Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διόρθωση δικαστικής απόφασης - Η διόρθωση είναι δυνατή όταν υπάρχουν σφάλματα που οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ αυτών που ήθελε το δικαστήριο και αυτών που διατυπώθηκαν στην απόφαση (Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, αριθμός απόφασης 828/2009)

Περίληψη: Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση απόφασης. Η διόρθωση είναι δυνατή όταν υπάρχουν σφάλματα που οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ αυτών που ήθελε το δικαστήριο και αυτών που διατυπώθηκαν στην απόφαση. Η αίτηση δικάζεται κατά τη διαδικασία που εκδόθηκε η υπό διόρθωση απόφαση, αφού κληθούν όλοι οι διάδικοι προ οκτώ τουλάχιστον ημερών. Διόρθωση του επωνύμου των αιτούντων.

[...] Επειδή από τις από 11-8-2009 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο πρωτοδικείο Ρόδου Μ. Φ. αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση πράξης του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νομότυπα και εμππρόθεσμα σε όλους τους διαδίκους της αρχικής δίκης. Οι τελευταίοι, όμως, δεν εμφανίστηκαν κατά την εκφώνησης της υπόθεσης από την σειρά του πινακίου. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν και αυτοί παρόντες (318§2 ΚΠολΔ).

Από τη διάταξη του άρθρου 315 ΚΠολΔ, που ορίζει ότι μπορεί το Δικαστήριο με αίτηση κάποιου διαδίκου ή και αυτεπαγγέλτως να προβεί στη διόρθωση αποφάσεως, αν περιέχονται σ` αυτή λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της έχει διατυπωθεί με ελλείψεις ή ανακρίβειες, προκύπτει ότι η διόρθωση της αποφάσεως είναι δυνατή όταν υπάρχουν σ` αυτή σφάλματα που οφείλονται σε ασυμφωνία μεταξύ αυτών που ήθελε το Δ/ριο και αυτών που έχουν διατυπωθεί στην απόφαση. Η διόρθωση γίνεται με βάση το σύνολο της αποφάσεως και, γενικά τα στοιχεία της δίκης, από τα οποία ορίζεται το περιεχόμενό της, δεν επιτρέπεται δε μόνον όταν τα σφάλματα που αποδίδονται στην απόφαση αναφέρονται στην ερμηνεία ή την εφαρμογή ουσιαστικής διατάξεως νόμου ή στην εκτίμηση των αποδείξεων (ΟλΑΠ 5/1992 ΝοΒ 40.708, ΑΠ 1123/1989 ΕΕΝ 1990.401, ΑΠ 92/1989 ΕΕΝ 1990.15, ΕΑ 9489/1991 ΝοΒ 40. 570, ΕΑ 3137/1994 ΝοΒ 42. 1184). Εξάλλου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 317, 318 ΚΠολΔ, η αίτηση διορθώσεως δικάζεται κατά τη διαδικασία που εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται, αφού προηγουμένως κληθούν όλοι οι διάδικοι πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες (ΕΑ 2644/1985 ΑρχΝ 36. 429), οι οποίοι, στην περίπτωση της αυτεπαγγέλτου διορθώσεως, κλητεύονται με τη μέριμνα της Γραμματείας του Δ/ρίου, οπότε αν δεν παρασταθούν η διαδικασία προχωρεί σαν να ήσαν παρόντες (ΑΠ 1151/1981 αδημ.). Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 320 του ίδιου κώδικα, η διορθωτική απόφαση σημειώνεται, με την επιμέλεια της Γραμματείας του Δ/ρίου (ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕρμΚΠολΔ στο άρθρο 320 αριθμ. 1) στο πρωτότυπο της αποφάσεως που διορθώνεται, έχει δε αναδρομική δύναμη, καθόσον ανατρέχει στο χρόνο δημοσιεύσεως της αποφάσεως που διορθώνεται (ΑΠ 1151/1976 ΝοΒ 25.698, ΕΑ 1662/1987 ΕλλΔνη 29. 538).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ` αριθμ. 227/2009 πράξη ορισμού δικασίμου της Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου ορίσθηκε αυτεπαγγέλτως η παρούσα δικάσιμος για τη διόρθωση της υπ` αριθμ. 381/2009 οριστικής αποφάσεως αυτού του Δικαστηρίου, που εκδόθηκε κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στο 1ο φύλλο α) στην 1η σελίδα σειρές 6η, 7η, 8, 23, β) στην 2η σελίδα σειρές 11η, 26η, 28η, 29η και 31η, ως προς το επώνυμο των αιτούντων από το εσφαλμένο «Αγιάτσικα» στο ορθό «Αγιακάτσικα». Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η πράξη αρμοδίως καθ` ύλην και κατά τόπον εισάγεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό με την προκειμένη εκουσία δικαιοδοσία και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν. Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι στην εκδοθείσα ως άνω απόφαση ανεγράφη εκ παραδρομής ως επώνυμο των αιτούντων το «Αγιάτσικα» αντί του ορθού «Αγιακάτσικα». Επομένως, η υπ` αρ. 381/2009 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου πρέπει να διορθωθεί, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Δικάζει ερήμην των αιτούντων της αρχικής δίκης.

Δέχεται την αίτηση.

Διορθώνει την υπ` αρ. 381/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) στο 1 ο φύλλο α) στην 1η σελίδα σειρές 6η, 7η, 8η και 23η και β) στην 2η σελίδα σειρές 11η, 2βη, 28η, 29η και 31η, ως προς το επώνυμο των αιτούντων από το εσφαλμένο «..................» στο ορθό «....................».

Διατάσσει την επισημείωση της ανωτέρω διόρθωσης στην υπ` αρ. 381/2009 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.