Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Εκούσια δικαιοδοσία. Βιβλία διεκδικήσεων. Διαγραφή προδήλως αβάσιμης αγωγής (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 376/2009)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Βιβλία διεκδικήσεων. Διαγραφή προδήλως αβάσιμης αγωγής. Διαγράφεται αγωγή κτητικής παραγραφής, διότι παρήλθε εικοσιπενταετία από την ματαίωση συζήτησή της, καθώς και άνω της δεκαοκταετίας από τον θάνατο της ενάγουσας, γεγονότα που καθιστούν προφανή την αβασιμότητα της αγωγής.

[...] Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 220§2 ΚΠολΔ, εάν οι αγωγές και ανακοπές που εγγράφηκαν στα βιβλία διεκδικήσεων κατά την §1 του ίδιου άρθρου, μεταξύ των οποίων και οι αναγνωριστικές της κυριότητας ακινήτου αγωγές, είναι προφανώς αβάσιμες, διατάσσεται η διαγραφή τους κατά τη διαδικασία των άρθρων 740 επ. ΚΠολΔ, δηλαδή τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μη απαιτούμενης της υποβολής σχετικής αιτήσεως στον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα. Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται διαγραφή της αγωγής και πριν από την τελεσίδικη κρίση της και ανεξάρτητα από το εάν αυτή είναι εκκρεμής ή έχει εκδοθεί οριστική απορριπτική απόφαση, αφού από τη διατύπωση της διατάξεως δεν γίνεται διάκριση μεταξύ αγωγών εκκρεμών ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου ή αγωγών επί των οποίων η συζήτηση έχει ήδη αρχίσει ή εκείνων επί των οποίων έχει ήδη εκδοθεί οριστική απορριπτική απόφαση. Η έννοια της «προφανώς αβάσιμης» αγωγής είναι ότι η αγωγή χαρακτηρίζεται ως αβάσιμη είτε νομικά, γεγονός για το οποίο δεν υπάρχει ανάγκη αποδείξεως, είτε ουσιαστικά, οπότε μπορεί το δικαστήριο να σχηματίσει πεποίθηση αποκλειστικά και μόνο από την εκτίμηση του δικογράφου της αγωγής, της οποίας ζητείται η διαγραφή, και δεν έχει υποχρέωση να διατάξει αποδείξεις ή να ερευνήσει άλλα έγγραφα που επικαλέστηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι. Δεν αποκλείεται, όμως, η δυνατότητα του δικαστηρίου να εκτιμήσει και τα άλλα έγγραφα, για να κρίνει αν η αγωγή, που είναι νομικά βάσιμη, είναι προφανώς αβάσιμη κατ` ουσία, και όχι μόνο όταν υπάρχει κατ` άρθρο 336§1 ΚΠολΔ πασίδηλο περί του αβασίμου της αγωγής (ΑΠ 11/2003 ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 143/2006 ΝΟΜΟΣ). Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών ζητά να διαταχθεί η διαγραφή από τα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου της υπ` αριθμόν 553/30.08.1983 αγωγής χρησικτησίας, για το λόγο ότι αυτή είναι προφανώς αβάσιμη. Η αίτηση αρμοδίως καθ` ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας σύμφωνα με τα άρθρα 739, 740§1 και 29 ΚΠολΔ και είvαι νόμιμη βασιζόμενη στην διατάξη του άρθρου 220 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσία.

Από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η Σ. σύζυγος Π. Κ., μητέρα του αιτούντα, άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου την υπ` αριθμόν 553/30.08.1983 αγωγή, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι συμπληρώθηκε στο πρόσωπό της και σε βάρος των εναγομένων της αγωγής αυτής του νομίμου χρόνου κτητικής παραγραφής κατ` άρθρο 63 Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου και, συνακόλουθα, ότι η ίδια κατέστη κυρία με τον προαναφερθέντα τρόπο ενός ακινήτου ευρισκομένου στην κτηματική περιφέρεια............με κτηματολογικά στοιχεία μερίδα .......... γαιών Λάρδου, τόμος....., φύλλο ...., φάκελος ...... Η ως άνω αγωγή μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου με γενικό αριθμό ευρετηρίου πράξεως ......./31.08.1983, η δε συζήτηση της προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο της 12.01.1984, κατά την οποία ματαιώθηκε. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την υπ` αριθμόν ..../1990 ληξιαρχική πράξη θανάτου, την οποία συνέταξε ο Ληξίαρχος Λάρδου, η ενάγουσα της ως άνω αγωγής απεβίωσε την 28.12.1990, με αποτέλεσμα την βίαια διακοπή της σχετικής δίκης. Ήδη με τις υπ` αριθμόν 1139/1991 και 36/2007 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου ο αιτών και άλλα πρόσωπα έχουν αναγνωρισθεί ως κύριοι τριών τμημάτων του ακινήτου, το δε γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι έχει παρέλθει άνω της εικοσιπενταετίας χρονικό διάστημα από την ματαιωθείσα συζήτηση της αγωγής, καθώς και άνω της δεκαοκταετίας χρονικό διάστημα από τον θάνατο της ενάγουσας, καθιστά προφανή την αβασιμότητα της εν λόγω αγωγής. Πλην όμως, αυτή εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένη στα οικεία βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου και να εμφαίνεται ως βάρος στην με αριθμό ....Α μερίδα του αιτούντα, η οποία δημιουργήθηκε με την απόσπαση τμήματος από το αρχικό επίδικο με την αγωγή ακίνητο. Επομένως, αυτός έχει έννομο συμφέρον και συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί η διαγραφή της καταχώρησης της ως άνω αγωγής από τα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως ουσία βάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

ΔΕΧΕΤΑΙ, την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ να διαγραφεί από τα βιβλία του Κτηματολογίου Ρόδου, και ειδικότερα από την κτηματολογική μερίδα ..... γαιών Λάρδου, τόμος .....φύλλο ...., φάκελος .........., η υπ` αριθμόν 553/30.08.1983 αγωγή, η οποία εγγράφηκε με γενικό αριθμό ευρετηρίου πράξεως ........./31.08.1983.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.