Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης χωρίς την εντός μηνός από την κατάθεση του δικογράφου καταβολή του παραβόλου του δημοσίου (Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, αριθμός απόφασης 1/2012)

Περίληψη: Απόφαση απέλασης. Τοπική αρμοδιότητα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά για τις αποφάσεις που εκδίδονται από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής με αντίθετη μειοψηφία. Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης λόγω καταβολής του παραβόλου κατά τη δικάσιμο και όχι εντός της προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεση του δικογράφου.

Διατάξεις : άρθρα 3 Ν 702/1977 , 15 [παρ. 2] Ν 3068/2002 , άρθρο μόνο ΠΔ 404/1978 , 3 ΝΔ 1147/1972, 16 [παρ. 14] Ν 2298/1995 , 1 [παρ. 5] Ν 2240/1994 , 1 Ν 3852/2010 , 66 Ν 3900/2010 , 1 [παρ. 2] Ν 3852/2010 , 24, 24Α ΠΔ 1/2001 , 36 [παρ. 1 και 4 εδ' β'] ΠΔ 18/1989

[...] Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, αλλοδαπή, υπήκοος Αλβανίας, επιδιώκει την ακύρωση της .../14.4.2008 απόφασης του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής περί απελάσεώς της από τη Χώρα. Επειδή, στο άρθρο 3 του Ν 702/1977 (ΦΕΚ Α' 268), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως και στις ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν 3068/2002 (ΦΕΚ Α' 274), ορίζεται ότι: «1. Αρμόδιον κατά τόπον διά την εκδίκασιν των ... αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το διοικητικόν εφετείον εις την περιφέρειαν του οποίου εδρεύει η εκδούσα την προσβαλλομένην πράξιν διοικητική αρχή [...]». Περαιτέρω, με το άρθρο μόνο του ΠΔ 404/1978 «Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους» (ΦΕΚ Α' 83) ορίστηκαν τα εξής: «Η έδρα και η περιφέρεια εκάστου Διοικητικού Δικαστηρίου ορίζονται ως ακολούθως: Α'. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ 1) Διοικητικόν Πρωτοδικείον Αθηνών: Έδρα αι Αθήναι και περιφέρεια ή των διαμερισμάτων Αθηνών... Διοικητικόν Πρωτοδικείον Πειραιώς: Έδρα Πειραιεύς...», ενώ με το άρθρο 3 του ΝΔ 1147/1972 (ΦΕΚ Α' 66) ορίστηκε ότι: «Παρά τη Νομαρχία Αττικής συνιστώνται Διαμερίσματα ως ακολούθως: α. Διαμέρισμα Αθηνών, με έδραν τας Αθήνας και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην εις αα) τους Δήμους... Ταύρου, Διαμέρισμα Πειραιώς, με έδραν τον Πειραιά και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην εις αα) τους Δήμους... Μοσχάτου...». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 14 του Ν 2298/1995 (ΦΕΚ Α' 62), η τοπική αρμοδιότητα των δήμων δεν θίγεται από τον ανακαθορισμό με το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν 2240/1994 (ΦΕΚ Α' 153) της χωρικής αρμοδιότητας των νομαρχιών του νομού Αττικής. Περαιτέρω, με το άρθρο 1 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) συστάθηκε ο Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου με έδρα το Μοσχάτο αποτελούμενος από τους δήμους α. Μοσχάτου β. Ταύρου, οι οποίοι καταργούνται (παρ. 5.1. Α.6). Στη συνέχεια με το άρθρο 66 του Ν 3900/2010 ορίστηκε ότι: «Μετά τον ανακαθορισμό της εδαφικής περιφέρειας των δήμων στις Νομαρχίες του Νομού Αττικής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν 3852/2010 ... δεν θίγεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις προγενέστερες του Ν 2240/1994 (ΦΕΚ Α' 153) διατάξεις». Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ΠΔ 1/2001 , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ 42/2011 (ΦΕΚ Α' 108) ορίζεται ότι: «Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στην Αθήνα, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: α. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης ...», ενώ στο άρθρο 24 Α του ίδιου ΠΔ , όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και αυτό από το άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ 42/2011 ορίζεται ότι: «1.... 2. Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α... β. Τμήμα Απελάσεων...». Επειδή, ενόψει των ανωτέρω διατάξεων, κατά την άποψη που επικράτησε στο Δικαστήριο, το παρόν Δικαστήριο έχει κατά τόπο αρμοδιότητα για την εκδίκαση της υπό κρίση διαφοράς διότι η προσβαλλόμενη πράξη έχει εκδοθεί από όργανο αρχής που εδρεύει στην περιφέρεια του νέου Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου (με έδρα κατά τα προαναφερθέντα το Μοσχάτο), ήτοι εδρεύει στην περιφέρεια Δήμου που κατά το άρθρο 3 του ΝΔ 1147/1972 υπαγόταν στη χωρική αρμοδιότητα του «Διαμερίσματος Πειραιώς». Κατά την άποψη αυτή, άλλωστε, δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η ανωτέρω αρχή στεγάζεται σε κατάστημα της περιοχής του Ταύρου, ο οποίος πριν το Ν 3852/2010 ήταν αυτοτελής Δήμος, καθόσον η τοπική αρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου καθορίζεται από την έδρα του Δήμου στον οποίο υπάγεται η οικεία αρχή. Αν και κατά την άποψη του μέλους του Δικαστηρίου Αναστασίας Οικονόμου, που μειοψήφισε, η τοπική αρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου καθορίζεται από τον τόπο που εδρεύει κατά νόμο (άρ. 24 ΠΔ 1/2001 ) το όργανο της διοικητικής αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και επομένως, κατά την άποψη αυτή, εφόσον στην υπό κρίση περίπτωση η ανωτέρω αρχή (Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής) εδρεύει κατά νόμο στην Αθήνα αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, χωρίς να ασκεί επιρροή για τον καθορισμό της αρμοδιότητας εάν η υπηρεσία αυτή στεγάζεται σε κατάστημα πόλης υπαγόμενης στην τοπική αρμοδιότητα του παρόντος Δικαστηρίου (ΣτΕ 3244/2007 , 3036-3040/2004). Για το λόγο δε αυτό η υπό κρίση αίτηση θα έπρεπε να παραπεμφθεί στο ως άνω Δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 34Α του ΠΔ 18/1989 . Με τα δεδομένα αυτά η κρινόμενη αίτηση αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου. Επειδή, στο άρθρο 36 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α' 8), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν 2479/1997 (ΦΕΚ Α' 67) και την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν 3226/2004 (ΦΕΚ Α' 24) και αντικαταστάθηκε εν συνεχεία από το άρθρο 8 του Ν 3900/2010 (ΦΕΚ Α' 213/17.12.2010) και ισχύει από 1.1.2011, ορίζεται ότι: «Το ένδικο μέσο που ασκείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτεται ως απαράδεκτο, αν μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης δεν καταβληθεί παράβολο. Το παράβολο ορίζεται, όταν πρόκειται για αίτηση ακυρώσεως, [...] σε εκατόν πενήντα ευρώ». Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα κατέβαλε το νόμιμο παράβολο, ύψους 150 ευρώ, κατά την ημερομηνία της δικασίμου, την 2.12.2011, και όχι εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 36 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 προθεσμίας, ήτοι εντός μηνός από την κατάθεση της κρινόμενης αιτήσεως ακυρώσεως στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου (βλ. σχετ. τα 1196910 και 3136568/2.12.2011 Σειράς Α' ειδικά έντυπα). Κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, να απορριφθεί ως απαράδεκτη (βλ. ΣτΕ 3088/2011 ) και να διαταχθεί η κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 4 εδ. β' του ΠΔ 18/1989 .

πηγή: nbonline.gr

Δικηγορικό Γραφείο "Δημήτριος Χ. Καραγιάννης", Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.