Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Διοικητική Εκτέλεση - Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων και αεροσκαφών

Ενέργεια κατασχέσεως. Αρθρον 35. 1. Δύναται να γίνη κατάσχεσις ακινήτου ανήκοντος κατά κυριότητα εις τον οφειλέτην ή εμπραγμάτου δικαιώματος του οφειλέτου επί ακινήτου. Αι διατάξεις περί κατασχέσεως ακινήτου εφαρμόζονται και επί κατασχέσεως δικαιωμάτων εφ` ων ισχύουν οι περί ακινήτου κανόνες, ως και επί κατασχέσεως πλοίων και αεροσκαφών. 2. Η κατάσχεσις ακινήτου επεκτείνεται και επί των συστατικών αυτού, επί δε των παραρτημάτων μόνον εάν περιληφθούν εις αυτήν. Εάν τα παραρτήματα δεν περιεληφθούν εις την κατάσχεσιν του ακινήτου, δύναται να κατασχεθούν κατά την διαδικασίαν της κατασχέσεως κινητών πραγμάτων.

Επιβολή κατασχέσεως. Αρθρον 36. 1. Η κατάσχεσις ακινήτων ενεργείται τη εγγράφω παραγγελία του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου υπό δικαστικού κλητήρος, ή υπαλλήλου του Δημοσίου Ταμείου, επί παρουσία ενός ενηλίκου μάρτυρος. Εν αρνήσει του προσκληθέντος μάρτυρος, ο εντεταλμένος διά την κατάσχεσιν ενεργεί μόνος, διώκεται δε ο αρνούμενος κατά το άρθρον 169 του Ποινικού Κώδικος. 2. Ο ενεργών την κατάσχεσιν, μεταβαίνων εις τον τόπον εν ω κείται το ακίνητον, συντάσσει έκθεσιν περιέχουσαν τον χρόνον της κατασχέσεως, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της παραγγελίας της κατασχέσεως, το ονοματεπώνυμον του παραγγέλοντος Διευθυντού του Ταμείου, του οφειλέτου, το πατρώνυμον τούτου, το επάγγελμα και την κατοικίαν του, το ονοματεπώνυμον του συμπράττοντος μάρτυρος, και το συνολικόν ποσόν του χρέους ως τούτο αναγράφεται εν τη παραγγελία κατασχέσεως. Εν τη εκθέσει ορίζεται η θέσις και η περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητος ένθα κείται το ακίνητον, το είδος του ακινήτου, προκειμένου δε περί οικοδομής ο αριθμός των οροφών αυτής, τα όρια η κατά προσέγγισιν έκτασις αυτού, συνοπτικώς τα συστατικά και τα κατασχόμενα παραρτήματα, και η συνολική αξία των κατασχομένων κατ` εκτίμησιν του κατασχόντος. 3. Εάν η εκτίμησις της αξίας των κατασχομένων απαιτή ειδικάς γνώσεις, δύναται ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου να διορίση πραγματογνώμονα όστις χρησιμεύει και ως μάρτυς. 4. Η έκθεσις υπογράφεται υπό του κατασχόντος, του μετ` αυτού συμπράξαντος και του οφειλέτου ή του τρίτου κυρίου εάν είναι παρόντες, γινομένης μνείας περί της αδυναμίας ή αρνήσεως αυτών να υπογράψουν. Η παρουσία του οφειλέτου έστω και κατά την έναρξιν της κατασχέσεως επέχει θέσιν κοινοποιήσεως αυτώ ταύτης ως προς τας συνεπείας του άρθρου 38 παράγρ. 1 του παρόντος Ν. Διατάγματος. 5. Τα εν άρθρω 12 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζόμενα ισχύουν και εν προκειμένω.

Υποβολή και κοινοποίησις εκθέσεως κατασχέσεως. Αρθρον 37. Ο ενεργήσας την κατάσχεσιν εντός τριών ημερών από του πέρατος της κατασχέσεως οφείλει επί πειθαρχική ποινή και αποζημιώσει υπέρ του Δημοσίου να υποβάλη την έκθεσιν εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, επισπεύδοντα ή κατ` εντολήν τούτου ενεργούντα, εντός δε ταύτης προθεσμίας οφείλει να επιδώση εις τον οφειλέτην αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως και αν έτι ούτος παρέστη κατά την ενέργειαν της κατασχέσεως. Η προθεσμία επιδόσεως παρεκτείνεται επί οκτώ ημερών διά τους κατοικούντας εκτός της περιφερείας του Πρωτοδικείου του τόπου της κατασχέσεως. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Συνέπειαι κατασχέσεως. Αρθρον 38. 1. Από της ημέρας της κατά τα άρθρα 36 και 37 του παρόντος Ν. Δ/τος επιδόσεως εις τον οφειλέτην αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως στερείται ούτος ούτος του δικαιώματος της ελευθέρας διαθέσεως του κατασχεθέντος πράγματος, πάσα δε από της ημέρας ταύτης επιχειρηθείσα απαλλοτρίωσις ή ενεργηθείσα μεταγραφή ή εγγραφή δι` οιονδήποτε επιβάρυνσιν είναι αυτοδικαίως άκυρος, έναντι του Δημοσίου. 2. Μετά την κατά το άρθρον 39 του παρόντος Ν. Διατάγματος εγγραφήν της κατασχέσεως του Δημοσίου εις το οικείον βιβλίον, η εγγραφή δι` οιονδήποτε επιβάρυνσιν είναι αυτοδικαίως άκυρος μόνον υπέρ του Δημοσίου και ουχί υπέρ των τρίτων . 3. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος Ν. Διατάγματος ισχύουν και επί κατασχέσεως ακινήτου.

Πρώτη προσφορά. Αρθρον 39. 1. Ο επισπεύδων Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου και ο Ελεγκτής Εσόδων διά κοινής πράξεως αυτών κάτωθι της εκθέσεως κατασχέσεως αναγράφουν πάντα τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον χρέη του οφειλέτου, περιλαμβανόμενα ή μη εις την παραγγελίαν κατασχέσεως, και ορίζουν την πρώτην προσφοράν. Ωσαύτως αποφαίνονται εάν ως Μεσεγγυούχος δέον να διορισθή έτερον πρόσωπον του εν άρθρω 40 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζομένου ότε και διορίζουν τούτο. 2. Το ως Πρώτη προσφορά οριζόμενον ποσόν δεν δύναται να είναι μικρότερον του οφειλομένου χρέους ηυξημένου κατά τα προϋπολογιζόμενα δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως, και τον φόρον μεταβιβάσεως ακινήτων, πάντως δε ουχί μικρότερον του ημίσεος της εν τη εκθέσει κατασχέσεως εκτιμηθείσης αξίας του ακινήτου, ουδέ ανώτερον των 4/5 αυτής. 3. Εάν η κατά την εν εκθέσει εκτίμησιν αξία του ακινήτου είναι μικροτέρα του προς το Δημόσιον χρέους του οφειλέτου, ως Πρώτη προσφορά ορίζεται ποσόν ίσον προς τα 4/5 της ως άνω αξίας του ακινήτου. 4. Η έκθεσις της κατασχέσεως συμπληρουμένη διά της κατά τα ανωτέρω πράξεως πρώτης προσφοράς επιδίδεται εν αντιγράφω αμελλητί εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον αρμόδιον Υποθηκοφύλακα, παρ` ου και εγγράφεται πάραυτα εις το υπ` αυτού τηρούμενον βιβλίον κατασχέσεων. Προκειμένου περί πλοίων νηολογημένων εν Ελλάδι η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το νηολόγιον εις ο είναι εγγεγραμμένον το πλοίον, προκειμένου δε περί αεροσκαφών εγγεγραμμένων εις μητρώον τηρούμενον εν Ελλάδι, η επίδοσις γίνεται προς τον τηρούντα το μητρώον τούτο. 5. Το ποσόν της πρώτης προσφοράς συντρεχόντων προς τούτο λόγων κατά την κρίσιν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δύναται να τροποποιηθή εις το εκδοθησόμενον Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Κατά τον ούτω καθορισμόν της πρώτης προσφοράς λαμβάνονται υπ` όψιν άπαντα τα προς το Δημόσιον χρέη, ληξιπρόθεσμα και μη, τα βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον μέχρι της χρονολογίας εκδόσεως του προγράμματος πλειστηριασμού. "6. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή, όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά το χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα." *** Η παρ.6 προστέθηκε με την παρ.3 άρθρ.67 Ν.3842/2010, ΦΕΚ Α 58/23.4.2010,σύμφωνα με την οποία: "Η ανωτέρω διάταξη εφαρμόζεται και για τα προγράμματα πλειστηριασμού που εκδίδονται βάσει προγενέστερων της δημοσίευσης του νόμου αυτού κατασχέσεων".

Μεσεγγυούχος. Αρθρον 40. Μεσεγγυούχος του ακινήτου είναι ο κατά την κατάσχεσιν κάτοχος αυτού εκτός αν διορισθή έτερος κατά τα εν άρθρω 39 παράγραφος 1 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζόμενα. Τα εν παραγράφοις 5 και 9 του άρθρου 15 του παρόντος Ν. Διατάγματος ισχύουν και εν προκειμένω.

Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Αρθρον 41. "1.0 προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, που περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος, καθώς και την περιγραφή και την εκτίμηση του κατασχεθέντος κατά την κατασχετήρια έκθεση, και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος. Εάν ο Πλειστηριασμός δεν διενεργηθεί την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει νέο πρόγραμμα το αργότερο εντός έτους από την ημέρα του μη διενεργηθέντος πλειστηριασμού ή επί αναστολής αυτού, από την ημέρα που έπαυσε η αναστολή και ορίζει ημερομηνία πλειστηριασμού κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.. Σε κάθε περίπτωση, η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού." *** Η παρ.1 αντικατστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρ.67 Ν.3842/2010, ΦΕΚ Α 58/23.4.2010,σύμφωνα με την οποία: "Για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα προγράμματα πλειστηριασμού εκδίδονται το αργότερο εντός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, με την εφαρμογή όσων ορίζονται στην παράγραφο αυτή". 2. Το πρόγραμμα κοινοποιείται : α) προς τον οφειλέτην, β) προς τον τρίτον κύριον, εάν εκ των βιβλίων μεταγραφών προκύπτη τοιούτος μέχρις της, κατά το άρθρον 36 παράγραφος 4 εδάφιον β` και άρθρον 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος, κοινοποιήσεως, γ) προς τους εγγεγραμμένους ενυποθήκους δανειστάς μέχρι της προτεραίας της, κατά το άρθρον 36 παράγραφος 4 εδάφιον β` και άρθρον 37 του παρόντος Ν. Διατάγματος, κοινοποιήσεως. 3. Τα εν άρθρω 20 παράγραφος 2 του παρόντος οριζόμενα ισχύουν αναλόγως και εν προκειμένω. 4. Το πρόγραμμα τοιχοκολλάται εις το δημοσιώτερον μέρος του τόπου του πλειστηριασμού. 5. Περίληψις του προγράμματος δημοσιεύεται εν εφημερίδι εκδιδομένη εν τη Κοινοτική ή Δημοτική περιφερεία, ένθα κείται το ακίνητον, ελλειπούσης δε τοιαύτης εφημερίδος, εν εκδιδομένη εις την πρωτεύουσαν της Επαρχίας ή του Νομού. Εις περίπτωσιν καθ` ην δεν εκδίδεται εφημερίς κατά τα ανωτέρω δεν απαιτείται δημοσίευσις. 6. Αι ανωτέρω Κοινοποιήσεις, τοιχοκολλήσεις και δημοσιεύσεις, ενεργούνται είκοσι τουλάχιστον ημέρας προ του πλειστηριασμού. 7. Αι περί ανατροπής της κατασχέσεως διατάξεις του άρθρου 1019 της Πολιτικής Δικονομίας δεν έχουν εφαρμογήν επί κατασχέσεων επιβαλλομένων κατά την διαδικασίαν του παρόντος ν. Διατάγματος. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το Υπ.Οικον. με την υπ`αριθμ.1059047/4804/Πολ 1128/23-5-94 εγκύκλιό του ερμηνευτική του άρθρου 36 του ν.2214/94 ορίζει ότι δεν απαιτείται δημοσίευση των περιλήψεων που αφορούν πλειστηριασμούς ενεργουμένους κατά ΚΕΔΕ σε οποιαδήποτε περιοχή.

Τόπος πλειστηριασμού. Αρθρον 42. 1. Το κατασχεθέν ακίνητον πλειστηριάζεται δημοσίως ενώπιον του επί του πλειστηριασμού ορισθέντος συμβολαιογράφου της Ειρηνοδικειακής περιφερείας όπου κείται το ακίνητον. 2. Ο Πλειστηριασμός γίνεται εις την πρωτεύουσαν του Δήμου, εάν το πλειστηριαζόμενον ακίνητον κείται εις την περιφέρειαν του Δήμου, εις την έδραν δε της Κοινότητος, εάν τούτο κείται εις την περιφέρειαν Κοινότητος, ημέραν πάντοτε Κυριακήν από 10ης πρωϊνής μέχρι της 12ης μεσημβρινής ώρας. 3. Εάν το ακίνητον ή τα ακίνητα κείνται εις περιφέρειαν πλειόνων του ενός Δήμων ή Κοινοτήτων, ο Πλειστηριασμός γίνεται κατ` επιλογήν του Διευθυντού του Ταμείου εις οιονδήποτε των Δήμων ή Κοινοτήτων τούτων. 4. Ο Πλειστηριασμός δύναται να ορισθή και εν τη έδρα του αρμοδίου, ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5 του άρθρ.3 του Ν.1653/1986,ορίζετο ότι: " Οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 959,του εδαφ.τρίτου της παρ.1 του άρθρου 972 και της παρ.2 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολ.Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τον παρόντα νόμο,καθώς και το προστιθέμενο εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου 965 του Κώδικα Πολ.Δικονομίας, εφαρμόζονται και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε)." *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 17 παρ.3 Ν.3756/2009,ΦΕΚ Α 53/31.3.2009,ορίζεται ότι: "3.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 959, του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 965 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3714/2008, αντίστοιχα, εφαρμόζονται αναλόγως και στους πλειστηριασμούς οι οποίοι διενεργούνται σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), εφόσον το σχετικό πρόγραμμα πλειστηριασμού εκδίδεται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού".

Πλειστηριασμός. Αρθρον 43. 1. Εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον αποστέλλονται ή κατατίθενται τουλάχιστον 24 ώρας προ του πλειστηριασμού : α) το πρωτότυπον της κατασχετηρίου εκθέσεως, β) το πρωτότυπον του προγράμματος πλειστηριασμού μεθ` ενός αντιγράφου, γ) αι εκθέσεις επιδόσεως της τε κατασχετηρίου εκθέσεως και του προγράμματος, δ) αντίτυπον του φύλλου της εφημερίδος εν η τυχόν εδημοσιεύθη το πρόγραμμα και ε) πιστοποιητικόν βαρών του οικείου υποθηκοφυλακίου. 2. Η κατάθεσις βεβαιούται διά μονομερούς επί του αντιγράφου του προγράμματος σημειώσεως του υπαλλήλου επί του πλειστηριασμού όπερ επιστρέφεται εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου. 3. Ως προς τον τρόπον ενέργειας του πλειστηριασμού τηρούνται αι διατάξεις των άρθρων 1001 και επ. του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, εφ` όσον δεν αντίκεινται εις τας διατάξεις του παρόντος. 4. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος υποχρεούται εντός 15 ημερών από της διενεργείας του πλειστηριασμού να αποστείλη αντίγραφον της εκθέσεως του πλειστηριασμού εις τον επισπεύδοντα Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου.

Κατακύρωσις εις το Δημόσιον. Αρθρον 44. Εάν δεν εμφανιστούν πλειοδόται, το πλειστηριαζόμενον ακίνητον κατακυρούται μεν εις το Δημόσιον, άνευ αιτήσεως του παρισταμένου εκπροσώπου του Δημοσίου, επί τη τιμή της πρώτης προσφοράς, αλλ` ο Υπουργός των Οικονομικών δι` αποφάσεως του δύναται να εγκρίνη ή μη την κατακύρωσιν. Η απόφασις του Υπουργού των Οικονομικών εκδίδεται εντός 30 ημερών από της παρόδου της εν άρθρω 47 του παρόντος προθεσμίας. Παρεχομένης απράκτου της εν τω παρόντι άρθρω προθεσμίας, η κατακύρωσις θεωρείται ως μη εγκριθείσα.

Κατάθεσις πλειστηριάσματος. Αρθρον 45. 1. Εντός 10 ημερών από της λήξεως της εν άρθρω 47 του παρόντος Ν. Διατάγματος προθεσμίας και άνευ νεωτέρας προς αυτόν ειδοποιήσεως, ο υπερθεματιστής εάν εν τω πλειστηριασμώ δεν ανηγγέλθησαν εμπροθέσμως έτεροι πιστωταί, υποχρεούται να καταθέση το πλειστηρίασμα εις το Δημόσιον Ταμείον, άλλως καταθέτει τούτο εντός της προθεσμίας, εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, συντασσομένου εν τη περιπτώσει ταύτη πίνακος κατά τας διατάξεις του άρθρ. 974 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. 2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον κατάθεσις του πλειστηριάσματος δεν εμποδίζει εκ της επιβολής κατασχέσεως ή ασκήσεως Ανακοπής ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου. 3. Παρακράτησις του τιμήματος εξ ουδενός λόγου επιτρέπεται. "4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του παρόντος ισχύουν και στην προκειμένη περίπτωση". ***Η παρ. 4 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 1882/ 1990 (Α 43).

Δίωξις υπερθεματιστών - ΑναΠλειστηριασμός. Αρθρον 46. 1. Εάν ο υπερθεματιστής δεν καταβάλη εντός των προθεσμιών του άρθρου 45 του παρόντος Ν. Διατάγματος το πλειστηρίασμα, διώκεται προς καταβολήν του ποσού του πλειστηριάσματος, επιβαρυνομένου με προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής από της λήξεως της ανωτέρω προθεσμίας ή ενεργείται ΑναΠλειστηριασμός δαπάναις και κινδύνω αυτού, κατά τας εν τω παρόντι Ν. Διατάγματι διατυπώσεις. Η ενέργεια του ενός δεν αποκλείει το έτερον. Εάν εκ του αναπλειστηριασμού επιτευχθή πλειστηρίασμα επί έλαττον, ο καθ` ου ο ΑναΠλειστηριασμός διώκεται προς καταβολήν ποσού χρέους ίσου προς την προκύψασαν διαφοράν, ως οφειλέτης του Δημοσίου, κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος. 2. Διά την, κατ` αμφοτέρας τας περιπτώσεις, δίωξιν του υπερθεματιστού απαιτείται βεβαίωσις υπό του Δημοσίου Ταμείου, του ποσού δι` ο διώκεται, ερειδομένη επί εγγράφου του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, περιέχοντος το ποσόν του μη κατατεθέντος πλειστηριάσματος ή την προκύψασαν εκ του αναπλειστηριασμού διαφοράν. 3. Τυχόν εισπραχθείσαι εις βάρος του υπερθεματιστού προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής ως λογίζονται πλειστηρίασμα. 4. Ο διωκόμενος υπερθεματιστής καταβάλλει παν ποσόν δι` ο διώκεται εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον βάσει σημειώματος του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου παρ` ω είναι βεβαιωμένον το χρέος. 5. Κατά πάσαν καταβολήν ενεργείται διά πράξεως του Διευθυντού του Ταμείου ισόποσος διαγραφή του κατά την παράγραφον 2 του παρόντος άρθρου βεβαιωθέντος ποσού. 6. Διά τας δαπάνας τυχόν αναπλειστηριασμού έκαστος των πλειοδοτών δέον να καταθέση παρά τω υπαλλήλω του πλειστηριασμού τα έξοδα του πλειστηριασμού, οριζόμενα διά προχείρου υπολογισμού υπό του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου. Ταύτα αποδίδονται αμέσως μετά την κατακύρωσιν πλην των κατατεθέντων υπό του υπερθεματιστού. 7. Το άρθρον 26 του παρόντος Ν. Διατάγματος ισχύει και εν προκειμένω.

Αίρεσις περί την κατακύρωσιν. Αρθρον 47. 1. Η κατακύρωσις των πλειστηριασθέντων ακινήτων τελεί υπό την εξουσιαστικήν αίρεσιν ότι ο οφειλέτης δεν ήθελε καταβάλλει εντός τριάκοντα (30) ημερών από του πλειστηριασμού τα εν τω προγράμματι και εν ταις Αναγγελίαις του Δημοσίου ληξιπρόθεσμα μέχρι της ημέρας της καταβολής χρέη προς το Δημόσιον, μετά των προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής και εξόδων και δικαιωμάτων εκτελέσεως και δεν ήθελεν άμα επιτύχει την παραίτησιν των αναγγελθέντων τρίτων δανειστών εκ των αναγγελιών αυτών ή την συναίνεσίν των. Γενομένων των ανωτέρω η κατακύρωσις λογίζεται ως μη γενομένη αλλ` ίνα επέλθη το αποτέλεσμα τούτο δέον να κατατεθή υπό του οφειλέτου το αποδεικτικόν εισπράξεως των προς το Δημόσιον ως άνω χρεών του και να δηλωθή η παραίτησις εκ των αναγγελιών των λοιπών δανειστών του εντός της άνω προθεσμίας διά πράξεων, συντασσομένων ενώπιον του ενεργήσαντος τον πλειστηριασμόν υπαλλήλου ή διά καταθέσεως εις αυτόν ομοίων δηλώσεων συνταχθεισών ενώπιον Συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκου. 2. Η υποχρέωσις του τελευταίου πλειοδότου προς κατάθεσιν του πλειστηριάσματος άρχεται από της παρελέυσεως απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας.

Κατάσχεσις πλοίου. Αρθρον 48. 1. Εις την έκθεσιν κατασχέσεως πλοίου πρέπει να αναφέρωνται και τα όνομα και ιθαγένεια του πλοιοκτήτου, το όνομα του πλοίου, η πράξις της νηολογήσεως ως και το διεθνές σήμα αυτού. Η περιγραφή του κατασχεθέντος πλοίου πρέπει να περιλαμβάνει τις διαστάσεις και την χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως και την δύναμην της μηχανής, ως και τα κατασχεθέντα παραρτήματα. Η περιγραφή πρέπει να γίνεται ακριβώς, εις τρόπον ώστε να μη γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητος. 2. Αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως επιδίδεται και προς τον λιμενάρχην του λιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις του πλοίου εντός δύο (2) ημερών από της ημέρας καθ` ην εγένετο η κατάσχεσις. Η κατάσχεσις κωλύει τον απόπλουν του πλοίου, ο δε λιμενάρχης άμα τη προς αυτόν επιδόσει του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως οφείλει να εμποδίση τον απόπλουν του πλοίου.

Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Αρθρον 49. 1. Ο Πλειστηριασμός του κατασχεθέντος πλοίου γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφερείας του λιμένος όπου ευρίσκεται το πλοίον ελλιμενισμένον κατά την κατάσχεσιν. 2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού πλοίου επιδίδεται και προς τον πλοίαρχον, τον λιμενάρχην του λιμένος όπου κατεσχέθη το πλοίον και προς το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον, και κατατίθεται εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον 24 ώρας προ του πλειστηριασμού. 3. Τοιχοκόλλησις του προγράμματος του πλειστηριασμού γίνεται εις το λιμεναρχείον του λιμένος της κατασχέσεως και εις καταφανές μέρος του πλοίου.

Κατάσχεσις αλλοδαπού πλοίου. Αρθρον 50. Εάν το κατσχεθέν εις ημεδαπόν λιμένα πλοίον είναι αλλοδαπόν, ο λιμενάρχης του λιμένος ένθα εγένετο η κατάσχεσις υποχρεούται να αποστείλη αμελλητί αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως και του προγράμματος πλειστηριασμού εις τον τηρούντα το νηολόγιον όπου είναι νηολογημένον το πλοίον. Το αυτό ισχύι και προκειμένου περί ημεδαπών πλοίων εγγεγραμμένων εις νηολόγια τηρούμενα υπό ελληνικών προξενικών αρχών.

Κατάσχεσις αεροσκάφους. Αρθρον 51. 1. Εις την έκθεσιν κατασχέσεως αεροσκάφους πρέπει να αναφέρωνται και το όνομα και η ιθαγένεια του ιδιοκτήτου του αεροσκάφους, τα διακριτικά στοιχεία του αεροσκάφους, η πράξις της εγγραφής εις τα μητρώα και το διεθνές σήμα αυτού. Η περιγραφή του κατασχεθέντος αεροσκάφους πρέπει να περιλαμβάνη τας διαστάσεις και την χωρητικότητα, το είδος και την δύναμιν των κινητήρων αυτού, ως και τα κατασχεθέντα παραρτήματα. Η περιγραφή πρέπει να γίνεται ακριβώς εις τρόπον ώστε να μη γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητος. 2. Αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως επιδίδεται και προς τον διοικητήν του αεροσκάφους όπου εγένετο η κατάσχεσις του αεροσκάφους εντός δύο ημερών από της ημέρας καθ` ην εγένετο η κατάσχεσις. Η κατάσχεσις κωλύει την απογείωσιν του αεροσκάφους, ο δε διοικητής του αερολιμένος άμα τη προς αυτόν επιδόσει του αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως οφείλει να εμποδίση την απογείωσιν του αεροσκάφους.

Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους. Αρθρον 52. 1. Ο Πλειστηριασμός αεροσκάφους γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφερείας του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις. 2. Το πρόγραμμα του πλειστηριασμού επιδίδεται και προς τον κυβερνήτην του αεροσκάφους και τον διοικητήν του αερολιμένος, και κατατίθεται εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον 24 ώρας προ του πλειστηριασμού. 3. Τοιχοκόλλησις του προγράμματος του πλειστηριασμού, γίνεται εις εμφανές μέρος του γραφείου της διοικήσεως του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις.

Κατάσχεσις αλλοδαπού αεροσκάφους. Αρθρον 53. Εάν το κατασχεθέν εις ημεδαπόν αερολιμένα αεροσκάφος είναι αλλοδαπόν, ο διοικητής του αερολιμένος όπου εγένετο η κατάσχεσις υποχρεούται να αποστείλη αμελλητί αντίγραφον της εκθέσεως κατασχέσεως και του προγράμματος πλειστηριασμού εις τον τηρούντα το μητρώον όπου είναι εγγεγραμένον το αεροσκάφος.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.