Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. ή είναι γονείς ανήλικου Έλληνα πολίτη - Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά

Αφορά υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι οι οποίοι κατέχουν έναν από τους παρακάτω τίτλους:

α). Δελτίο μόνιμης διαμονής, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. Το δελτίο μόνιμης διαμονής είναι δεκαετούς διάρκειας και χορηγείται βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του Π.Δ.106/2007, σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη της Ε.Ε., που διαμένουν στη χώρα επί πενταετία ή

β). Δελτίο διαμονής, πενταετούς διάρκειας, μέλους οικογένειας πολίτη της Ε.Ε. που χορηγείται βάσει του άρθρου 9 του Π.Δ.106/2007 ή

γ). Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα που χορηγείται βάσει του άρθρου 63 του ν.3386/2005 ή

δ). Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα που χορηγείται βάσει τoυ άρθρου 61 του ν. 3386/2005 ή

ε). Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. που χορηγείται βάσει των άρθρων 61 ή 63 του Ν. 3386/2005 ή

στ). Άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. που χορηγήθηκαν βάσει του άρθρου 33 του Ν.2910/01

ζ). Δελτίο διαμονής γονέα ανήλικου Έλληνα πολίτη που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή

η). Άδεια διαμονής γονέα ανήλικου Έλληνα πολίτη που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν. 3386/2005 ή

θ). Άδεια διαμονής γονέα ανήλικου Έλληνα πολίτη που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2910/01.

Δικαιολογητικά:

(1) Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης πολιτογράφησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τον αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του και υπογράφεται ενώπιον του Δημάρχου ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν αντιδημάρχου ή υπαλλήλου, παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων.

(2) Αίτηση πολιτογράφησης, η οποία απευθύνεται στον Υπουργό Εσωτερικών και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία υπάγεται ο Δήμος μόνιμης διαμονής του αιτούντος. Η εν λόγω αίτηση συμπληρώνεται (με ελληνικούς χαρακτήρες) σε όλα τα πεδία της και υπογράφεται από τον ίδιο τον αιτούντα.

(3) Μία έγχρωμη φωτογραφία(πρόσφατης έκδοσης)

(4) Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.

(5) Ακριβές αντίγραφο δελτίου ή άλλου τίτλου διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι γονείς ανήλικου ημεδαπού.

(6) Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας της πρώτης Ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.

Διευκρινίζεται ότι:

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία

- Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία

- Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

Εξαιρέσεις:

- Στην περίπτωση που ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησής του.

- Αν ο αλλοδαπός αδυνατεί αντικειμενικά να κατέχει διαβατήριο (λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων στη Χώρα προέλευσης οι οποίες επιβεβαιώνονται από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών), αρκεί η ισχύουσα άδεια διαμονής που χορηγείται στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο γ΄ του άρθρου 84 του ν. 3386/ 2005, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 παρ. 2 του ν. 3907/2011.

(7) Ακριβές αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου του ή του γονέα του. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα, υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν υποβάλλει δήλωση στην Εφορία καθώς και τους λόγους μη υποβολής της.

(8) Αριθμό μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

(9) Παράβολο, με τη μορφή αποδεικτικού διπλότυπου είσπραξης τύπου Α΄, ύψους επτακοσίων (700) ευρώ για την υποβολή της αρχικής αίτησης ή διακοσίων (200) ευρώ για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών.

(10) Πρόσθετα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά: α). Σε περίπτωση αλλοδαπού που είναι σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο είναι απαραίτητη η υποβολή και πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος/η ο/η σύζυγος του αλλοδαπού. β). Σε περίπτωση αλλοδαπού που είναι γονέας ανήλικου Έλληνα πολίτη είναι απαραίτητη η υποβολή και πιστοποιητικού εγγραφής του ανήλικου τέκνου από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένο και από το οποίο να προκύπτει οπωσδήποτε η νομική βάση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειάς του.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.