Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αναγνώριση ισχύος αλλοδαπής απόφασης. Προϋποθέσεις. Έκταση ισχύος. Δεδικασμένο (Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, αριθμός απόφασης 92/2013)

Περίληψη: Πολιτική Δικονομία. Αναγνώριση ισχύος αλλοδαπής απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας. Προϋποθέσεις. Εκταση ισχύος. Δεδικασμένο. Απόφαση που αφορά στην προσωπική κατάσταση. Ερμηνεία άρθρου 905 παρ. 4 ΚΠολΔ. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή σε κάθε πράξη αρμοδίου οργάνου αλλοδαπής Πολιτείας, που κατά το εκεί ισχύον δίκαιο ρυθμίζει θέματα αναφερόμενα στην προσωπική κατάσταση. Αναγνώριση ισχύος και της εκτελεστότητας απόφασης Ληξιαρχείου με την οποία μεταβλήθηκε το κύριο όνομα της αιτούσας.

[...] Με τη διάταξη του άρθρου 780 ΚΠολΔ ορίζεται ότι απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας αλλοδαπού δικαστηρίου έχει στην ημεδαπή χωρίς άλλη διαδικασία την ισχύ που αναγνωρίζει σε αυτή το δίκαιο του Κράτους του Δικαστηρίου που την εξέδωσε, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 1) να εφαρμόστηκε από το αλλοδαπό Δικαστήριο ως προς την ουσία της διαφοράς, το ουσιαστικό δίκαιο εκείνης της χώρας, που κατά το ελληνικό διεθνές ιδιωτικό δίκαιο έπρεπε να εφαρμοστεί, 2) να εκδόθηκε από δικαστήριο που είχε διεθνή δικαιοδοσία σύμφωνα με τους κανόνες διεθνούς δικονομικού δικαίου της χώρας εκείνης, της οποίας ουσιαστικού δικαίου κανόνες έπρεπε να, εφαρμοστούν κατά το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σύμφωνα με την πρώτη-προϋπόθεση. Ενόψει του ειδικότερου αυτού προσδιορισμού της διεθνούς δικαιοδοσίας στις αλλοδαπές αποφάσεις εκούσιας δικαιοδοσίας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 323 αρ. 2 ΚΠολΔ και 3) να μην αντίκειται η αλλοδαπή-απόφαση στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, όπως οι έννοιες: αυτές χρησιμοποιούνται στις διατάξεις των άρθρων 323 αρ. 5, 903 αρ. 6 και 905 αρ. 2 και 3 ΚΠολΔ (βλ.Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα «Ερμηνεία ΚΠολΔ», άρθρο 780, παρ. 7 επ., σελ. 1139). Από την άνω διάταξη συνάγεται σαφώς ότι η αλλοδαπή απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας αναγνωρίζεται από τα Ελληνικά δικαστήρια ότι έχει ισχύ στην Ελλάδα εφόσον διαπιστωθεί, κατά την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άνω άρθρου και μόνο όταν πρόκειται με βάση αυτή να γίνει εκτέλεση στην Ελλάδα (αν είναι δεκτική εκτέλεσης) ή να ζητηθεί η συνδρομή της, Ελληνικής δημόσιας αρχής για συγκεκριμένη ενέργεια (π.χ, καταχώρηση αλλοδαπής απόφασης, στα ημεδαπά ληξιαρχικά βιβλία κ.λ.π). Με την αναγνώριση της η αλλοδαπή απόφαση αναπτύσσει στην ημεδαπή την ισχύ που της προσδίδεται στο κράτος προελεύσεως. Με τον όρο «ισχύς» νοείται η τυπική ισχύς της αλλοδαπής αποφάσεως και όχι τα ουσιαστικά της αποτελέσματα, τα οποία καθορίζονται αυτοτελώς κατά το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» (ΕφΠατρ 1036/1984 ΕλλΔνη 1985.284, Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα «Ερμηνεία ΚΠολΔ» υπό άρθρο 780, παρ. 2 σελ. 1538). Περαιτέρω, οι αποφάσεις που εκδίδονται, επί υποθέσεων εκούσιας διαδοσίας στερούνται εκτελεστότητας και κατά κανόνα δεν παράγουν ουσιαστικό δεδικασμένο, ως ισχύς των αποφάσεων αυτών, η οποία (ισχύς) κατά την προαναφερόμενη ειδική διάταξη αναγνωρίζεται αυτοδίκαια στην ημεδαπή έννομη τάξη, νοείται κυρίως η διαπλαστική ή διαπιστωτική ενέργεια που οι αποφάσεις αυτές αναπτύσσουν, η οποία διαμέσου των ρυθμίσεων ταυ ουσιαστικού δικαίου διαμορφώνει ή κατοχυρώνει την υπόστάση ή το περιεχόμενο ορισμένης έννομης σχέσης ή κατάστασης.

Ενόψει της ειδικότερης αυτής λειτουργίας των αποφάσεων που κρίνουν επί υποθέσεων εκούσιας δικαιοδοσίας, η ισχύς των εννόμων συνεπειών τους στην ημεδαπή έννομη τάξη κατ` αρχάς εξαρτάται, σύμφωνα με το άρθρο 780 στοιχ. 1 ΚΠολΔ, από τη δυνατότητα επίκλησης στην Ελλάδα των εννόμων συνεπειών που προβλέπονται από τους κανόνες του ουσιαστικού δικαίου που υποδεικνύονται ως εφαρμοστέοι στη συγκεκριμένη έννομη σχέση από το Ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. Συνακόλουθα, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου αυτού, η ύπαρξη υφιστάμενης έννομης σχέσης που αφορά στην προσωπική κατάσταση προϋποθέτει την έκδοση διαπλαστικής πράξης ύστερα από δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, η διαπλαστική ενέργεια της πράξεως αυτής αναγνωρίζεται αυτοδικαίως στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη ότι η θεμελιούμενη στην αναγνώριση αυτή επίκληση των εννόμων συνεπειών της ανωτέρω πράξεως δεν θίγει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 905 παρ.4 ΚΠολΔ, οι διατάξεις περί κήρυξης της εκτελεστότητας αλλοδαπών τίτλων εφαρμόζονται και για την αναγνώριση δεδικασμένου από απόφαση αλλοδαπού Δικαστηρίου, που αφορά την προσωπική κατάσταση. Αν και κατά τη γραμματική διατύπωση απαιτείται απόφαση αλλοδαπού Δικαστηρίου, τελεολογικώς ερμηνευόμενη, η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή σε κάθε πράξη αρμοδία οργάνου αλλοδαπής Πολιτείας, που κατά το εκεί ισχύον δίκαιο ρυθμίζει θέματα αναφερόμενα στην προσωπική κατάσταση, τα οποία στην Ελλάδα ρυθμίζονται αποκλειστικώς με δικαστική απόφαση (ΜΠρθεσ 10946/2001 Αρμ.2002,1357, ΜΠρΘεσ 6839/1994 Αρμ. 1995.508, ΜΠρΘεσ 11319/1994 Αρμ.1995.60, ΜΠρΑθ 1801/1983 ΕλλΔνη 24.1097, με τις εκεί παραπομπές στη θεωρία και τη νομολογία, Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ` αριθ. 285/17-5-1993). Στην προκείμενη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναγνώριση της ισχύος και της εκτελεστότητας της με αριθμό 71393/1977Ν απόφασης του Ληξιαρχείου Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων της Μελβούρνης της πολιτείας της Βικτόρια Αυστραλίας με την οποία μεταβλήθηκε το κύριο όνομα της αιτούσας από ......................... ...............

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρισιολογούμενη αρμόδια φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό, στην περιφέρεια του οποίου, βρίσκεται η κατοικία της αιτούσας, με την προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (αρθρ. 739 και 905 παρ. 4 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 323 και 905 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ" ουσία.

Από τα έγγραφα που προσκομίζει η αιτούσα αποδεικνύονται τα ακόλουθα : Η αιτούσα γεννήθηκε στις 30.1.1977 στη Μελβούρνη Αυστραλίας και φέρει το όνομα ................................ Ωστόσο, στην Αυστραλία όπου γεννήθηκε και κατοικούσε μέχρι την ηλικία των 34 χρόνων της το επώνυμο της γινόταν αντιληπτό και προφερόταν δύσκολα, δημιουργώντας της δυσχέρειες στις συναλλαγές και στις κοινωνικές της συναναστροφές. Για το λόγο αυτό με τη με αριθμό 71393/1977Ν απόφαση του Ληξιαρχείου Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων της Μελβούρνης της πολιτείας της Βικτώρια στην Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας έλαβε χώρα μεταβολή του. Ειδικότερα με την προαναφερόμενη απόφαση το ονοματεπώνυμο της από «...............................................» άλλαξε σε ................. εκδοθέντος προς τούτο του από 30.10.1996 πιστοποιητικού της ανωτέρω υπηρεσίας όπου βεβαιώνεται η ανωτέρω αλλαγή. Έκτοτε χρησιμοποιεί στις οικογενειακές, κοινωνικές και επαγγελματικές της συναλλαγές το ονοματεπώνυμο αυτό. Μάλιστα, η εν λόγω μεταβολή του ονόματος της σημειώθηκε και στο πιστοποιητικό γέννησης της μετά την καταχώρηση της ανωτέρω απόφασης στο Ληξιαρχείο Μελβούρνης, ενώ της χορηγήθηκε από τις αρμόδιες αρχές της χώρας διαβατήριο στο οποίο εμφανίζεται ως ................... Η αλλαγή αυτή δεν είναι αντίθετα στα χρηστά ήθη, ενώ για την υπόθεση αυτή δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου αυτού (βλ. προσκομιζόμενο με αριθμό 16/15.2.2013 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ως άνω διοικητική αρχή εφάρμοσε, σύμφωνα με το ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, λόγω της αυστραλιανής ιθαγένειας της αιτούσας, τον ουσιαστικό νόμο που έπρεπε να εφαρμοστεί, ενώ είχε και διεθνή δικαιοδοσία, αφού η αιτούσα είναι Ελληνίδα, αλλά και Αυστραλή υπήκοος, σύμφωνα με το δίκαιο της Αυστραλίας, της οποίας τον ουσιαστικό νόμο εφάρμοσε. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ο οποίος να αποκλείει την αναγνώριση του δεδικασμένου της προαναφερομένης πράξης της αλλοδαπής διοικητικής αρχής, και πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι έχει αποκτήσει ισχύ και είναι εκτελεστή και στην ελληνική επικράτεια η με αριθμό 71393/1977Ν απόφαση του Ληξιαρχείου Γεννήσεων, Θανάτων και Γάμων της Μελβούρνης της πολιτείας της Βικτώρια στην Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας με την οποία έλαβε χώρα μεταβολή του ονοματεπώνυμου της αιτούσας από «.......................» σε «................».

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.