Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αίτηση για νέο πλειστηριασμό με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς - Απόρριψη της αίτησης επειδή οι ματαιώσεις οφείλονται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και όχι στην τιμή πρώτης προσφοράς (Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, αριθμός απόφασης 14/2014)

Περίληψη: Εκτέλεση. Ματαίωση πλειστηριασμών λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών. Αίτηση για νέο πλειστηριασμό με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς. Απόρριψη της αίτησης με την κρίση ότι οι ματαιώσεις οφείλονται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και όχι σε δυσανάλογη προς την αξία του κατασχεμένου ακινήτου ορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς.

[...] Από τις διατάξεις των άρθρων 966 παρ. 3 και 4 και 1003 παρ. 4 του ΚΠολΔ συνάγεται ότι όταν κατά τον δεύτερο πλειστηριασμό που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 966 του ΚΠολΔ δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο Δικαστήριο μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του ΚΠολΔ, μπορεί διαζευκτικά είτε να διατάξει τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού εντός τριάντα ημερών με την ίδια ή με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, είτε να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία την, από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού, ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου και σε περίπτωση που και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή δεν επιτεύχθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το ως άνω Δικαστήριο μπορεί είτε να άρει την κατάσχεση είτε να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς (βλ. Μπρίνια, Αναγκ. Εκτέλεση, άρθρο 966 ΚΠολΔ, παρ. 365, σελ. 934 επ., άρθρο 1003, παρ. 568, σελ. 1788 επ., Β. Βαθρακοκοίλη, άρθρο 966 ΚΠολΔ, αριθμ. 8, ΜΠρΛαρ 1372/2004 Δικογρ 2005, 151, ΜΠρΑθ 3543/2000 ΑρχΝ 2001, 100, ΜΠρΚορ 283/1994 ΝΟΜΟΣ). Ο νομοθέτης με το όλο πνεύμα των διατάξεων περί αναγκαστικής εκτέλεσης καθιστά σαφές ότι η υπόψη διατάξεις του άρθρου 966 του ΚΠολΔ, αποτελούν την έσχατη λύση για την περαίωση της διαδικασίας της εκτέλεσης, η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση εύλογο να παραμένει σε εκκρεμότητα στο διηνεκές με συνεχείς ατελέσφορους πλειστηριασμούς, γεγονός το οποίο ασφαλώς και προκαλεί βλάβη στον καθού η εκτέλεση (άρθρο 159 του ΑΚ, ΑΠ 1460/1998 ΕλλΔνη 38, 1548), εφόσον επιβαρύνεται αδικαιολόγητα με νέα έξοδα εκτέλεσης, τα οποία μάλιστα αφαιρούνται πρώτα από το πλειστηριασμό (άρθρο 975 παρ. 1 ΚΠολΔ, ΑΠ 419/1998 αδημ., ΕφΑθ 9241/1998 ΕλλΔνη 40, 1591).

Εν προκειμένω η αιτούσα ζητά, με την υπό κρίση αίτηση της να ορισθεί νέος πλειστηριασμός του περιγραφομένου κατασχεμένου ακινήτου με κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, επειδή οι δύο προηγούμενοι πλειστηριασμοί ματαιώθηκαν λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον, αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 966 παρ.3 και 933 του ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί και κατ` ουσίαν. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα .............., που εξετάστηκε νόμιμα στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζονται, πιθανολογήθηκε ότι: η αιτούσα με την αριθμ. 1101/15-4-2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης του δικαστικού επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών Αντωνίου Στρατηγού κατάσχεσε ένα οικόπεδο με το επ`αυτού κτισμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα, τριών αστέρων, στον οικισμό .............., συνολικής έκτασης κατά τον τίτλο κτήσεως 595,93 τμ. Με την εν λόγω έκθεση κατάσχεσης το κατασχεθέν ακίνητο εκτιμήθηκε ως προς την αξία του στο ποσό των 936.570,84 ευρώ ίση προς την αντικειμενική του αξία, η δε τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ίδιο ποσό, ακολούθως δε με την με αριθμό 1488/2013 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, αυτή διορθώθηκε ως προς τα ανωτέρω στοιχεία της και ορίστηκε η μεν αξία του στο ποσό των 1.500.000,00 ευρώ, η δε τιμή πρώτης προσφοράς στο ποσό των 1.000.000,00 ευρώ. Με τις με αριθμούς 1107/15-7-2013 και 1108/1-10-2013 Β` και Γ` επαναληπτικές περιλήψεις αντίστοιχα της κατασχετήριας έκθεσης του ίδιου δικαστικού επιμελητή το κατασχεθέν ακίνητο έχει ήδη εκτεθεί δύο φορές σε δημόσιο πλειστηριασμό και συγκεκριμένα στις 25-9-2013 και 30-10-2013, οι οποίοι ματαιώθηκαν λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών, (βλ. τις με αριθμό 7112/25-9-2013 και 7147/30-10-2013 πράξεις της υπαλλήλου του πλειστηριασμού συμβολαιογράφου, Κυθήρων ..............).

Οι ως άνω ματαιώσεις εκτιμάται από το δικαστήριο ότι οφείλονται στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και αποτρέπουν γενικότερα κάθε εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος, και όχι σε δυσανάλογη προς την αξία του κατασχεμένου ακινήτου ορισθείσα τιμή πρώτης προσφοράς, η οποία, εξάλλου, ορίστηκε προσφάτως με δικαστική απόφαση που εξετίμησε δεόντως μεταξύ άλλων, και τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς ακινήτων στη χώρα μας. Ως εκ τούτου η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, τα δε δικαστικά έξοδα των καθών η αίτηση πρέπει να επιβληθούν κατ` άρθρο 176 ΚΠολΔ, σε βάρος της αιτούσας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους. Απορρίπτει την αίτηση. Επιβάλλει σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα των καθών η αίτηση, ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.