοσιεύσεις.

[...] Κατά τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 ΚΠολΔ. στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων υπάγονται ηµεδαποί και αλλοδαποί, εφόσον υφίσταται αρµοδιότητα ελληνικού δικαστηρίου. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ΑΚ. Αφάνεια. Η αφάνεια διέπεται από το δίκαιο της ιθαγένειας. Ελληνικό δικαστήριο µπορεί να κηρύξει άφαντο αλλοδαπό, αν πριν από την εξαφάνιση του κατοικούσε η διέµενε στην Ελλάδα η εφόσον έχει περιουσία στην Ελλάδα». Εξάλλου, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 51 ΑΚ., µε την οποία ορίζεται ότι, «το πρόσωπο εχει κατοικία τον τόπο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασης του. Κανένας δεν µπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερας από µια κατοικίες. Για τις υποθέσεις που αναφέρονται στην άσκηση του επαγγέλµατος λογίζεται ως ειδική κατοικία του προσώπου ο τόπος όπου ασκεί το επάγγελµά του», κατοικία είναι ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και µόνιµη εγκατάσταση του, ο τόπος δηλαδή που έχει καταστεί, σύµφωνα µε τη βούληση του, το σταθερό κέντρο των βιοτικών του εν γένει σχέσεων, διατηρείται δε αυτή, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 52 ΑΚ, ωσότου αποκτηθεί νέα. Περαιτέρω δε, από τις συνδυασµένας των άρθρων 40, 41, 43 ΑΚ και 783 ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει ότι οποιοσδήποτε εξαρτά δικαίωµα από το θάνατο κάποιου προσώπου, που λείπει πολύ καιρό χωρίς ειδήσεις έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της τελευταίας κατοικίας αυτού στην ηµεδαπή να τον κηρυξει σε αφάνεια, αφού παρέλθει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών από την τελευταία είδηση. Περαιτέρω, το Δικαστήριο ελέγχει την τυπική βασιµότητα της αιτήσεως, χωρίς να επεκτείνεται στην έρευνα της ουσίας, όταν δε καταληξει σε θετικό συµπέρασµα, εκδίδει µη οριστική απόφαση και διατάσσει τη δηµοσιότητα της αιτήσεως µε τη διαδικασία της προσκλήσεως του άρθρου 844§2 ΚΠολΔ. Στην προκείµενη περίπτωση, οι αιτούσες µε την κρινόµενη αίτηση τους και λόγω του επικαλουµένου σ` αυτήν δικαιώµατός τους, το οποίο εξαρτούν από το θάνατο της αδερφής τους Υ. Α.` θυγατέρας του Ν. και της Π. Τ., που είχε τελευταία κατοικία στην ηµεδαπή στ` Αφάντου της Ρόδου, διώκουν να κηρυχθεί η ανωτέρω σε αφάνεια, εφόσον από τον Ιούλιο του 2003 λείπει χωρίς ειδήσεις. Η αίτηση τους, για την οποία τηρήθηκε η νόµιµη προδικασία του άρθρου 748§2 ΚΠολΔ (βλ. την υπ` αριθµ. 4228E/20.04.2011 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιµελητή στο Πρωτοδικείο αυτό Κ. Π. προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου), αρµοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό, µε την προκειµένη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 42 ΑΚ. και 783 ΚΠολΔ) και είναι τυπικώς παραδεκτή και νόµιµη, στηριζόµενη στις προµνησθείσες διατάξεις.

Από όλα τα έγγραφα που προσκοµίζουν οι αιτούσες, αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα εξής πραγµατικά περιστατικά για την υπόθεση αυτή: Η Υ. Α., θυγατέρα του Ν. και της Π. Τ. γεννηθείσα στις 18-12-1951 στο Accrington Αγγλίας, κάτοικος Αφάντου Ρόδου, στις 25 Ιουλίου του έτους 2003 αναχώρησε από το ξενοδοχείο µε την επωνυµία "S." στ` Αφάντου Ρόδου για να πάει για µπάνιο στην παραλία Αφάντου και από τότε και µέχρι σήµερα δεν επέστρεψε. Επιπλέον, κατά το χρόνο της αναχώρησης του, έπασχε από διαγνωσµένη σχιζοφρένεια προς αντιµετώπιση της οποίας βρισκόταν υπό διαρκή φαρµακευτική αγωγή [αντικαταθλιπτική]. Παρά τις προσπάθειας των οικείων της να την εντοπίσουν, δεν υπήρξε καµία είδηση για την τύχη της [βλ. περί αυτών τη σχηµατισθείσα προκαταρκτική δικογραφία που σχηµατίστηκε σε εκτέλεση της υπ` αριθµ. Α2004/1129 παραγγελίας του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου η οποία έχει ήδη αρχειοθετηθεί, καθώς και την από 01-12-2011 ένορκη βεβαίωση του µάρτυρα Τ. Σ. ενώπιον του Συµβολαιογράφου Τ. Χ.]. Έκτοτε απουσιάζει χωρίς ειδήσεις. Κατόπιν τούτων, και επειδή ο θάνατός της είναι πολύ πιθανός, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στις απαιτούµενες από το Νόµο δηµοσιεύσεις, κατά τα διαλαµβανόµενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ: Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής του αποφάσεως. Διατάσσει να δηµοσιευτεί περίληψη της κρινόµενης αιτήσεως, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 43 ΑΚ., άπαξ σε µία ηµερησια εφηµερίδα της Ρόδου, καθώς επίσης και στο Δελτίο Δικαστυεών Δηµοσιεύσεων του ΤΝ. Προσκαλεί την Υ. Α., θυγατέρα του Ν. και της Π. Τ., καθώς επίσης και κάθε τρίτο, εντός προθεσµίας ενότς (1) έτους από τη δηµοσίευση της προσκλήσεως, να δώσει πληροφορίες σχετικές µε τη ζωή ή το θάνατο αυτής που εξαφανίσθηκε, στη Γραµµατέα αυτού του Δικαστηρίου. Διατάσσει τη δηµοσίευση της προσκλήσεως, µε την επιµέλεια των αιτουσών, κατά τον ως άνω καθορισθέντα τόπο.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.