Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Διοικητική Εκτέλεση - Κατάσχεση κινητών εις χείρας του οφειλέτη

Άρθρο 9. Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων. Τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής: 1) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων του, εν γένει στα χέρια τρίτου. 2) Κατάσχεση ακινήτων. Η χρήση των αναγκαστικών αυτών μέτρων εναπόκειται στην κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου που είναι βεβαιωμένο το έσοδο, ο οποίος μπορεί να τα λάβει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είτε αθροιστικά είτε καθένα χωριστά κατά την ελεύθερη κρίση του. Τα αναγκαστικά μέτρα του άρθρου αυτού, καθώς και τα μέτρα του προηγούμενου άρθρου, μπορεί να λαμβάνονται είτε αθροιστικά είτε καθένα ξεχωριστά για έναν ή περισσότερους οφειλέτες και από το διοικητικό όργανο που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να κατανέμονται οι αρμοδιότητες κατά την χρήση των αναγκαστικών μέτρων και την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων της εκτελέσεως μεταξύ των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. ή των Τελωνείων που είναι βεβαιωμένο το έσοδο και του διοικητικού οργάνου που ορίζεται με την υπουργική απόφαση και να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου." *** Το άρθρο 9 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 παρ.1 Ν.3888/2010, ΦΕΚ Α 175/30.9.2010. "Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, προκειμένου να εντοπιστούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυπόχρεων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών. "Με όμοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης η οποία εφαρμόζεται κατ` αποκλειστικότητα στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αμοιβής του αναδόχου, που μπορεί να συνδέεται κα με το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου." *** Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 9 προστέθηκαν με την παράγραφο 9 άρθρου 18 Ν.4002/2011,ΦΕΚ Α 180/22.8.2011,το δε δεύτερο εδάφιο απ` αυτά αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 άρθρου 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ,ΦΕΚ Α 268/31.12.2011. «Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότερα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολο της, εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νομίμως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νομίμως, αλλά για ποσό μικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέλεση.» *** Η τελευταία περίοδος του άρθρου 9 προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.7 ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012.

Ενέργεια κατασχέσεως κινητών εις χείρας του οφειλέτου. Αρθρον 10. Η κατάσχεσις κινητών εις χείρας του οφειλέτου ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, περιεχούσης τα στοιχεία του οφειλέτου, το είδος και το ποσόν της οφειλής, υπό δικαστικού επιμελητού, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος διά την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος. Προκειμένου περί εσόδων η είσπραξις των οποίων ανατέθη εις τον Ταμιακόν υπάλληλον δύναται ούτος, εκτός έδρας του Δημοσίου Ταμείου, να ενεργήση κατάσχεσιν κινητών και οίκοθεν, εκτός εάν περί του εναντίου υπάρχη ρητή έγγραφος εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 2. Περί της κατασχέσεως συντάσσεται παρουσία των συμπραττόντων και του τυχόν παρόντος οφειλέτου έκθεσις περιγράφουσα συνοπτικώς τα κατασχεθέντα, αναφέρουσα την, κατ` εκτίμησιν του ενεργούντος την κατάσχεσιν, αξίαν αυτών και περιέχουσα: α) τον τόπον και τον χρόνον της κατασχέσεως. β) Τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας κατασχέσεως ως και το ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. γ) Το όνομα, επώνυμον, όνομα πατρός, εκάστου των συμπραττόντων προσώπων. δ) Το συνολικόν ποσόν του χρέους του οφειλέτου ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. 3. Μετά το πέρας της κατασχέσεως ο ενεργών την κατάσχεσιν, αναγιγνώσκει την έκθεσιν εις τα συμπράττοντα πρόσωπα και τον τυχόν παρόντα οφειλέτην. 4. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων κινητών απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς. 5. Η έκθεσις κατασχέσεως υπογράφεται υπό του ενεργήσαντος την κατάσχεσιν, του μάρτυρος και του τυχόν παρόντος και θέλοντος να υπογράψη οφειλέτου, παραδίδεται δε ή αποστέλλεται εντός δύο ημερών από της διενεργείας της κατασχέσεως εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Ταμείου. 6. Αντίγραφον της εκθέσεως παραδίδεται άμα τη κατασχέσει υπό του κατασχόντος, επί πειθαρχική ποινή και αποζημιώσει υπέρ του Δημοσίου, προς τον τυχόν παρόντα οφειλέτην ή επιδίδεται προς αυτόν εντός τεσσάρων ημερών από της ημέρας της κατασχέσεως, εφ` όσον ούτος ήτο απών. Η προθεσμία επιδόσεως παρεκτείνεται επί οκτώ ημέρας διά τους κατοικούντας εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατασχέσεως. Εάν ο καθ` ου η κατάσχεσις είναι παρών και αρνήται να παραλάβη το αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως, συντάσσεται και υπογράφεται περί τούτου πράξις υπό του κατασχόντος παρά πόδας της εκθέσεως κατασχέσεως. 7. Αντίγραφον της εκθέσεως επιδίδεται ωσαύτως εντός οκτώ ημερών από της κατασχέσεως εις το Ειρηνοδίκην του τόπου της κατασχέσεως. Ο Ειρηνοδίκης υποχρεούται να καταχωρίση περίληψιν της εκθέσεως εις ειδικόν βιβλίον μετ` αλφαβητικού των καθ` ων η κατάσχεσις ευρετηρίου. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Εξουσίαι ενεργούντος κατάσχεσιν κινητών εις χείρας του οφειλέτου. Αρθρον 11. 1. Ο ενεργών την κατάσχεσιν έχει την εξουσίαν, εφ` όσον ο σκοπός της αναγκαστικής εκτελέσεως απαιτεί τούτο, να εισέρχεται εις την οικίαν ή εις πάντα έτερον χώρον ευρισκόμενον εν τη κατοχή του καθ` ου η εκτέλεσις, να ανοίγη τας θύρας και να προβαίνη εις ερεύνας, ως και να ανοίγη κεκλεισμένα έπιπλα, σκεύη, ή δοχεία. 2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν δύναται να ζητή την συνδρομήν της αρμοδίας διά την τήρησιν της τάξεως Αρχής η οποία υποχρεούται να παρέχη την συνδρομήν ταύτην. 3. Κατά την διάρκειαν της νυκτός, τας Κυριακάς και τας νόμω εξαιρετέας ημέρας δεν δύναται να επιβληθή κατάσχεσις κινητών εις χείρας του οφειλέτου πλην αν το μέτρον λαμβάνεται κατ` εφαρμογήν του άρθρου 8 του παρόντος οπότε παρίσταται ως μάρτυς αντί του ενηλίκου προσώπου, Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητος ή Δημοτικός ή Κοινοτικός Σύμβουλος ή δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικόν όργανον.

Αρθρον 12. Πλείονες κατασχέσεις. Οιαδήποτε προγενεστέρα κατάσχεσις του Δημοσίου ή τρίτων δεν εμποδίζει την κατά το άρθρον 10 του παρόντος κατάσχεσιν, ουδέ η παρά του Δημοσίου επιβληθείσα κατάσχεσις εμποδίζει την παρ` άλλων τοιαύτην. Η αναγγελία οιουδήποτε δεν τεκμηριοί παραίτησιν εκ της κατασχέσεως. Κατά τας περιπτώσεις ταύτας εις απόληψιν δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως δικαιούται, φυλαττομένων των περιπτώσεων του άρθρου 22 του παρόντος Ν.Δ., μόνον εκείνος επισπεύσει του οποίου επερατώθη η κατακύρωσις και το Δημόσιον Επισπεύδοντος του Δημοσίου τρίτος αναγγελθείς δανειστής δεν δύναται να συνεχίση τον πλειστηριασμόν.

Συνέπεια κατασχέσεως κινητών. Αρθρον 13. 1. Ο οφειλέτης από της ημέρας της κατασχέσεως εάν ήτο παρών, ή εάν ήτο απών από της επιδόσεως αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως, στερείται του δικαιώματος απαλλοτριώσεως ή οπωσδήποτε διαθέσεως των κατασχεθέντων πραγμάτων πάσα δε τοιαύτη πράξις γενομένη άνευ εγγράφου συγκαταθέσεως του Διευθυντού του Ταμείου είναι άκυρος αυτοδικαίως. 2. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα είναι ησφαλισμένα, η κατάσχεσις ισχύει και επί της αποζημιώσεως της οφειλομένης εκ της ασφαλίσεως, της καταβολής της αποζημιώσεως εις τον καθ` ου η εκτέλεσις υπό του ασφαλιστού ούσης ακύρου μετά την έγγραφον προς αυτόν ειδοποίησιν υπό του κατασχόντος περί της γενομένης κατασχέσεως.

Κατάσχεσις νομισμάτων και χρεωγράφων. Αρθρον 14. 1. Εάν τα κατασχεθέντα κινητά συνίστανται εις ημεδαπόν νόμισμα ενεργείται μετά την αφαίρεσιν των εξόδων εκτελέσεως άμεσος κατάθεσις αυτών, υπό του κατασχόντος, εις το Δημόσιον Ταμείον, επί τη εκδόσει αποδεικτικού εισπράξεως εις περίπτωσιν του οφειλέτου, γραμματίου δε παρακαταθήκης υπέρ αυτού διά το τυχόν πλεονάζον ποσόν, εφ` όσον ο οφειλέτης δεν είναι παρών ή δεν δέχεται όπως αποδοθή αυτώ τούτω αμέσως. 2. Αλλοδαπόν νόμισμα τρέπεται μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος υπό του Διευθυντού του Ταμείου εν τη περιφερεία του οποίου επεβλήθη η κατάσχεσις εις ημεδαπόν, εισαγομένον εν συνεχεία εις το Δημόσιον Ταμείον κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω εκτιθέμενα. 3. Κατασχεθέντα χρεώγραφα παραδίδονται υπό του κατασχόντος εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων επί τη εκδόσει γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ του Δημοσίου, εξοφλουμένου εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, παρ` ω είναι βεβαιωμένα τα χρέη, όστις εν συνεχεία εκποιεί ταύτα κατά τα δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, εκδιδομένης κατά περίπτωσιν, οριζόμενα. 4. Τίτλοι εις διαταγήν κατάσχονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 954 παραγρ. 1 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. ΝΔ 356/1974: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(ΚΕΔΕ) (33845)

Μεσεγγύησις κατασχεθέντων κινητών - Φύλαξις. Αρθρον 15. 1. Πάντα τα κατασχεθέντα κινητά, εξαιρέσει των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένων παραδίδονται υπό του κατασχόντος εις μεσεγγυούχον ή φύλακα προς φύλαξιν. 2. Μεσεγγυούχος ορίζεται κατά την κρίσιν του ενεργούντος την κατάσχεσιν διά της εκθέσεως κατασχέσεως ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητος του τόπου της κατασχέσεως ή ο αρμόδιος διά τον πλειστηριασμόν Συμβολαιογράφος ή και ο οφειλέτης. 3. Εις ην περίπτωσιν προκριθή ο ορισμός μεσεγγυούχου και ούτος αρνηθή αδικαιολογήτως την παραλαβήν, διορίζεται υπό του κατασχόντος φύλαξ υπ` ευθύνην του αρνηθέντος, εις ον και παραδίδονται τα κατασχεθέντα. 4. Περί της αρνήσεως ως και του συνεπεία ταύτης διορισμού φύλακος, συντάσσεται υπό του κατασχόντος, προσυπογραφόμενον και υπό του τυχόν μάρτυρος, πρωτόκολλον, υποβαλλόμενον μετά της εκθέσεως κατασχέσεως εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Ταμείου. 5. Ο Διευθυντής του Ταμείου δύναται, κατά την κρίσιν του, να αντικαθιστά τον μεσεγγυούχον ή τον φύλακα. 6. Κατασχεθέντα κινητά, ων η μεταφορά λόγω του όγκου ή της ιδιότητος αυτών είναι δυσχερής ή δεν δύναται να ενεργηθή άνευ βλάβης αυτών, επιτρέπεται να αφεθούν επί τόπου, σφραγιζομένων των αποθηκών ή δοχείων και διοριζομένου ως μεσεγγυούχου του οφειλέτου, εν ανάγκη δε και ως φύλακος τρίτου, υπό του κατασχόντος, τη εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 7. Εν η περιπτώσει συνεπεία προηγουμένης κατασχέσεως έχουν ήδη παραδοθή τα κατεσχημένα εις μεσεγγυούχον, δεν αφαιρούνται τα κατασχεθέντα αλλά κοινοποιείται εις τούτο η κατάσχεσις από δε της κοινοποιήσεως είναι υπεύθυνος εις φύλαξιν δι` εκατέραν των κατασχέσεων μέχρι πέρατος της εκτελέσεως εκάστης τούτων. 8. Ο φύλαξ είναι υπεύθυνος ως θεματοφύλαξ διά πάσαν αμέλειαν περί την φύλαξιν, υποχρεούμενος διά την εν καιρώ προς τον επί του πλειστηριασμού παράδοσιν των κατασχεθέντων και αν ταύτα παρήγαγον καρπούς, δίδει λόγον περί αυτών. 9. Πάσα αμφισβήτησις περί του ορισμού του μεσεγγυούχου, του φύλακος ή αφορώσα την μεσεγγύησιν ή την φύλαξιν, ως και πάσα αίτησις τρίτου περί αντικαταστάσεως αυτών, εισάγεται κατά την διαδικασίαν του άρθρου 17 του παρόντος Ν. Διατάγματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου της περιφερείας του τόπου της κατασχέσεως. 10. Εάν ο Μεσεγγυούχος απεβλήθη ή απώλεσεν την κατοχήν του πράγματος εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξις της παρ. 6 του άρθρου 956 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Ασυγκόμιστοι καρποί. Αρθρον 16. Οι Ασυγκόμιστοι καρποί θεωρούνται διά την κατάσχεσιν, επιβαλλομένην οποτεδήποτε, ως κινητά, παραλαμβανόμενοι ή αφαιρούμενοι μετά την ωρίμανσιν.

Ακατάσχετα. Αρθρον 17. 1. Της κατασχέσεως εξαιρούνται : α) πράγματα της προσωπικής χρήσεως του οφειλέτου και της οικογενείας αυτού και ιδίως ενδύματα, κλινοστρωμναί, έπιπλα, εφ` όσον τα πράγματα ταύτα είναι απαραίτητα διά τας στοιχειώδεις ανάγκας της διαβιώσεως αυτών, β) τρόφιμα και καύσιμος ύλη απαραίτητα εις τον οφειλέτην και την οικογένειαν αυτού διά τρεις μήνας, γ) τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, αι επιστολαί, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία, δ) τα προοριζόμενα διά την επιστημονικήν ή καλλιτεχνικήν και γενικώτερον πνευματικήν μόρφωσιν και ανάπτυξιν του οφειλέτου ή της οικογενείας αυτού βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης. 2. Επί πλέον των εν παραγρ. 1 περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται της κατασχέσεως επί προσώπων τα οποία πορίζονται τα προς το ζην διά καταβολής προσωπικής εργασίας, τα απαραίτητα διά την εργασίαν αυτών εργαλεία, μηχανήματα, βιβλία ή άλλα πράγματα, πλην τούτων δε : α) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ γεωργικής εργασίας και δύο αροτριώντα ζώα, εν υποζύγιον, μία δαμάλις, εξ πρόβατα, εξ αίγες, η μέχρι της προσεχούς συγκομιδής απαιτουμένη σπορά και η τροφή των ανωτέρω ζώων επί τρείς μήνας, β) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της κτηνοτροφίας και δώδεκα μεγάλα ζώα ή είκοσι τέσσαρα μικρά ζώα και η τροφή τούτων επί τρείς μήνας, γ) επί προσώπων ποριζομένων τα προς το ζην εκ της πτηνοτροφίας και εκατόν πτηνά και η τροφή αυτών επί τρείς μήνας. 3. Δεν περιλαμβάνονται εις τα Ακατάσχετα αι ταχυδρομικαί επιταγαί και τα πάσης φύσεως και χρήσεως αυτοκίνητα οχήματα εξαιρέσει των υπό των αναπήρων πολέμου και διά την μετακίνησιν αυτών χρησιμοποιουμένων οχημάτων. 4. Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ του οφειλέτου και του κατασχόντος ως προς το κατασχετόν ή μη των εν ταις παραγράφοις 1 και 2 αντικειμένων, ταύτα κατάσχονται μεν αλλά παραδίδονται εις τον οφειλέτην, φέροντα πάσας τας ευθύνας του μεσεγγυούχου, η δε διαφορά λύεται υπό του Ειρηνοδικείου εις ο δύναται να απευθυνθή δι` αιτήσεως ο οφειλέτης εντός πέντε ημερών, επί ποινή απαραδέκτου, από της παραδόσεως ή επιδόσεως αυτώ του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως. Επί της αιτήσεως, εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των άρθρων 682 επ. του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας κλητευομένου πάντοτε του Διευθυντού του επι σπεύδοντος Ταμείου, εκδίδεται απαραιτήτως απόφασις, εντός τριών ημερών, ήτις είναι αμετάκλητος. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Περιορισμοί κατά την κατάσχεσιν. Αρθρον 18. Επί πλειόνων κινητών πραγμάτων, ομοειδών ή μη, ων η αξία υπερβαίνει το διπλάσιον του συνόλου της οφειλής μετά των εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως, η κατάσχεσις επιβάλλεται, εφ` όσον είναι δυνατόν, επί πραγμάτων ων η κατά την εκτίμησιν αξία καλύπτει το διπλάσιον της οφειλής μετά των εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως.

Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Αρθρον 19. 1. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου ή ο κατά το άρθρον 10 εδάφ. β`. Ταμιακός υπάλληλος, μετά παρέλευσιν τουλάχιστον δέκα πέντε ημερών από της κατασχέσεως, δύναται να εκδόσει Πρόγραμμα πλειστηριασμού περιέχον : α) το ονοματεπώνυμον και την κατοικίαν του οφειλέτου, β) το ποσόν της οφειλής δι` ο εγένετο η κατάσχεσις, εις ο δύναται να προσθέση και τα μετά την κατάσχεσιν βεβαιωθέντα χρέη, γ) το είδος των κατασχεθέντων και την κατ` εκτίμησιν αξίαν των, δ) την ημέραν και ώραν του πλειστηριασμού, ε) τον υπάλληλον επί του πλειστηριασμού, στ) τον τόπον του πλειστηριασμού και ζ) το ποσόν της πρώτης προσφοράς. Οι ανωτέρω δύναται όπως αναθετούν την σύνταξιν του προγράμματος εις δικαστικόν επιμελητήν. 2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δύναται, συντάσσων νέον πρόγραμμα, να μεταβάλη τον τόπον του πλειστηριασμού και το ποσόν της πρώτης προσφοράς, φυλαττομένων όμως των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος. 3. Εις περίπτωσιν μεταφοράς των χρεών του οφειλέτου εις έτερον Δημόσιον Ταμείον η διαδικασία της εκτελέσεως συνεχίζεται υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις ο μετεφέρθησαν τα χρέη. 4. Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων επιβαλλομένων κατά την διαδικασίαν του παρόντος Ν. Διατάγματος.

Δημοσιότης προγράμματος πλειστηριασμού. Αρθρον 20. 1. Τρείς τουλάχιστον ημέρας προ της ενεργείας του πλειστηριασμού δέον να τοιχοκολληθή το πρόγραμμα εις τον τόπον του πλειστηριασμού και να κοινοποιηθή προς τον οφειλέτην. Περίληψις του προγράμματος δύναται, κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, να δημοσιευθή εντός της ως άνω προθεσμίας δι` εφημερίδος εκδιδομένης εν τη Δημοτική ή Κοινοτική περιφερεία του τόπου πλειστηριασμού ή εν τη πρωτευούση του Νομού. 2. Στοιχεία του προγράμματος πλειστηριασμού κοινοποιούνται εις την Διοίκησιν της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφ` όσον ο Πλειστηριασμός ενεργείται εις περιοχήν της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, εις τα τοπικά δε υποκαταστήματα αυτών εις την περιφέρειαν των οποίων εδρεύει το επισπεύδον Δημόσιον Ταμείον εφ` όσον ο Πλειστηριασμός ενεργείται εκτός της περιφερείας της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το Υπ.Οικον. με την υπ`αριθμ.1059047/4804/Πολ 1128/23-5-94 εγκύκλιό του ερμηνευτική του άρθρου 36 του ν.2214/94 ορίζει ότι δεν απαιτείται δημοσίευση των περιλήψεων που αφορούν πλειστηριασμούς ενεργουμένους κατά ΚΕΔΕ σε οποιαδήποτε περιοχή.

Ενέργεια του πλειστηριασμού. Αρθρον 21. 1. Ο Πλειστηριασμός ενεργείται εν τω Δήμω ή τη Κοινότητι εις την περιφερείαν των οποίων εγένετο η κατάσχεσις ή εν τη έδρα του ορισθέντος μεσεγγυούχου. Εάν η μεταφορά των κατεσχημένων εις τον τόπον του πλειστηριασμού είναι δυσχερής ή δύναται να προκύψη ζημία ή βλάβη κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου ο Πλειστηριασμός ενεργείται όπου τα κατεσχημένα ευρίσκονται. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 του άρθρ.3 του Ν.1653/1986,ορίζετο ότι: " Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 959,του εδαφ.τρίτου της παρ.1 του άρθρου 972 και της παρ.2 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολ.Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τον παρόντα νόμο,καθώς και το προστιθέμενο εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 965 του Κώδικα Πολ.Δικονομίας, εφαρμόζονται και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε)." *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 17 παρ.3 Ν.3756/2009,ΦΕΚ Α 53/31.3.2009,ορίζεται ότι: "3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959, του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3714/2008, αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναλόγως και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), εφόσον το σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού εκδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού". 2. Ως ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται ημέρα Κυριακή και ώρα 10 - 12 π.μ. Εάν τα κατασχεθέντα πράγματα υπόκεινται εις φθοράν, κατά την κρίσιν του επισπεύδοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου ή του κατά το άρθρον 10 εδάφ. β`. Ταμιακού Υπαλλήλου, ταύτα πλειστηριάζονται αμέσως ή εντός βραχείας προθεσμίας αναλόγως του κινδύνου. Του πλειστηριασμού τούτου, δέον οπωσδήποτε να προηγήται πράξις δημοσιότητος, είτε δι` αμέσου προ τούτου κηρύξεως, είτε διά τοιχοκολλήσεως προγράμματος εν τω τόπω του πλειστηριασμού την προτεραίαν τουλάχιστον του πλειστηριασμού. 3. Υπάλληλος επί του πλειστηριασμού ορίζεται Συμβολαιογράφος ή Ειρηνοδίκης ή Γραμματεύς του Ειρηνοδικείου εις την περιφέρειαν των οποίων υπάγεται ο ορισθείς τόπος πλειστηριασμού προς ον αποστέλλονται τα σχετικά έγγραφα του πλειστηριασμού 24 ώρας προ τούτου, εκτός εάν συντρέχη η περίπτωσις της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου, ότε δεν απαιτείται η τήρησις της προθεσμίας ταύτης. "Εάν η αξία των κατεσχημένων, κατά την εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτίμησιν, δεν υπερβαίνη τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, τον πλειστηριασμόν δύναται να ενεργήση και οιοσδήποτε εκτων υπαλλήλων του Ταμείου, παρουσία όμως δημοσίου υπαλλήλου ή Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβούλου ή υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως ή αστυνομικού οργάνου". *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2948/2001,ΦΕΚ Α 242/19.10.2001 Κατά το άρθρο 28 αυτού: " 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέπονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002. 4. Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνημονευόμενες περιπτώσεις". *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Διαίρεσις πλειστηριαζομένων - Εκθεσις πλειστηριασμού. Αρθρον 22. 1. Εάν τα πλειστηριαζόμενα πράγματα είναι επιδεκτικά διαιρέσεως, εκποιείται τόσον μέρος αυτών, όσον αρκεί, κατά την κρίσιν του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, διά την πληρωμήν των εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως και των χρεών προς το Δημόσιον και τους τυχόν αναγγελθέντας δανειστάς. Εάν όμως είναι ανεπίδεκτα διαιρέσεως, το μετά την αφαίρεσιν των ως άνω χρεών, εξόδων και δικαιωμάτων, τυχόν πλεόνασμα, αποδίδεται τω οφειλέτη εν αρνήσει δε παραλαβής του πλεονάσματος εκδίδεται γραμμάτιον παρακαταθήκης υπέρ αυτού. 2. Περί του πλειστηριασμού συντάσσεται έκθεσις εφ` απλού χάρτου υπογραφομένη υπό, του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, του τελευταίου πλειοδότου, του τυχόν παρευρισκομένου και θέλοντος να υπογράψη οφειλέτου και δύο μαρτύρων εκ των παρισταμένων. 3. Εις την περίπτωσιν του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 21 ως πρώτος μάρτυς υπογράφει ο παραστάς κατά του πλειστηριασμού δημόσιος ή δημοτικός λειτουργός.

Περιπτώσεις οριστικής κατακυρώσεως. Αρθρον 23. 1. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος δύναται να κατακυρώση οριστικώς τον πλειστηριασμόν εις τον τελευταίον πλειοδότην : "1.α) εφ` όσον η επιτευχθείσα τελευταία προσφορά δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, είναι δε ταυτοχρόνως ανωτέρα του ημίσεος της κατά την έκθεσιν κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας των πλειστηριαζομένων κινητών". β)προκειμένου περί πλειστηριασμού των εν άρθρω 21 παραγρ. 2 εδάφ. β`. του παρόντος κινητών. *** Η περ.α`αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2948/2001, ΦΕΚ Α 242/19.10.2001.Κατά το άρθρο 28 αυτού: " 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέπονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002. 4. Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνημονευόμενες περιπτώσεις". 2. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται άμα τη κατακυρώσει να καταβάλη το τίμημα εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον και να παραλάβη τα πράγματα, γινομένης περί τούτου μνείας εν τη εκθέσει, άλλως ενεργείται παραχρήμα και διά της αυτής εκθέσεως ΑναΠλειστηριασμός εις βάρος του, διαρκών επί μίαν ώραν, εφαρμοζομένων αναλόγως, ως προς την ευθύνην του, των περί αναπλειστηριασμού διατάξεων του παρόντος Ν. Διατάγματος.

Προσωρινή κατακύρωσις και έγκρισις. Αρθρον 24. 1. Μη συντρεχούσης περιπτώσεως οριστικής κατακυρώσεως κατά τα εν άρθρω 23 οριζόμενα ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος κατακυροί προσωρινώς τα πράγματα, υπαρχούσης πλειοδοσίας, εις τον υπερθεματιστήν, μη υπαρχούσης δε τοιαύτης, εις το επισπεύδον Δημόσιον, άνευ αιτήσεως του παρισταμένου εκπροσώπου του Δημοσίου και εις την τιμήν της πρώτης προσφοράς. Αντίγραφον της εκθέσεως του πλειστηριασμού υποβάλλεται εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου εντός τριών ημερών από της διενεργείας του πλειστηριασμού. 2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου εντός τριών ημερών από της παραλαβής του αντιγράφου της εκθέσεως δύναται να εγκρίνη ή μη την κατακύρωσιν οπότε και επιστρέφεται το τυχόν κατατεθέν πλειστηρίασμα. Εν τη περιπτώσει της μη εγκρίσεως ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου δύναται να διατάξη επανάληψιν του πλειστηριασμού εις χρόνον οριζομένον κατά την κρίσιν του. 3. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου υποχρεούται να διατάξη την εφ` άπαξ επανάληψιν του πλειστηριασμού, εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών ημερών ζητηθή τούτο εγγράφως υπό του οφειλέτου, εν περιπτώσει καθ` ην η επιτευχθείσα προσφορά είναι κατωτέρα του ημίσεος της, κατά την έκθεσιν κατασχέσεως, εκτιμηθείσης αξίας των εκποιουμένων κινητών, και εφ` όσον προκαταβληθούν παρ` αυτού τα έξοδα του νέου πλειστηριασμού, προϋπολογιζόμενα υπό του Διευθυντού του Ταμείου. 4. Εις απάσας τας περιπτώσεις επαναλήψεως του πλειστηριασμού εκδίδεται νέον πρόγραμμα προ τριών τουλάχιστον ημερών ως εν άρθροις 19 και 20 του παρόντος, φυλαττομένης της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του παρόντος Ν. Διατάγματος. 5. Παρερχομένης απράκτου της, εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, τασσομένης προθεσμίας διά την έγκρισιν, ο Πλειστηριασμός θεωρείται μη εγκριθείς.

Επανάληψις πλειστηριασμού. Αρθρον 25. 1. Ο νέος Πλειστηριασμός ενεργείται ένθα και ο πρώτος, δύναται όμως τη αιτήσει του οφειλέτου, προκαταβάλλοντος τας σχετικάς προς μεταφοράν των κατεσχημένων πραγμάτων δαπάνας, ή κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου έστω και άκοντος του οφειλέτου, να ενεργηθή και εν άλλω τόπω, οριζομένου νέου επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. 2. Ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου ενεργεί μετά το πέρας του νέου πλειστηριασμού κατά τα εν άρθρω 24 παράγραφος 2 οριζόμενα.

Ενέργεια εν περιπτώσει αναστολής ή ματαιώσεως πλειστηριασμού. Αρθρον 26. Μη ενεργηθέντος του πλειστηριασμού κατά την ορισθείσαν διά του προγράμματος ημέραν συνεπεία αναστολής ή ματαιώσως εκδίδεται νέον πρόγραμμα άνευ περιορισμού ως προς τον χρόνον εκδόσεως και τον χρόνον διενεργείας του πλειστηριασμού. Αι Κοινοποιήσεις επαναλαμβάνονται άνευ χρονικού τινός περιορισμού.

ΑναΠλειστηριασμός. Αρθρον 27. 1. Εάν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλη το πλειστηρίασμα εντός τριών ημερών από της οριστικής κατακυρώσεως, ενεργείται ΑναΠλειστηριασμός, εις βάρος αυτού και κατ` αυτού διά πάσας τας ζημίας εκ διαφοράς πλειστηριάσματος δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως και φυλάξεως και εκ πάσης άλλης αιτίας, διώκεται δε ούτος κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος, ως οφειλέτης του Δημοσίου. Ο ΑναΠλειστηριασμός ενεργείται κατά τα άρθρα 19 - 26 του παρόντος Ν. Διατάγματος. 2. Διά την δίωξιν του υπερθεματιστού απαιτείται βεβαίωσις υπό του Δημοσίου Ταμείου, του ποσού δι` ο διώκεται, ερειδομένη επί εγγράφου του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, περιέχοντος το ποσόν του μη κατατεθέντος πλειστηριάσματος ή την προκύψασαν εκ του αναπλειστηριασμού διαφοράν.

Αναγγελίαι. Αρθρον 28. 1. Αναγγελίαι του επισπεύδοντος Δημοσίου δι` έτερα προς αυτό χρέη του οφειλέτου δύναται να δίνουν εγγράφως εντός πέντε ημερών από της ημέρας διενεργείας του πλειστηριασμού, δι` αποστολής πίνακος χρεών, συντασσομένου υπό της Δημοσίας Αρχής παρ` η τα χρέη, εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον. "2. Αι Αναγγελίαι των τρίτων, πλην των αναγομένων εις απαιτήσεις, ενεχυρούχους δεν λαμβάνονται υπ`όψιν κατά την διανομήν αν το πλειστηρίασμα είναι έλαττον των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και δεν επαρκή δια την ικανοποίησιν του συνόλου των απαιτήσεων του Δημοσίου, εν αις και αι κατά την προηγουμένην παράγραφον αναγγελθείσαι τοιαύται του Δημοσίου". *** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2948/2001, ΦΕΚ Α 242/19.10.2001.Κατά το άρθρο 28 αυτού: " 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέπονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002. 4. Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνημονευόμενες περιπτώσεις". *** H παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2948/2001,ΦΕΚ Α 242/19.10.2001 Εναρξη ισχύος την 1.1.2002

Ενέργειαι μετά την οριστικήν κατακύρωσιν. Αρθρον 29. 1. Μετά την οριστικήν κατακύρωσιν ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος ενεργεί ως κατωτέρω : "α) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν υπάρχουν Αναγγελίαι ενεχυρούχων δανειστών εξοφλεί εκ του πλειστηριάσματος τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και το εκ του υπολοίπου καλυπτόμενον μέρος των χρεών προς το Δημόσιον". Yπαρχόντων ενεχυρούχων δανειστών συντάσσεται πίναξ, κατά τα εν άρθρω 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα. Εις περίπτωσιν, καθ` ην εκ της κατανομής καταλείπεται υπόλοιπον, συντάσσεται και διά τούτο πίναξ κατατάξεως των αναγγελθέντων μη ενεχυρούχων δανειστών, τοιούτων δε μη υπαρχόντων το υπόλοιπον αποδίδεται εις τον καθ` ου ο Πλειστηριασμός. "β) Εάν το επιτευχθέν πλειστηρίασμα υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και δεν ανηγγέλθησαν δανεισταί, εξοφλεί εκ τούτου τα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και τα χρέη προς το Δημόσιον, τυχόν δε υπόλοιπο τούτου αποδίδεται εις τον καθ` ου ο Πλειστηριασμός". Εις περίπτωσιν καθ` ην ανηγγέλθησαν δανεισταί, συντάσσει πίνακα κατατάξεως κατά τα εν άρθρω 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα. *** Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α` και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2948/2001,ΦΕΚ Α 242/19.10.2001..Κατά το άρθρο 28 του αυτού νόμου: " 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέπονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002. 4. Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνημονευόμενες περιπτώσεις". 2. Εάν ο ενεργήσας τον πλειστηριασμόν δεν είναι συμβολαιογράφος αποστέλλει τον πίνακα κατατάξεως μετά πάντων των σχετικών προς τον αρμόδιον συμβολαιογράφον, από δε της υπό τούτου παραλαβής του πίνακος άρχονται αι προθεσμίαι Ανακοπής διά μεν το Δημόσιον κατά τα εν άρθρω 58 παρ. 4 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζόμενα, διά δε τους τρίτους κατά τας διατάξεις του άρθρου 979 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας οριζόμενα. "3. Η απόδοση στο Δημόσιο του ποσού για το οποίο έχει καταταγεί σε πλειστηριασμό γίνεται με απλή εντολή του υπαλλήλου του πλειστηριασμού και δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης". *** Η παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1882/1990 (Α` 43).

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.