Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής νόσου - Ο αιτών ζητάει να τεθεί ο ίδιος σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι πάσχει από καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωσικά στοιχεία, με συνέπεια να αδυνατεί πλήρως να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του (Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, αριθμός απόφασης 8572/2011)

Περίληψη: Θέση υπό δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής νόσου. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Ο αιτών ζητάει να τεθεί ο ίδιος σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι πάσχει από καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωσικά στοιχεία, με συνέπεια να αδυνατεί πλήρως να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του. Εκδίκαση χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας. Δεν είναι απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη, καθόσον προκύπτει με σαφήνεια, η μορφή και ο βαθμός της πνευματικής νόσου. Ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα του δικαστικού συμπαραστάτη, με γνώμονα το συμφέρον του αιτούντα, προκρίνεται ο γιός του, ως στενός συγγενής που τον φροντίζει σήμερα και τον συντηρεί οικονομικά.

[...] Ο αιτών με την κρινόμενη αίτηση του, ζητεί, κατ` εκτίμηση του δικογράφου, να τεθεί ο ίδιος σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση για το λόγο ότι πάσχει από καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωσικά στοιχεία με συνέπεια να αδυνατεί πλήρως να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του, και να διοριστεί αφενός μεν προσωρινός και, μετά την τελεσιδικία της εκδοθησομένης απόφασης, οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης αυτού ο γιος του ................, αφετέρου δε εποπτικό συμβούλιο από τα προτεινόμενα στην αίτηση πρόσωπα. Με το εν λόγω περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμοδίως, καθ` ύλην και κατά τόπον, εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 739 εττ., 740§1, 801§1 ΚΠολΔ και 121 ΕισΝΑΚ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1666§1 αρ. 1, 1667§1, 1669, 1672, 1673, 1676, 1678, 1681, 1682, 1634§1 ΑΚ, 802, 804 και 805 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη κατά τη διάταξη του άρθρου 748§2 ΚΠολΔ προδικασία, με την επίδοση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης (βλ. τη με αριθμό 8247/1 Ο11-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ..............). Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που ο αιτών νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, σε συνδυασμό με την επικοινωνία του Δικαστηρίου με τον αιτούντα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών, ..... του ......, ο οποίος γεννήθηκε το 1957 στο ................. Θεσσαλονίκης και κατοικεί εκεί, πάσχει από καταθλιπτική συνδρομή με ψυχωσικά στοιχεία (βλ. την με αριθμό πρωτ. 23631/21-10-2010 γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης). Η κατάσταση αυτή της υγείας του καθιστά αναγκαία τη συνεχή φροντίδα και προστασία του από άλλο άτομο, αφού ο ίδιος αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί του εαυτού του και της περιουσίας του. Επομένως, πρέπει αυτός να τεθεί σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση και να διοριστεί τόσο προσωρινός, για το χρόνο από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης (αρθ. 1672 εδ. γ`, 1673 ΑΚ, 805§ 5 ΚΠολΔ), όσο και οριστικός, για το μετέπειτα χρονικό διάστημα, δικαστικός συμπαραστάτης αυτού, χωρίς να είναι απαραίτητη η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, καθόσον από το προαναφερθέν δημόσιο έγγραφο προκύπτει, με σαφήνεια, η μορφή και ο βαθμός της πνευματικής νόσου, από την οποία πάσχει (αρθ. 804§2 ΚΠολΔ), ενώ από την επικοινωνία του Δικαστηρίου μαζί του για το σχηματισμό άμεσης αντίληψης της κατάστασης του, διαπιστώθηκε ότι αυτός βρίσκεται σε προφανή αδυναμία να επικοινωνήσει με το περιβάλλον (αρθ. 804§1 ΚΠολΔ).

Κατάλληλο πρόσωπο για το λειτούργημα τόσο του προσωρινού, όσο και του οριστικού δικαστικού συμπαραστάτη κρίνεται, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του συμπαραστατούμενου (αρθ. 1684 ΑΚ), όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του, ο γιος του, ......... του .... (βλ. το υπ` αρ. πρωτ. 9215/22-10-2010 πιστοποιητικό του ΟΤΑ Αγίου Αθανασίου). Ο τελευταίος παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημα που του ανατίθεται, ενεργώντας πάντοτε προς το συμφέρον του καθ` ου, δεδομένου ότι είναι στενός συγγενής του και είναι αυτός που και σήμερα τον φροντίζει και τον συντηρεί οικονομικά (βλ. την ένορκη κατάθεση μάρτυρα). Περαιτέρω, πρέπει να διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 1682 εδ. β` ΑΚ, συμβούλιο, το οποίο θα ασκεί το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης για το χρονικό διάστημα μετά την τελεσιδικία της παρούσας, αποτελούμενο από τα εξής πρόσωπα: α) ........ του ......., β)................. του ...... και γ) .......... του ......., συζ. ...... .......... Τα πρόσωπα αυτά, που είναι στενοί συγγενείς του συμπαραστατούμενου, μπορούν να βοηθήσουν το έργο του ανωτέρω δικαστικού συμπαραστάτη, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της συμπαράστασης, κρίνονται δε κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό (βλ. την ως άνω ένορκη κατάθεση).

Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το Δικαστήριο προχώρησε στην κρίση του αυτή χωρίς την έκθεση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας του αρθ. 1674 ΑΚ, καθόσον στο αρθ. 19§4 του ν. 2125/1997 ορίζεται ότι αν η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο δικάζει χωρίς έκθεση, η οποία, άλλωστε, δεν είναι δεσμευτική, αλλά απλά συνεκτιμάται, με συνέπεια η παράλειψη προσαγωγής της να μην δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης (ΑΠ 1953/2006 ΝοΒ 2007/938). Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή, ως βάσιμη και κατ` ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να διαταχθεί, κατ` αρθ. 1675 ΑΚ, 802§4 και 805§4 ΚΠολΔ, η Γραμματέας του Δικαστηρίου τούτου αφενός μεν να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, αφετέρου δε να επιμεληθεί για την επίδοση της παρούσας στα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις του ΚΠολΔ με την υπενθύμιση στον συμπαραστούμενο του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση

ΘΕΤΕΙ τον .............. του ........., κάτοικο ................................. Ν. Θεσσαλονίκης, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση. ΔΙΟΡΙΖΕΙ προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη του συμπαραστατούμενου, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας, και οριστικό δικαστικό συμπαραστάτη, για τον μετέπειτα της τελεσιδικίας της παρούσας χρόνο, το γιο του, .............. του ......

ΔΙΟΡΙΖΕΙ τριμελές εποπτικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τους: α) ..........του ......, ως πρόεδρο, β) ....... του ......, ως μέλος, και γ) .......... του ........., συζ. ............, ως μέλος, για το χρονικό διάστημα μετά την τελεσιδικία της παρούσας. ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη Γραμματέα αυτού του Δικαστηρίου: α) να προβεί στην καταχώρηση του διατακτικού της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου για το σκοπό αυτό,

και β) να επιμεληθεί για την επίδοση στον ως άνω διορισθέντα δικαστικό συμπαραστάτη, στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία και στον συμπαραστατούμενο, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στον τελευταίο το δικαίωμα του να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της παρούσας.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.