Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Εισαγωγικές διατάξεις

Αρθρον 1. 1. Η είσπραξις των εκ πάσης αιτίας δημοσίων εσόδων ενεργείται κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος. 2. Ως δημόσια έσοδα θεωρούνται και αι απαιτήσεις ων κατέστη δικαιούχον το Δημόσιον εκ καθολικής ή ειδικής διαδοχής.

Αρθρον 2. Οργανα εισπράξεως - Νόμιμος τίτλος. 1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, τα λοιπά επί της εισπράξεως όργανα και τους ειδικούς ταμίας, εις ους έχει ανατεθή η είσπραξις ειδικών εσόδων, ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου. "Κατ` εξαίρεση η είσπραξη των δημοσίων εσόδων μπορεί να ανατεθεί στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛ-ΤΑ) καθώς και σε άλλες δημόσιες αρχές. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών". *** Το β`εδάφιο, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 2 Ν.599/1977 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 2 ΥΑ 387/1/7-1-1987, η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από 1-1-1987, με το εδάφ.ε`παρ.4 άρθρ.48 Ν. 1731/1987 (Α 51). Η ίδια απόφαση κυρώθηκε και με το άρθρο 51 παρ.8 εδ.δ`Ν.1882/1990 "Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την είσπραξη των εσόδων των Ο.Τ.Α., ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας των οποίων προβλέπει ειδική ταμειακή υπηρεσία." *** Το τρίτο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.17 Ν.2992/2002, ΦΕΚ Α 54/20.3.2002. 2. Νόμιμος τίτλος είναι : α) Η κατά τους κειμένας νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά τον νόμον Αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι` ην οφείλεται. β) Η εξ εγγράφων δημοσίων ή ιδιωτικών αποδεικνυομένη οφειλή. γ) Η εξ εγγράφων δημοσίων ή ιδιωτικών πιθανολογούμενη κατά την έννοιαν του άρθρου 347 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας ως προς την ύπαρξιν και το ποσό αυτής οφειλή. 3. Εις τας περιπτώσεις β`. και γ`. της προηγουμένης παραγράφου η εις το Δημόσιον Ταμείον βεβαίωσις ενεργείται κατόπιν εγγράφου της κατεχούσης τα έγγραφα Αρχής ή οίκοθεν υπό του Δημοσίου Ταμείου εφ` όσον ταύτα ευρίσκονται παρ` αυτώ.

Αρθρον 3. Καταβολή χρεών. 1. Τα οιασδήποτε αιτίας χρέη προς το Δημόσιον καταβάλλονται εφ` άπαξ, εις δόσεις δε εφ` όσον ίδιαι διατάξεις περί τούτου ορίζουν. 2. Τα χρέη εκ συμβάσεων καταβάλλονται κατά τας υπό των συμβάσεων οριζομένας προθεσμίας. 3. Επί χρεών του αυτού οφειλέτου αναγομένων εις διάφορα οικονομικά έτη πάσα καταβολή άγεται κατά πρώτον εις πίστωσιν χρέους ούτινος επίκειται η παραγραφή, μη υπάρχοντος δε τοιούτου εις πίστωσιν του χρέους του ανήκοντος εις το τρέχον εκάστοτε οικονομικόν έτος. Χρέη ανήκοντα εις παρελθόντα οικονομικά έτη εξοφλούνται κατά προτεραιότητα της χρονολογικής σειράς βεβαιώσεως αυτών. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια πίστωσις ενεργείται έστω και αν ο οφειλέτης ώρισεν άλλως. (4. Η διαδικασία, τα όργανα και η αρμοδιότης τούτων διά την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματικήν καταβολήν ή αναστολήν πληρωμής των παρά τοις Δημοσίοις Ταμείοις και Τελωνείοις βεβαιουμένων χρεών προς το Δημόσιον και την αναστολήν της επισπευδομένης αναγκαστικής εκτελέσεως, διέπονται υπό των διατάξεων του Ν.Δ. 532/70 (1) και των κατ` εξουσιοδότησιν τούτου εκδοθέντων ή εκδοθησομένων Π. Διαταγμάτων). *** Η παρ.4 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 1998 με το άρθρο 31 Ν.2648/1998 Α 238/22.10.1998. 5. Χρηματικαί ποιναί, πρόστιμα, δικαστικά έξοδα και τέλη επιβαλλόμενα υπό των Ποινικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων, δύνανται να καταβάλλωνται εις μηνιαίας δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, τα αρμόδια όργανα διά τον καθορισμόν τούτων, ως και η παροχή εμπραγμάτου ή προσωπικής ασφαλείας διά την εξόφλησιν των δόσεων αυτών καθορίζονται διά Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων εκάστοτε προτάσει του Υπουργού των Οικονομικών.

Αρθρον 4. 1. Αμα τη βεβαιώσει ποσού τινός εις το Δημόσιον Ταμείον ως δημοσίου εσόδου ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου υποχρεούται επί πειθαρχική αυτού ευθύνη να αποστείλη προς τον οφειλέτην ατομικήν ειδοποίησιν, δυνάμενος και να κοινοποιήση ταύτην, περιέχουσαν τα στοιχεία του οφειλέτου, το είδος και το ποσόν του χρέους, το οικονομικόν έτος εις ο ανήκει τούτο, τον αριθμόν και την χρονολογίαν του τριπλοτύπου βεβαιώσεως και την χρονολογίαν πληρωμής του χρέους ή εκάστης δόσεως εις περίπτωσιν καταβολής εις δόσεις. Η ειδοποίησις αύτη αποστέλλεται προς τον οφειλέτην διά της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας ή δι` υπαλλήλων του Δημοσίου Ταμείου. "Ατομική ειδοποίησις δύναται ν`αποτυπωθή άνευ αριθμού και ημερομηνίας τριπλοτύπου βεβαιώσεως επί των προς του φορολογουμένους υπό του Μηχανογραφικού Κέντρου του Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο) αποστελλομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Η τοιαύτη Ατομική ειδοποίησις - εκκαθαριστικόν σημείωμα φέρει δια μηχανικού μέσου την σφραγίδα της υπηρεσίας. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται δια τας αποτυπουμένας υπό του ΜΗ.Κ.Υ.Ο. ατομικάς ειδοποιήσεις των τελών κυκλοφορίας. Προκειμένου περί τελών κυκλοφορίας, εισπραττομένων δια μηχανογραφικού συστήματος, η ετησία εκκαθάρισις αυτών δύναται ν`αποτυπούται επί της προσθίας όψεως των προς τους φορολογουμένους αποστελλομένων αρχικών μηχανογραφικών τριπλοτύπων εισπράξεως τύπου Ομικρον (Ο) και Δέλτα (Δ), η δε Ατομική ειδοποίησις αποτυπούται επί της οπισθίας όψεως των τριπλοτύπων τούτων άνευ αριθμού και ημερομηνίας τριπλοτύπου βεβαιώσεως τιθεμένης δια μηχανικού μέσου της σφραγίδος της υπηρεσίας". *** Το εντός " " γ`εδάφιο, το οποίο είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 3 Ν. 599/1977 (Α 160),αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 91 του Ν. 1041/1980 (Α 75),το οποίο άρχισε να ισχύει από 1-1-1980. 2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον κοινοποιουμένη ατομική ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν. 3. Η παράλειψης αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων.

Αρθρο 5. Ληξιπρόθεσμα χρέη. Τα χρέη προς το Δημόσιο που βεβαιώνονται στα δημόσια στα ταμεία και τα τελωνεία του Κράτους γίνονται ληξιπρόθεσμα ως εξής: 1. Τα χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα. 2. Τα χρέη που με βάση το νόμο καταβάλλονται σε δόσεις την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί κάθε δόση, σύμφωνα με τις σχετικές φορολογικές ή άλλες διατάξεις. Αν η βεβαίωση γίνει μετά την πάροδο της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης ή οποιασδήποτε επόμενης δόσης, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα πληρωμής της δόσης, που λήγει μετά τη βεβαίωση. 3. Τα χρέη από συμβάσεις την ημέρα που σύμφωνα με τη σύμβαση πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο ή μέρος του κεφαλαίου της οφειλής. 4. Τα χρέη από εισαγωγικά τέλη, για εμπορεύματα που βρίσκονται σε αποταμίευση, την ημέρα που λήγει, σύμφωνα με τους τελωνειακούς νόμους, η διάρκεια της αποταμίευσης, προκειμένου δε για χρέη από εμπορεύματα, που έχουν εισαχθεί με σκοπό την επανεξαγωγή, την ημέρα που λήγει η προθεσμία για επανεξαγωγή. 5. Τα χρέη δημόσιων υπόλογων από καταλογισμό, την ημέρα που ο υπόλογος ε(χε υποχρέωση για την εισαγωγή των εισπράξεων στο Δημόσιο, εφόσον ο καταλογισμός έγινε για παράλειψη εισαγωγής εισπράξεων, ενώ σε περίπτωση ελλείμματος, την ημέρα που εξακριβώθηκε ότι δημιουργήθηκε το έλλειμμα και αν η εξακρίθωση είναι αδύνατη, την ημέρα κατά την οποία έχει ανακαλυφθεί, κατά την επιθεώρηση ή την παράδοση της διαχείρισης, το έλλειμμα. Αν η εξακρίβωση του ελλείμματος στη διαχείριση γίνει μετά τη λήξη του οικονομικού έτους και είναι αδύνατος ο προσδιορισμός της ημέρας που δημιουργήθηκε αυτό, την ημέρα λήξης του οικονομικού έτους της ελλειμματικής διαχείρισης". ***Το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν. 1591/1986 (Α 50),κατά δε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου,η ισχύς των διατάξεών του αρχίζει μετά την λήξη του τρίτου έτους από τον μήνα δημοσίευσής του.

Αρθρον 6. "1. Από την πρώτη εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μήνα που ακολουθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη προς το Δημόσιο, επιβάλλονται σ` αυτά προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται σε "1%" για κάθε μήνα καθυστέρησης και η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το [ (100%) ] του οφειλόμενου κάθε φορά χρέους. Για χρέη από συμβάσεις το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής και το ανώτατο όριο αυτής ορίζονται ως ανωτέρω, εκτός αν προβλέπεται άλλη ρύθμιση, με ρητό όρο της σύμβασης, και υπολογίζεται από την επόμενη ημέρα της προθεσμίας που πρέπει, σύμφωνα με τη σύμβαση, να καταβληθεί ή οφειλή μερικά ή ολικά. Ειδικά, για χρέη από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους, το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται σε 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης και η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το 120% του οφειλόμενου χρέους. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εάν η καθυστέρηση καταβολής αναφέρεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα. "Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής χρέους δεν μπορεί να υπερβεί το [( τριακόσια τοις εκατό (300%)] του χρέους που οφείλεται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για χρέος από κύρια οφειλή, από τόκους ή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίες βεβαιώνονται αυτοτελώς." *** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.22 Ν.2523/1997 Α 179/11-9-1997. Το ποσοστό της προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και το ανώτατο όριο αυτής δύνανται να αναπροσαρμόζονται (αυξητικώς) με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η αναπροσαρμογή αυτή δύναται να γίνεται είτε γενικώς για κάθε οφειλή προς το Δημόσιο, είτε κατά κατηγορίες οφειλών". *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.1 άρθρου 28 Ν.1882/1990 (Α 43),η δε λέξη "αυξητικώς" του τελευταίου εδαφίου αυτής διεγράφη με την παρ.15 άρθρ.22 Ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α 137) *** Το ποσοστό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών προς το Δημόσιο, μειώθηκε από 1.3.2005 σε ένα (1%) τοις εκατό για κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους δυνάμει της ΥΑ 1016358/800/0016/2005 (ΦΕΚ 244 Β΄/2005) . Εφαρμογή χωρί αναδρομική ισχύ και για τα χρέη προς το Δημόσιο, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος της υπουργικής αυτής απόφασης είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα και δεν είχαν εξοφληθεί και για όσο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή και μετά καθυστέρησαν να εξοφληθούν. Βλ. προηγούμενες σχετικές ρυθμίσεις στην προϊσχύσασα μορφή του παρόντος άρθρου 2. Κατά την εκάστοτε είσπραξιν των δημοσίων εσόδων εισπράττεται υποχρεωτικώς και ή επί του καταβαλλομένου ποσού της οφειλής αναλογούσα προσαύξησις λόγω εκπροθέσμου καταβολής. *** Οι αρχικές παρ.3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ και οι επόμενες 5-9 αναριθμήθηκαν σε παρ.3-7 αντίστοιχα με την παρ.2 άρθρ.22 Ν.2523/1997 (Α 179/11-9-1997). 3 (5). Εις τας αυτάς προσαυξήσεις υπόκεινται και τα διά των Δημοσίων Ταμείων συνεισπραττόμενα μετά των Δημοσίων Εσόδων, έσοδα υπέρ Δήμων, Κοινοτήτων, Ειδικών Ταμείων και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 4."Επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση μερική ή ολική απαλλαγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και αυτών προς τους τρίτους, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται σε μη αποστολή της ειδοποίησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος". *** Το πρώτο εδάφιο της παρ.4 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με την παρ.4 άρθρ.17 Ν.2753/1999,ΦΕΚ Α 248/17.11.1999. Στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος έχει λάβει γνώση ενυπόγραφα για τον τρόπο καταβολής της οφειλής, η αίτησή του είναι απαράδεκτη. Αρμόδια όργανα για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής είναι: "α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά από γνώμη του νόμιμου αναπληρωτή του και του Προϊσταμένου του Δικαστικού Τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, αν το ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ την ημέρα υποβολής της αίτησης". *** Η περ. α` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.13 Ν.3193/2003,ΦΕΚ Α 266/20.11.2003.`Εναρξη ισχύος από 1.10.2003. β) O Υπουργός Oικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Τα παραπάνω όργανα δύνανται να χορηγούν στον οφειλέτη και την οριζόμενη από ειδικές διατάξεις έκπτωση λόγω εφάπαξ πληρωμής, αν η αίτηση για την απαλλαγή κατατεθεί το αργότερο εντός διμήνου από την εκπνοή της προθεσμίας εντός της οποίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, παρεχόταν το δικαίωμα της καταβολής με έκπτωση και η οφειλή καταβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που ο οφειλέτης έλαβε αποδεδειγμένα γνώση αυτής. Κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου δύναται να ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Oικονομικών εντός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης. H απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (ΦEK 43 A`). Ποσά που σύμφωνα με τις αποφάσεις των παραπάνω οργάνων κρίνεται ότι έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, επιστρέφονται." *** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με το άρθρο 23 Ν.2648/1998,Α 238/22.10.1998.Ισχύς από 1.12.1998. 5 (7). Οι υπόλογοι της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του παρόντος Ν.Δ., απαλλάσσονται των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής κατά τας περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυούσας διατάξεις, διά το μέχρι της βεβαιώσεως του χρέους των εις το Δημόσιον Ταμείον διάστημα εφ` όσον ήθελον αποδείξει ότι η παράλειψις ή το έλλειμμα δεν οφείλονται εις δόλον ή βαρείαν αυτών αμέλειαν. 6 (8). Αναστολαί καταβολής χρεών προς το Δημόσιον και των μετά τούτων συνεισπραττομένων, αναστολαί λήψεως αναγκαστικών μέτρων, ως και διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής παρεχόμεναι υπό των αρμοδίων κατά νόμον οργάνων ή δικαστηρίων, δεν απαλλάσσουν τα χρέη εκ των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής καθ` ον χρόνον διαρκεί η παρασχεθείσα αναστολή ή η διευκόλυνσις. "Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές είτε του νόμιμου τίτλου είτε της ταμειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης, που χορηγούνται στα πλαίσια δικαστικής αμφισβήτησης, για το ποσό που οφείλεται τελικά με βάση τη δικαστική απόφαση. Οι ως άνω αναστολές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8, καθώς και του άρθρου 83 του παρόντος." *** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.6 προστέθηκαν με την παρ.5 άρθρ.67 Ν.3842/2010,ΦΕΚ Α 58/23.4.2010. 7 (9). Αι πάσης φύσεως προσωπικαί οφειλαί προς το Δημόσιον και αι μετ` αυτών υπέρ τρίτων συνεισπραττόμενοι στρατευομένων, εξαιρέσει τω εξ ελλειμμάτων δημοσίας διαχειρήσεως, δεν υπόκεινται εις προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής από της πρώτης του μηνός της στρατεύσεώς των μέχρι της τριακοστής του τρίτου από της αποστρατεύσεώς των μηνός, του μηνός της αποστρατεύσεως θεωρουμένου ως πρώτου. Αι χρονολογίαι στρατεύσεως και αποστρατεύσεως αποδεικνύονται δι` επισήμων βεβαιώσεων των οικείων στρατιωτικών Αρχών. ***Βλ. άρθρ.14 Ν.2648/1998 σχ.με έννοια βασικής οφειλής και αρμόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο άρθρ.14 Ν.2648/1998.

Αρθρον 7. Χρόνος λήψεως αναγκαστικών μέτρων. Από της επομένης ημέρας καθ` ην κατά το άρθρον 5 του παρόντος Ν. Διατάγματος τα χρέη προς το Δημόσιον καθίστανται ληξιπρόθεσμα ο Διευθυντής του Ταμείου δικαιούται εις την λήψιν αναγκαστικών μέτρων κατά των οφειλετών διά το καθυστερούμενον μέρος του χρέους.

Αρθρον 8. Κατ` εξαίρεσιν προκειμένου περί οφειλετών υπόπτων φυγής ή και γενικώς εάν εκ της μη αμέσου λήψεως αναγκαστικών μέτρων πιθανολογήται κίνδυνος ζημίας του Δημοσίου, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δικαιούται να προέλθη εις την λήψιν αναγκαστικών μέτρων και πριν ή το χρέος καταστή ληξιπρόθεσμον δέον όμως προς τούτο να έχη την σύμφωνον γνώμην του Ειρηνοδίκου ή της Αστυνομικής Αρχής της έδρας του Ταμείου όπου δεν εδρεύει Ειρηνοδικείον. Περί τούτου συντάσσεται πρακτικόν. Υπό τας αυτάς ως άνω προϋποθέσεις και κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να εγγραφή υποθήκη διά παν χρέος προς το Δημόσιον. Υφισταμένου πρακτικού κατά τ` ανωτέρω, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δικαιούται να αρνηθή την χορήγησιν αποδεικτικού ενημερότητος των προς το Δημόσιον χρεών, δι` είσπραξιν χρημάτων ή αναχώρησιν εις το εξωτερικόν. ***Παραλείπονται τα δυο τελευταία εδάφια τα οποία καταργήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.1858/1989 (ΦΕΚ Α 148) "Οσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το αναγκαστικό μέτρο της προσωπικής κράτησης το οποίο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί όταν πρόκειται για μη Ληξιπρόθεσμα χρέη". ***Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.1858/1989 (ΦΕΚ Α 148) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.