Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αποζημίωση του παθόντος σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του (Άρειος Πάγος, αριθμός απόφασης 157/2012)

Περίληψη: Αδικοπραξία. Βλάβη του σώματος ή της υγείας. Προϋποθέσεις αποζημίωσης για μέλλουσα ζημία (κατ΄ αρ. 929 ΑΚ). Προϋποθέσεις βασιμότητας της συγκεκριμένης αξιώσεως. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, γιατί επιδίκασε την αξίωση της αποζημίωσης περί μελλούσης ζημίας, μολονότι ο δικαιούχος αυτής απεβίωσε. (Αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 2438/2010 απόφαση ΕφΑθ).

[...] Από τη διάταξη του άρθρου 929 Α.Κ. προκύπτει ότι ο παθών, σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας του, δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση και για μέλλουσα ζημία, (όπως π.χ. για τη δαπάνη της μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης), η αποκατάσταση της οποίας μπορεί να αξιωθεί και πριν από την πραγματοποίησή της, αρκεί αυτή να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Η μελλοντική αυτή ζημία, όμως, αποκαθίσταται μόνον εφόσον η επέλευσή της είναι βεβαία και απλώς η πραγμάτωσή της ανάγεται σε μέλλοντα χρόνο (ΑΠ 1074/2002), ενώ αντίθετα δεν υπάρχει η αξίωση, όταν είναι βέβαιο ότι η δαπάνη η αιτούμενη, για την αποκατάσταση της μελλοντικής ζημίας, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα παραδεκτώς, κατ` άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, επισκοπούμενα διαδικαστικά έγγραφα, που αναφέρονται κατωτέρω και από το περιεχόμενο της αναιρεσιβαλλομένης απόφασης, προκύπτουν τα εξής: Από τον αρχικώς ενάγοντα Π. Κ. ασκήθηκε η κρινόμενη, (από 10-12-2003 αγωγή), η στρεφόμενη κατά των νυν αναιρεσειόντων, με την οποία, εκτός των άλλων κονδυλίων, εζητείτο και αποζημίωση, ποσού 47.000 ευρώ, για τη δαπάνη προς διενέργεια μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης, προς αποκατάσταση των συνεπειών εκ του τραυματισμού του, που προκλήθηκε κατά το ένδικο τροχαίο ατύχημα, από υπαιτιότητα του πρώτου εκ των εναγομένων-νυν αναιρεσειόντων, οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου, του ασφαλισμένου στη δεύτερη εξ αυτών. Το δικάσαν την αγωγή Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και με την υπ` αριθμ. 5026/2006 απόφασή του, διέταξε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου ο διορισθείς ως πραγματογνώμων ιατρός να αποφανθεί για την κατάσταση της υγείας του ενάγοντα και για την αναγκαιότητα της διενέργειας της χειρουργικής επέμβασης. Πλην όμως, η διαταχθείσα αυτή πραγματογνωμοσύνη δεν κατέστη δυνατόν να διενεργηθεί, διότι, εν τω μεταξύ, την 10-6-2006, απεβίωσε ο ενάγων-παθών Π. Κ., την διακοπείσα δε, λόγω του θανάτου αυτού, δίκη συνέχισαν οι κληρονόμοι αυτού -νυν αναιρεσίβλητοι (σύζυγος και τέκνα αυτού).

Με την εκδοθείσα, μετά τη συνέχιση της δίκης, από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, υπ` αριθμ. 1657/2009 οριστική απόφασή του, κρίθηκε απορριπτέο το αίτημα της αγωγής, για τη δαπάνη προς διενέργεια μελλοντικής χειρουργικής επέμβασης του αρχικώς ενάγοντα, με την αιτιολογία ότι: "δεν υφίσταται η αρχική αξίωση, αφού αυτή αφορά μη μέλλουσα να πραγματοποιηθεί εγχείρηση". Το Εφετείο, αντίθετα, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, συνεκδικάζοντας την ασκηθείσα και από τους εναγόμενους έφεση, και την από τους ενάγοντες αντέφεση, κατά της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, έκρινε ότι το κονδύλιο αυτό είναι βάσιμο και ότι πρέπει να επιδικασθεί στους συνεχίζοντες τη δίκη κληρονόμους του αρχικώς ενάγοντα, με την αιτιολογία ότι: "Το ποσό αυτό δικαιούται να αξιώσει ο Π. Κ. ως μελλοντική αποζημίωση, καθόσον είχε εκδηλώσει την επιθυμία της αποκατάστασης, αν και η επιτυχία της κινητικής του λειτουργίας θα ήταν περιορισμένη, ενώ δεν είχε προβεί στην εγχείρηση λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Ο επακολουθήσας θάνατος του Π. Κ. δεν επηρέασε τις ασκηθείσες αξιώσεις του, καθόσον κρίσιμος χρόνος για τη σχετική με αυτές κρίση είναι αυτός της πρώτης συζήτησης της υπόθεσης. Είναι αδιάφορο το γεγονός, ότι ο τελευταίος δεν κατέστη δυνατόν να υποβληθεί στην επέμβαση, καθόσον δικαιούνταν να ζητήσει την επιδίκαση της σχετικής δαπάνης πριν από την πραγματοποίηση της επέμβασης αμέσως μετά την προσβολή του σώματός του από της οποίας γεννάται η αξίωση, ενώ η ζημία αυτού, παθόντος από το ατύχημα, συνίσταται στην υπάρχουσα ανάγκη για την πραγματοποίηση της δαπάνης και όχι στην ίδια την πραγματοποίηση αυτής." Με το να κρίνει έτσι το Εφετείο παρεβίασε (με εσφαλμένη εφαρμογή), τις διατάξεις των άρθ. 914,929,297,298 ΑΚ, σχετικά με το αγωγικό αίτημα για το ως άνω κονδύλιο, αφού, στη συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω του εν τω μεταξύ επισυμβάντος θανάτου του αρχικώς ενάγοντα- παθόντα, καθίσταται βέβαιο, ότι η δαπάνη για την αποκατάσταση της ως άνω ζημίας δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αξίωση, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν και στην προηγηθείσα νομική σκέψη. Επομένως, ο μοναδικός λόγος αναίρεσης, με τον οποίον αποδίδεται η από το άρθ. 559 αριθμ. 1 ΚΠολΔ. πλημμέλεια, για παραβίαση των ως άνω ουσιαστικού δικαίου, διατάξεων είναι βάσιμος. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, να παραπεμφθεί η υπόθεση, για περαιτέρω εκδίκαση, στο εκδόσαν την απόφαση ίδιο δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές (άρθ. 580 παρ. 3 ΚΠολΔ) και να καταδικασθούν οι ηττηθέντες αναιρεσίβλητοι στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσειόντων (άρθ. 176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αναιρεί την 2438/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών. Παραπέμπει την υπόθεση, για περαιτέρω εκδίκαση σο ίδιο Εφετείο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Καταδικάζει τους αναιρεσιβλήτους στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

πηγή: lawdb.intrasoftnet.com/nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.