Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Άδεια εκποίησης ακινήτου προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση - Αίτηση δικαστικού συμπαραστάτη προκειμένου να ενεργήσει ο ίδιος εκποίηση ακινήτου του συμπαραστατούμενου προς αντιμετώπιση εξόδων διαβίωσής του (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αριθμός απόφασης 6873/2009)

Περίληψη: Αδεια εκποίησης ακινήτου προσώπου υπό δικαστική συμπαράσταση. Αίτηση δικαστικού συμπαραστάτη προκειμένου να ενεργήσει ο ίδιος εκποίηση ακινήτου του συμπαραστατούμενου προς αντιμετώπιση εξόδων διαβίωσής του. Δεκτή η αίτηση.

[...] Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι με την υπ` αριθμ. 5785/2007 τελεσίδικης απόφασης αυτού του Δικαστηρίου διορίστηκε δικαστικός συμπαραστάτης της μητέρας του ........ χήρας ......... το γένος ........ Οτι στην ως άνω συμπαραστατούμενη ανήκει ποσοστό 50% της επικαρπίας ενός ακινήτου (διαμερίσματος), όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται. Ζητεί δε, υπό την ως άνω ιδιότητα, και για λόγους αναπόφευκτης ανάγκης, αλλά και προφανούς ωφέλειας της συμπαραστατούμενης, να της χορηγηθεί άδεια προκειμένου να εκποιήσει το ως άνω ποσοστό του δικαιώματος επικαρπίας της συμπαραστατούμενης. Η αίτηση αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Διακστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 797 ΚΠολΔ) εφόσον έχει τηρηθεί η προδικασία του άρθρου 748 παρ. 2 του ΚΠολΔ με την επίδοση αντιγράφου της κρινόμενης αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (υπ` αριθμ. 316Β/3-2-2009 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Νικόλαου Γκώνια), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1676, 1678, 1681, 1682 εδ. α`, 1603, 1615, 1624 αρ. 2 και 1684 ΑΚ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του δικαστηρίου και από όλα τα έγγραφα που ο αιτών νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται, αποδείχθηκαν τα εξής: Δυνάμει της υπ` αριθμ. 5785/2007 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, η ....... χήρα ........ το γένος .......... τέθηκε σε κατάσταση πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, λόγω του ότι πάσχει από βαριά νοητική καθυστέρηση που της αποκλείει τη χρήση του λογικού, εξαιτίας της οποίας είναι ανίκανη να επιμεληθεί του εαυτού της και της περιουσίας της. Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίστηκε ως δικαστικός συμπαραστάτης του παραπάνω προσώπου ο αιτών - γιος της ........ Με το υπ` αριθμ. 19003/24-12-1986 συμβόλαιο γονικής παροχής του συμβολαιογράφου Αθηνών Νικόλαου Αλμπάνη, η ως άνω συμπαραστατούμενη και ο σύζυγός της ........, μεταβίβασαν προς τον αιτούντα (τέκνο τους) λόγω γονικής παροχής, ο καθένας εξ αυτών το 1/2 της ψιλής κυριότητας ενός διαμερίσματος επιφάνειας 70 τ.μ. του ισογείου ορόφου διόροφης οικοδομής που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού ........... αρ. ... Ετσι, ο αιτών απέκτησε την ψιλή κυριότητα του ως άνω ακινήτου, ενώ η συμπαραστατούμενη και ο ........ παρακράτησαν εφ` όρου ζωής, ο καθένας εξ αυτών το 1/2 της επικαρπίας του ως άνω ακινήτου. Στις 28-5-1994 ο .........., πατέρας του αιτούντα, απεβίωσε και κατά συνέπεια στον τελευταίο περιήλθε το 1/2 της επικαρπίας του ακινήτου, ενώ κατά το υπόλοιπο 1/2 η επικαρπία παραμένει στην κυριότητα της συμπαραστατούμενης. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η συμπαραστατούμενη, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κατάσταση της υγείας της, από τις 25-7-2007 διαμένει στον οίκο ευγηρίας «.......», όπου τα μηνιαία τροφεία παραμονής της ανέρχονται στο ποσό των 910 ευρώ, όπως αυτό αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη με ημερομηνία 15-9-2009 βεβαίωση του ως άνω οίκου ευγηρίας. Η συμπαραστατούμενη δεν έχει ατομικά εισοδήματα, ενώ και η οικονομική κατάσταση του ενάγοντα είναι δυσχερής, αφού από τις 10-3-2009 διέκοψε την εμπορική δραστηριότητα που ασκούσε (από 17-3-2009 βεβαίωση διακοπής εργασιών της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) και είναι άνεργος (από 16-9-2009 δελτίο ανεργίας).

Ενόψει λοιπόν των ανωτέρω δαπανών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσης της συμπαραστατούμενης, κρίνεται αναπόφευκτη, αλλά και επωφελής γι` αυτή, η εκποίηση του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου, προκειμένου το εισπραχθέν τίμημα να διατεθεί για τις ανάγκες της. Επομένως, πρέπει να δοθεί η άδεια στον αιτούντα να εκποιήσει το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο, έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον 60.000 ευρώ και ειδικότερα ένατι τιμήματος τουλάχιστον 15.000 ευρώ για την επικαρπία αυτού, υπό τον όρο της διάθεσης του ως άνω τιμήματος για την αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσης, διατροφής και περίθαλψης της συμπαραστατούμενης. Τέλος, με την από 26-1-2009 γνωμοδότηση του, το Εποπτικό Συμβούλιο, γνωμοδότησε υπέρ των ανωτέρω ενεργειών από τον αιτούντα - δικαστικό συμπαραστάτη. Συνεπώς, εφόσον για την ανωτέρω δικαιοπραξία υπάρχει αναπόφευκτη ανάγκη, αλλά και προφανής ωφέλεια για τη συμπαραστατούμενη, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ` ουσία βάσιμη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ:

Δέχεται την αίτηση.

Παρέχει στον αιτούντα την άδεια, υπό την ιδιότητά του ως δικαστικού συμπαραστάτη της ......... χήρας ........... το γένος ......... και για λογαριασμό της, να εκποιήσει το 50% της επικαρπίας του ακινήτου που αναλυτικά περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας, έναντι συνολικού τιμήματος τουλάχιστον 60.000 ευρώ για ολόκληρο το ακίνητο και ειδικότερα έναντι τιμήματος τουλάχιστον 15.000 ευρώ για την επικαρπία, υπό τον όρο της διάθεσης του συνόλου του τιμήματος για την αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσης, διατροφής και περίθαλψης της συμπαραστατούμενης.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.