Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Αυξημένο παράβολο – Μη εφαρμογή στις εκκρεμείς δίκες (Συμβούλιο της Επικρατείας, αριθμός απόφασης 56/2013).

Περίληψη: Η καταβολή νέου ουσιωδώς αυξημένου σε σχέση με την προϊσχύσασα ρύθμιση παραβόλου ανερχόμενου σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ασφαλιστικών μέτρων έχει εφαρμοστεί για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος τους και δεν καταλαμβάνει τις αιτήσεις εκείνες που ασκήθηκαν πριν από την πιο πάνω ημερομηνία.

Διατάξεις: άρθρα 36 [παρ. 1] ΠΔ 18/1989, 8 Ν 3900/2010

[...] 4. Επειδή, νομίμως η Επιτροπή Αναστολών της Ολομελείας προχώρησε στη συζήτηση της υποθέσεως και απολειπομένης της αιτούσας, ως και της έχουσας ασκήσει παρέμβαση εταιρείας …», δεδομένου ότι νομοτύπως και εμπροθέσμως κοινοποιήθηκε σε αμφότερες αντίγραφο του ως άνω παραπεμπτικού πρακτικού ως και της από 4.2.2013 πράξεως του Προέδρου του Δικαστηρίου περί ορισμού δικασίμου (άρθρο 21 παρ. 5, ΠΔ 18/1989, ΦΕΚ Α΄ 8).

5. Eπειδή, στο άρθρο 36 παρ. 1 του ΠΔ/τος 18/1989, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213), ορίζεται ότι «…Το παράβολο ορίζεται όταν…πρόκειται για αίτηση …ασφαλιστικών μέτρων …σε εκατό ευρώ…». Περαιτέρω, στο άρθρο 11 της, εκδοθείσας κατ’ επίκληση του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος, από 4.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 237/5.12.2012) ορίσθηκε ότι «Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173), προστίθενται εδάφια β, γ και δ ως εξής: «Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής [ασφαλιστικών μέτρων] πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Για την είσπραξη του παράβολου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες [...]. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα» και στο άρθρο 21 ότι «Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως προβλέπεται στις επιμέρους διατάξεις της παρούσας.». Το κείμενο της παραπάνω διάταξης του άρθρου 11 της από 4.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου επαναλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 28 του Ν 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν 4093/2012…» (ΦΕΚ Α΄ 18/25.1.2013) με έναρξη ισχύος από 5.12.2012, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 4 του ίδιου νόμου.

6. Επειδή, κατά την έννοιά της, η προπαρατεθείσα διάταξη, η οποία προβλέπει την καταβολή νέου, ουσιωδώς αυξημένου σε σχέση με την προϊσχύσασα ρύθμιση, παραβόλου, ανερχόμενου σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας του διαγωνισμού, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως ασφαλιστικών μέτρων, έχει εφαρμογή για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που ασκούνται μετά την έναρξη ισχύος της (πρβλ. ΣτΕ 651/1988), η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης νομοθετικού περιεχομένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (5.12.2012) και δεν καταλαμβάνει τις αιτήσεις εκείνες που είχαν ασκηθεί πριν από την πιο πάνω ημερομηνία και εισάγονται προς συζήτηση υπό την ισχύ της νέας ρυθμίσεως, αφού στη διάταξη αυτή δεν προβλέπεται η εφαρμογή της και στις εκκρεμείς αιτήσεις. Επομένως, η ανωτέρω διάταξη δεν καταλαμβάνει την κρινόμενη αίτηση που είχε κατατεθεί στη Γραμματεία του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 19.10.2012, δηλ. προ της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 11 της ως άνω πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, κατά δε τη θέση του σε ισχύ δεν είχε ακόμα συζητηθεί.

7. Επειδή, μετά την επίλυση του πιο πάνω ζητήματος, η Επιτροπή Αναστολών της Ολομελείας υπό πενταμελή σύνθεση κρίνει ότι η αίτηση πρέπει να αναπεμφθεί στο Β΄ τμήμα για την περαιτέρω εκδίκασή της. [Επιλύει το ζήτημα που παρεπέφθη σύμφωνα με το αιτιολογικό, και αναπέμπει την αίτηση στο Β΄ Τμήμα για την περαιτέρω εκδίκασή της.]

Πηγή: ΘΠΔΔ 3-4/2013, 298

πηγή: nb.org/blog

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης και Συνεργάτες, Δικηγορικό Γραφείο, Θεσσαλονίκη - Αθήνα.

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.