Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Προϋποθέσεις πολιτογράφησης

Χρονικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης: Ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός, πρέπει να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα (κατοχή από μέρους τίτλου νόμιμης διαμονής) για επτά συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον αλλοδαπό που είναι κάτοχος ιθαγένειας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο, τον έχοντα τη γονική μέριμνα τέκνου Ελληνικής Ιθαγένειας, εφόσον αυτή δεν αποκτήθηκε με δήλωση και αίτηση λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, τον αναγνωρισμένο πολιτικό πρόσφυγα και τον ανιθαγενή αρκεί η προηγούμενη νόμιμη διαμονή αυτών στην Ελλάδα επί μια τουλάχιστον συνεχή τριετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Σημειώνεται ότι για τον/την σύζυγο Έλληνα ή Ελληνίδας με τέκνο η νόμιμη τριετής διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου, από τον οποίο γάμο έχει αποκτηθεί τέκνο. Επισημαίνεται ότι α) Έλληνας πολίτης είναι και αυτός που δεν έχει την Ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως, αλλά την απέκτησε σε μεταγενέστερο χρόνο με οιοδήποτε τρόπο (π.χ. πολιτογράφηση, απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας κ.α.). Στην περίπτωση δε που η ελληνική ιθαγένεια αποκτήθηκε από τον Έλληνα σύζυγο σε ημερομηνία που χρονικά τοποθετείται μετά την τέλεση του γάμου, η νόμιμη τριετής διαμονή προσμετράται από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η εν λόγω κτήση και β) τέκνο θεωρείται και το από κοινού υιοθετημένο τέκνο, καθώς και το υιοθετημένο από τον Έλληνα σύζυγο τέκνο του αλλοδαπού από προηγούμενο γάμο του, καθώς και αυτό που έχει αναγνωρισθεί. Η χρονική προϋπόθεση δεν απαιτείται για τους ομογενείς και για όσους έχουν γεννηθεί και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα.

Δικαιολογητικά πολιτογράφησης: Αλλογενείς και ομογενείς (πλην κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο.) αλλοδαποί Δήλωση πολιτογράφησης (υποβάλλεται στο Δήμο). Υποβάλλεται από τον αλλοδαπό που επιθυμεί να πολιτογραφηθεί ως Έλληνας στο Δήμο της μόνιμης διαμονής του μαζί με δύο μάρτυρες κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 2. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Περιφέρεια Αττικής μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ακριβές αντίγραφο της Δήλωσης Πολιτογράφησης. Η Δήλωση αυτή γίνεται ενώπιον του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. 2. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. 3. Ακριβές αντίγραφο ενός από τους τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ Ακριβές αντίγραφο ενός από τους τίτλους νόμιμης διαμονής σε ισχύ, από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 1 περ. ε του άρθρου 5 του Ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3838/2010. 4. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. ΔΔ-ΔΗΜ-034V01 2 Διευκρινίζεται ότι: Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (ΑPOSTILLE) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών. Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους, πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία. Τα πιστοποιητικά γέννησης πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία. 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τελευταίου οικονομικού έτους. 6. Αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 7. Παράβολο επτακοσίων (700) ευρώ για την υποβολή της αρχικής αίτησης ή διακοσίων (200) ευρώ για την εκ νέου υποβολή αίτησης, μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης από τον Υπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ. Για αιτήσεις ομογενών, κατόχων ιθαγένειας Κράτους-μέλους της Ε.Ε., αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων και ανιθαγενών, παράβολο εκατό (100) ευρώ με την υποβολή κάθε αίτησής τους (είτε της αρχικής αίτησης πολιτογράφησης, είτε της αίτησης που υποβάλλεται μετά την έκδοση της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού ΕΣ.Α.Η.Δ.). Ομογενείς αλλοδαποί, κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο. Η αίτηση πολιτογράφησης υποβάλλεται στην Περιφέρεια Αττικής μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας. 2. Ακριβές αντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ (Ε.Δ.Τ.Ο.). 3. Πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία της Χώρας πρώτης ιθαγένειας, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Διευκρινίζεται ότι: Εφόσον πρόκειται για ομογενή από Αλβανία το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή στην Αλβανία ως προς το γνήσιο της υπογραφής του οργάνου που το εξέδωσε και μεταφρασμένο από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από (Έλληνα) δικηγόρο. Στην περίπτωση που η μετάφραση του πιστοποιητικού γέννησης γίνει από (Έλληνα) δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει στη μετάφραση βεβαίωση (υπό μορφή σφραγίδας ή συνοδευτικής σελίδας) του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο μεταφράσας δικηγόρος έχει καταθέσει αποδεικτικά γλωσσομάθειας της Αλβανικής γλώσσας. 4. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.