Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής μέλους ΔΕΠ. Αίτηση ακύρωσης. Εκλογή του αιτούντος ως μέλους ΔΕΠ. Αναπομπή του φακέλου στο ΑΕΙ προς επανάληψη της διαδικασίας εκλογής. Κήρυξη άγονης της εκλογής (Συμβούλιο της Επικρατείας, αριθμός απόφασης 1679/2013).

Περίληψη: Εκλογή μέλους ΔΕΠ-AEI. Επανάληψη εκλογής. Κήρυξη άγονης της εκλογής. Αίτηση ακύρωσης. Διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής μέλους ΔΕΠ. Αίτηση ακύρωσης. Εκλογή του αιτούντος ως μέλους ΔΕΠ. Αναπομπή του φακέλου στο ΑΕΙ προς επανάληψη της διαδικασίας εκλογής από το στάδιο ορισμού της Εισηγητικής Επιτροπής για λόγους που αφορούσαν την επιλογή των μελών της εν λόγω Επιτροπής, καθώς και τη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος της απαιτούμενης από τον νόμο τριετούς διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα ΑΕΙ. Η αναπεμπτική υπουργική απόφαση κρίθηκε ως πλημμελώς αιτιολογημένη. Πέραν του ότι επικαλείται νεότερο νόμο, ο οποίος δεν ίσχυε κατά το χρόνο της επίδικης πρώτης εκλογής, παραπέμπει σε μη προσδιοριζόμενη, όσον αφορά το χρόνο εκδόσεώς της, και μη περιλαμβανόμενη στο φάκελο της υποθέσεως, βεβαίωση, κατά τρόπο αόριστο χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενό της.

[...] 1. Επειδή, για την άσκηση των υπό κρίση αιτήσεων έχουν καταβληθεί τα νόμιμα παράβολα (ειδικά γραμμάτια παραβόλου Α΄ 1725059, 2384301/2005 και Α΄ 2231833, 2562117/2006, αντιστοίχως).

2. Επειδή, με την πρώτη των κρινομένων αιτήσεων ακυρώσεως (με αριθμ. καταθ. 2865/2005), όπως συμπληρώθηκε με δικόγραφο προσθέτων λόγων, ο αιτών, ο οποίος είχε εκλεγεί μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), στη βαθμίδα Καθηγητή, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Μεταβολισμός», κατόπιν αποφάσεως του οικείου Εκλεκτορικού Σώματος που ελήφθη στις 2.7.2004 σε κοινή συνεδρίαση με την Γενική Συνέλευση του εν λόγω Τμήματος (αριθμ. πρακτικού 103/2004), ζητεί την ακύρωση της Φ.122.1/81/133264α/Β2/16.3.2005 αποφάσεως της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία αναπέμφθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ο σχετικός φάκελος προς επανάληψη της διαδικασίας εκλογής.

3. Επειδή, με την δεύτερη των κρινομένων αιτήσεων (με αριθ. καταθ. 5574/2006), η οποία ασκήθηκε από τον ίδιο αιτούντα, ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως του οικείου Εκλεκτορικού Σώματος που ελήφθη στις 24.3.2006 σε κοινή συνεδρίαση με την Γενική Συνέλευση του ως άνω Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (αριθ. πρακτικού 126/2006), με την οποία, κατόπιν της προαναφερθείσας αναπεμπτικής υπουργικής αποφάσεως, κηρύχθηκε άγονη η εκλογή για την πλήρωση της ανωτέρω θέσεως μέλους Δ.Ε.Π.

4. Επειδή, με την 4092/2009 απόφαση της πενταμελούς συνθέσεως του Τμήματος οι πιο πάνω αιτήσεις ακυρώσεως συνεκδικάσθηκαν και παραπέμφθηκαν, λόγω σπουδαιότητας, στην παρούσα επταμελή σύνθεση.

5. Επειδή, ο συνυποψήφιος του αιτούντος ... άσκησε παρέμβαση υπέρ του κύρους της ως άνω αναπεμπτικής υπουργικής αποφάσεως, καθώς και παρέμβαση υπέρ του κύρους της ανωτέρω από 24.3.2006 αποφάσεως του Εκλεκτορικού Σώματος. Νομίμως δε συζητήθηκαν οι κρινόμενες αιτήσεις κατά την παρούσα δικάσιμο, παρά τη μη παράσταση του παρεμβαίνοντος, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από το σχετικό, από 5.2.2010, αποδεικτικό επιδόσεως, η πιο πάνω 4092/2009 παραπεμπτική απόφαση, με την οποία ορίσθηκε η παρούσα δικάσιμος για τη συζήτηση των αιτήσεων αυτών στην επταμελή σύνθεση, κοινοποιήθηκε στον υπογράφοντα τα δικόγραφα των παρεμβάσεων πληρεξούσιο δικηγόρο.

6. Επειδή, οι προαναφερθείσες αιτήσεις ακυρώσεως πρέπει να συνεκδικασθούν, ως στρεφόμενες κατά συναφών πράξεων.

7. Επειδή, στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 εδ. ζ΄ του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ορίζονται τα εξής: «Για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση Καθηγητή απαιτούνται: i)… ii)… iii) Τουλάχιστο τρία χρόνια διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής…». Εξ άλλου, στην παρ. 1 της περιπτώσεως Γ΄ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως η περίπτωση αυτή μετονομάσθηκε με το άρθρο 1 παρ. 6 εδ. α΄ του ν. 2188/1994 (Α΄ 18), ορίζεται σχετικά με την εκλογή ή εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π., μεταξύ άλλων, ότι: «Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή από το τέλος της προθεσμίας για υποβολή υποψηφιότητας, συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος το οικείο εκλεκτορικό σώμα, το οποίο ορίζει τριμελή εισηγητική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, τα οποία μπορούν να έχουν την ιδιότητα του εκλέκτορα… Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου άλλου τμήματος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και αν δεν υπάρχουν τέτοια μέλη Δ.Ε.Π. ή δεν επαρκούν, η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. του συγγενεστέρου γνωστικού αντικειμένου του τμήματος και στη συνέχεια άλλου τμήματος ή σχολής του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.». Περαιτέρω, στην παρ. 9 της περιπτώσεως Δ΄ του αυτού άρθρου 6 του ν. 2083/1992, όπως η παρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 19 περ. α΄ του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι: «Ο διορισμός και η μονιμοποίηση του μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη με τα πρακτικά εκλογής ή μονιμοποίησης του εκλεκτορικού σώματος διαβιβάζονται, χωρίς καθυστέρηση, από το Ίδρυμα στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφ’ όσον κριθεί νόμιμη η σχετική διαδικασία μετά την άσκηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, προκαταρκτικού ελέγχου νομιμότητας από τον Πρύτανη, ενώ τα πρακτικά κοινοποιούνται στους υποψήφιους. Η εν λόγω πράξη του Πρύτανη δεν μπορεί να δημοσιευθεί ούτε να εκτελεσθεί και είναι άκυρο οποιοδήποτε από αυτά συμβεί, αν προηγουμένως δεν ασκηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο έλεγχος αυτός ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την περιέλευση της πράξης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η πράξη διορισμού ή μονιμοποίησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελείται χωρίς άλλη διατύπωση, εφ’ όσον κριθεί νόμιμη μετά την άσκηση και του τελικού ελέγχου νομιμότητας ή εφ’ όσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Αν διατυπωθεί έλλειψη νομιμότητας σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω δύο ελέγχους, η πράξη αναπέμπεται στ ο αρμόδιο όργανο, προκειμένου να συνεχισθεί η διαδικασία από το σημείο που παρουσιάζεται η έλλειψη νομιμότητας». Η οριζόμενη από τη διάταξη αυτή τρίμηνη προθεσμία ορίσθηκε σε τέσσερις μήνες με την παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3255/2004 (Α΄ 138/22.7.2004).

8. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με την Φ.121/15/120096/Β2/2.1.2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 9/19.1.2004, τ. Παράρτημα) εγκρίθηκε η προκήρυξη μιας θέσεως Δ.Ε.Π., της βαθμίδας του Καθηγητή, του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή και Μεταβολισμός», μετά από αίτηση του παρεμβαίνοντος, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο αυτό, για εξέλιξή του στη βαθμίδα του Καθηγητή. Υποψηφιότητα για τη θέση αυτή υπέβαλε και ο αιτών. Με την 94/29.4.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ορίσθηκε το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο κατά τη συνεδρίαση της 12.5.2004 όρισε τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους ..., Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Ανοσολογία», ..., Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία», και ... Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Ενδοκρινολογία». Η Εισηγητική Επιτροπή κατέθεσε την 9768/15.6.2004 εισηγητική έκθεση, με την οποία πρότεινε την εκλογή του αιτούντος, αφού έκρινε ότι συγκεντρώνει τα νόμιμα προσόντα και υπερέχει σαφώς σε σχέση με τον παρεμβαίνοντα. Το Εκλεκτορικό Σώμα, με απόφασή του που ελήφθη στις 2.7.2004 σε κοινή συνεδρίαση με την Γενική Συνέλευση του Τμήματος (αριθ. πρακτικού 103/2004), εξέλεξε τον αιτούντα στη βαθμίδα του Καθηγητή, με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο. Με την προσβαλλόμενη με την πρώτη αίτηση ακυρώσεως απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ο σχετικός φάκελος αναπέμφθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο προς επανάληψη της διαδικασίας εκλογής από το στάδιο ορισμού της Εισηγητικής Επιτροπής, για λόγους που αφορούσαν την επιλογή των μελών της εν λόγω Επιτροπής καθώς και τη συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος της απαιτούμενης από το νόμο τριετούς διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, η εν λόγω προσβαλλόμενη απόφαση περιέχει την εξής αιτιολογία: «Από τον έλεγχο του σχετικού πρακτικού ορισμού της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής προέκυψε ότι ορίστηκαν ως μέλη της οι: κα ..., Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Ανοσολογία», κ. ..., Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία» και κ. ..., Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Ενδοκρινολογία». Η επιλογή των μελών της ως άνω εισηγητικής επιτροπής δεν αιτιολογείται επαρκώς, καθώς και το εάν υπήρχαν άλλα μέλη Δ.Ε.Π. με το ίδιο ή συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο τα οποία απεκλείσθησαν. Επίσης όπως φαίνεται από την σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ...δεν προκύπτει σαφώς ότι πληροί της προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νόμου 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3282/2004». Ακολούθως, το Εκλεκτορικό Σώμα κατά τη συνεδρίαση της 7.7.2005 όρισε νέα Εισηγητική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος, ληφθείσα κατά τη συνεδρίαση της 3.10.2005. Εν συνεχεία, η Εισηγητική Επιτροπή κατέθεσε την 13436/1.3.2006 εισηγητική έκθεση, με την οποία πρότεινε και πάλι τον αιτούντα για την εκλογή στην επίμαχη θέση, το δε Εκλεκτορικό Σώμα, με την προσβαλλόμενη με την δεύτερη αίτηση ακυρώσεως απόφαση, η οποία ελήφθη στις 24.3.2006, σε κοινή συνεδρίαση με την Γενική Συνέλευση του Τμήματος (αριθ. πρακτικού 126/2006), κήρυξε άγονη την εκλογή, αφού δεν εξελέγη κανείς υποψήφιος.

9. Επειδή, η προσβαλλόμενη με την πρώτη αίτηση ακυρώσεως απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία, στο πλαίσιο του διενεργηθέντος από αυτήν ελέγχου νομιμότητας, η επίδικη υπόθεση εκλογής μέλους Δ.Ε.Π. αναπέμφθηκε στο Πανεπιστήμιο, έχει αποβάλει την εκτελεστότητά της διότι έχει ενσωματωθεί στη νέα απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος, με την οποία η εκλογή κηρύχθηκε άγονη και ολοκληρώθηκε, έτσι, η σύνθετη διοικητική ενέργεια της εκλογής. Συνεπώς, η τελευταία αυτή απόφαση πρέπει να θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη και μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη με την πρώτη κρινόμενη αίτηση πράξη (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3396/2006, 3022/2003). Κατόπιν αυτού, η δεύτερη αίτηση, με την οποία προσβάλλεται ρητώς η ως άνω απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος περί κηρύξεως της εκλογής ως άγονης, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, ως δεύτερη αίτηση ακυρώσεως κατά της αυτής πράξεως.

10. Επειδή, η ασκηθείσα παρέμβαση στην πρώτη υπόθεση, υπέρ του κύρους της αναπεμπτικής υπουργικής αποφάσεως, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη διότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, η απόφαση αυτή έχει αποβάλει τον εκτελεστό της χαρακτήρα λόγω της ενσωματώσεως της στη μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη με την πρώτη αίτηση ακυρώσεως πράξη, δηλαδή στην απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος περί κηρύξεως της εκλογής ως άγονης, η οποία είναι δυσμενής και για τον παρεμβαίνοντα. Ομοίως, απορριπτέα ως απαράδεκτη είναι και η ασκηθείσα στη δεύτερη υπόθεση παρέμβαση, υπέρ του κύρους της εν λόγω, δυσμενούς και για τον παρεμβαίνοντα, αποφάσεως περί κηρύξεως της εκλογής ως άγονης, για τη διατήρηση της ισχύος της οποίας δεν προβάλλει έννομο συμφέρον.

11. Επειδή, η προαναφερθείσα αναπεμπτική υπουργική απόφαση εκδόθηκε εντός των κατά νόμον χρονικών ορίων της αρμοδιότητας του Υπουργού Παιδείας προς άσκηση του ελέγχου νομιμότητας, δηλαδή εκδόθηκε στις 16.3.2005, προ της λήξεως της τετράμηνης προθεσμίας, η οποία άρχισε να τρέχει στις 23.11.2004, όταν περιήλθε ο σχετικός φάκελος στο Υπουργείο (βλ. την προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 6 περίπτ. Δ΄ παρ. 9 του ν. 2083/1992, όπως ίσχυε εν προκειμένω, δηλαδή μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3255/2004, Α΄ 138/22.7.2004). Επομένως, είναι απορριπτέα ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την πρώτη αίτηση ακυρώσεως.

12. Επειδή, όπως προκύπτει από το από 12.5.2004 πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μετά από μακρά συζήτηση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει μέλος Δ.Ε.Π. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσεως («Διατροφή και Μεταβολισμός») και ότι συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο έχουν οι Καθηγητές ... («Παθολογία – Ανοσολογία»), ... («Παθολογία») και ... («Παιδιατρική – Ενδοκρινολογία»). Κατόπιν αυτού, αποφασίσθηκε ομοφώνως να ορισθούν οι εν λόγω Καθηγητές ως μέλη της Εισηγητικής Επιτροπής που εισηγήθηκε κατά την αρχική εκλογή της 2.7.2004, όταν εξελέγη ο αιτών. Με την προαναφερθείσα αναπεμπτική απόφαση, η Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν απέδωσε συγκεκριμένη πλημμέλεια στην ως άνω πράξη συγκροτήσεως της Εισηγητικής Επιτροπής και, ειδικότερα, δεν θεώρησε ότι παραμερίσθηκε συγκεκριμένο μέλος Δ.Ε.Π., ονομαστικά καθοριζόμενο, που κατείχε θέση του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προκηρυχθείσας θέσεως. Συνεπώς, η σχετική με τη συγκρότηση της Εισηγητικής Επιτροπής αιτιολογία αναπομπής είναι πλημμελής (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1962, 2800/2007), όπως βασίμως προβάλλεται με την πρώτη κρινόμενη αίτηση.

13. Επειδή, όσον αφορά την επάλληλη αιτιολογική βάση της αναπομπής της υποθέσεως με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, που αφορά το προσόν της τριετούς διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα, στην απόφαση αυτή, κατά τα ήδη εκτεθέντα, αναφέρεται μόνον ότι «όπως φαίνεται από την σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. … δεν προκύπτει σαφώς ότι [ο αιτών] πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του νόμου 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3282/2004». Η αιτιολογία όμως αυτή της ως άνω υπουργικής αποφάσεως είναι πλημμελής, διότι, πέραν του ότι επικαλείται το νεότερο ν. 3282/2004 (Α΄ 208/1.11.2004), ο οποίος δεν ίσχυε κατά το χρόνο της επίδικης πρώτης εκλογής (2.7.2004), παραπέμπει σε μη προσδιοριζόμενη, όσον αφορά το χρόνο εκδόσεώς της, και μη περιλαμβανόμενη στο φάκελο τη ς υποθέσεως, βεβαίωση, κατά τρόπο αόριστο χωρίς να προσδιορίζεται το περιεχόμενό της. Επομένως, είναι βάσιμος και ο προβαλλόμενος με την πρώτη κρινόμενη αίτηση λόγος ακυρώσεως που πλήσσει την ανωτέρω αιτιολογική βάση.

14. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η προαναφερθείσα αναπεμπτική υπουργική απόφαση είναι πλημμελώς αιτιολογημένη στο σύνολό της και, επομένως, η προσβαλλόμενη παραδεκτώς με την πρώτη κρινόμενη αίτηση από 24.3.2006 απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος (αριθ. πρακτικού 126/2006), η οποία έχει ως έρεισμα την υπουργική αυτή απόφαση, είναι ακυρωτέα. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει δεκτή η πρώτη κρινόμενη αίτηση, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η δεύτερη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. 15. Επειδή, κατόπιν αυτών, η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων.

Διά ταύτα: Δέχεται την πρώτη αίτηση ακυρώσεως (με αριθ. καταθ. 2865/2005). Ακυρώνει την απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που ελήφθη στις 24.3.2006 σε κοινή συνεδρίαση με την Γενική Συνέλευση του εν λόγω Τμήματος (αριθ. πρακτικού 126/2006), με την οποία κηρύχθηκε άγονη η εκλογή για την πλήρωση θέσεως μέλους Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διατροφή – Μεταβολισμός». Απορρίπτει την παρέμβαση. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. Απορρίπτει την δεύτερη αίτηση ακυρώσεως (με αριθμ. καταθ. 5574/2006). Απορρίπτει την παρέμβαση. Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου. Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, Δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.