Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Διοικητική Εκτέλεση - Προσωπική κράτηση

Εκδοσις εντάλματος προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 63. Η προσωπική κράτησις ενεργείται δι` εντάλματος υπό του Διευθυντού το Δημοσίου Ταμείου παρ` ω έχει βεβαιωθή το χρέος. "Πριν να εκδοθεί το ένταλμα, καλείται υποχρεωτικώς από το Διευθυντή του Δημόσιου Ταμείου εγγράφως ο οφειλέτης για να προβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της κλήσης, τις τυχόν αντιρρήσεις του κατά του εντάλματος που πρόκειται να εκδοθεί. Το έγγραφο της κλήσης πρέπει να περιλαμβάνει το ακριβές ποσό του χρέους, την αιτία της οφειλής, καθώς και τα στοιχεία της αντίστοιχης ταμιακής βεβαίωσης". ***Το εντός " " δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.1858/1989 (ΦΕΚ Α 148) 2. Δι` έκαστον οφειλέτην υποκείμενον εις προσωπικήν κράτησιν εκδίδεται ίδιον ένταλμα περιέχον το ονοματεπώνυμον αυτού, το όνομα πατρός, το επάγγελμα, την διεύθυνσην του επαγγέλματος ή της κατοικίας, την αιτίαν του χρέους, το ποσόν αυτού, το οικονομικόν έτος εις ο ανάγεται το χρέος, τον αριθμόν και την χρονολογίαν του τριπλοτύπου βεβαιώσεως και τον χρόνον καθ` ον το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμον. Το ένταλμα φέρει την υπογραφήν του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου και την σφραγίδα του Δημοσίου Ταμείου. 3. Εκδοσις εντάλματος δεν απαιτείται προκειμένου περί οφειλετών εκ δικαστικών εξόδων και τελών, χρηματικών ποινών και προστίμων, αλλ` ούτοι μετά την απαγγελίαν της καταδικαστικής αποφάσεως, επιμέλεια του Εισαγγελέως ή Δημοσίου Κατηγόρου ή μετά την έκτισιν της ποινής των, επιμέλεια του οικείου Διευθυντού φυλακών, μεταφέρονται εις τας διά χρέη φυλακάς, εάν δεν καταβάλλουν το οφειλόμενον ποσόν. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.δ`του άρθρ.46 του Ν.2065/1992,όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.5 του Ν.2214/1975 (Α 75): " Η προσωπική κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου,διατάσσεται για συνολικές οφειλές πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές".( Κατά την ρύθμιση που ίσχυε πριν από την ανωτέρω αντικατάσταση, το όριο καθορίζετο σε 100.000 δρχ).

Οργανα εκτελέσεως ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 64. 1. Η εκτέλεσις των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως των οφειλετών ανατίθεται υπό του εκδίδοντος ταύτα Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις την Χωροφυλακήν ή την Αστυνομίαν Πόλεων, προς ας αποστέλλονται. Αι αρχαί αύται υποχρεούνται εις την άμεσον εκτέλεσιν των ενταλμάτων και πάντως εντός προθεσμίας 3 ημερών από της παραλαβής των. Εν περιπτώσει δε δικαιολογημένης μη εκτελέσεως επιστρέφονται ταύτα εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου συν τη αναγραφή επ` αυτών των λόγων δι` ους δεν εξετελέσθησαν. 2. Η εκτέλεσις ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως εκδιδομένων υπό των Τελωνείων δύναται να ανατίθεται και εις όργανα της Τελωνοφυλακής. 3. Παρ` εκάστω Δημοσίω Ταμείω διατίθεται τη εγγράφω προτάσει του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου προς την αστυνομικήν Αρχήν της περιφερείας του, διά την εκτέλεσιν των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως εν τη έδρα αυτού ο αναγκαίος αριθμός χωροφυλάκων ή αστυφυλάκων. Τα όργανα ταύτα αντικαθίστανται τη προτάσει του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 4. Πάσα αντίθετος διάταξις, γενική ή ειδική, αφορώσα την εκτέλεσιν των ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, καταργείται.

Εκτέλεσις ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 65. 1. Οφειλέτης, συλλαμβανόμενος βάσει εντάλματος προσωπικής κρατήσεως, προάγεται ενώπιον του εκδόντος το ένταλμα Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου ή ενώπιον του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείουτου τόπου εν τω οποίω συνελήφθη. 2. Οφειλέτης, συλλαμβανόμενος εντός των περιφερειών της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή Θεσσαλονίκης βάσει εντάλματος εκδοθέντος υπό τινος των Διευθυντών των Δημοσίων Ταμείων των περιφερειών τούτων, προάγεται ενώπιον του εκδόντος το ένταλμα Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 3. Ο συλληφθείς απολύεται παραχρήμα υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου: α) εάν αποδείξη εξωφλημένην την οφειλήν δι` ην συνελήφθη, β) εάν προβή εις την άμεσον εξόφλησην ταύτης, γ) εάν πρόκειται περί άλλου προσώπου και ουχί του οφειλέτου και δ) εάν υπάγηται εις τινα ων εν τω άρθρω 67 του παρόντος Ν. Διατάγματος εξαιρέσεων. 4. Οφειλέτης, συλλαμβανόμενος εκτός της έδρας του Δημοσίου Ταμείου και εν περιφέρεια ένθα ευρίσκεται ταμιακός υπάλληλος, αρμόδιος διά την είσπραξιν εσόδων του Δημοσίου Ταμείου, προάγεται ενώπιον τούτου. Ο συλληφθείς απολύεται εάν συντρέχη μία των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, άλλως οδηγείται υπό του αστυνομικού οργάνου ενώπιον του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. 5. Προβαλλομένης υπό του συλληφθέντος αδυναμίας αμέσου εξοφλήσεως του όλου χρέους, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου. δικαιούται, εκτιμών τους ισχυρισμούς του οφειλέτου, να αναστείλη επί διάστημα, ουχί μείζον των δύο μηνών την εκτέλεσιν του εντάλματος σημειών την αναστολήν επί του εντάλματος, υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε ότι ο συλληφθείς ήθελε καταβάλει ποσόν ουχί κατώτερον του 1/3 του όλου χρέους αυτού, ανεξαρτήτως του ύψους τούτου. 6. Ο συλληφθείς οφειλέτης απολύεται ωσαύτως εάν ανεστάλη αρμοδίως η είσπραξις του χρέους ή συμμορφωθή προς εκδοθείσαν αρμόδιως απόφασιν παροχής διευκολύνσεως καταβολής του χρέους.

Εξοδα μεταγωγής - Διατροφής. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 66. 1. Οι προσωποκρατούμενοι οφειλέται του Δημοσίου δύνανται τη αιτήσει των να μετέχουν της παρεχομένης εις τους κρατουμένους εν ταις φυλακαίς τροφοδοσίας υφ` ας προϋποθέσεις μετέχουν και ούτοι αυτής. 2. Οι προσωποκρατούμενοι οφειλέται του Δημοσίου, οι χαρακτηριζόμενοι ως εύποροι κατά τας διατάξεις του άρθρου 113 του Ν.Δ. 28/30 Σεπτεμβρίου 1935, υποχρεούνται εις καταβολήν των εξόδων διατροφής, εφ` όσον έτυχον τοιαύτης. Το ποσόν ταύτης βεβαιούται μερίμνη του Διευθυντού των φυλακών εις το Δημόσιον Ταμείον μετά την αποφυλάκισίν των και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον. 3. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοικήσεως, Νομικά Πρόσωπα και τρίτοι, ων τα έσοδα εισπράττονται κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν. Διατάγματος, υποχρεούται εις καταβολήν των εξόδων μεταγωγής, ως και κατά μήνα των εξόδων διατροφής των προσωποκρατουμένων οφειλετών των. Το ποσόν των εξόδων τούτων εφ` όσον δεν καταβληθή βεβαιόύται αρμοδίως μετά την αποφυλάκισιν και εισπράττεται ως έσοδον του καταβάλλοντος τούτο προσώπου.

Εξαιρέσεις προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 67. Κατά των κάτωθι οφειλετών του Δημοσίου δεν ενεργείται προσωπική κράτησις ή αρξαμένης διατάσσεται η απόλυσις : 1. Των μονίμων εμμίσθων δημοσίων υπαλλήλων, εκτός εάν το χρέος προέρχηται εξ ελλείμματος δημοσίας διαχειρίσεως. 2. Των Βουλευτών διαρκούσης της περιόδου ως και 4 εβδομάδας μετ` αυτήν. 3. Των κληρικών παντός βαθμού πάσης γνωστής θρησκείας. 4. Των εμμίσθων Γενικών Προξένων, Προξένων και Υποπροξένων ξένων Κρατών, εφ` όσον ούτοι είναι αλλοδαποί. 5. Των ανηλίκων, εκτός : α) των δι` ειδικών νόμων εξαιρουμένων, β) των εμπόρων διά φόρους προερχόμενους εκ της επιχειρήσεως των και γ) εάν το χρέος των προέρχεται εκ προστίμου ή χρηματικής ποινής επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων ή των περί μονωπωλίων χαρτοσήμου, καπνού και προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων, έχουν δε συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας των. 6. Των στρατευομένων, κατά την διάρκειαν της στρατεύσεώς των, δέκα ημέρας προ ταύτης και τρείς μήνες μετ` αυτήν. 7. Των συμπληρωσάντων το 65ον έτος της ηλικίας των. Κατ` εξαίρεσιν προσωποκρατούνται οι υπερβάντες το 65ον έτος της ηλικίας των οφειλέται, α) εξ ελλειμάτων δημοσίας διαχειρίσεως, β) εξ επιδικασθείσης τω Δημοσίω αποζημιώσεως εκ ποινικού αδικήματος, γ) εκ προστίμου ή χρηματικής ποινής επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων, των περί μονοπωλίων, των περί χαρτοσήμου, των περί καπνού και των περί προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων, δ) εκ χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων επιβληθέντων αυτοίς διά παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων και ε) οι οφειλέται των ειδικών περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του παρόντος Ν.Διατάγματος. 8. Των εξ απογραφής κληρονόμων διά τα χρέη της κληρονομίας. 9. Των εν πτωχεύσει τελούντων. Δι` ειδικής όμως διαταγής του Υπουργού των Οικονομικών δύναται τη προτάσει του διώκοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου και συμφώνω γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να ενεργηθή προσωπική κράτησις αυτών. Κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν διώκονται μετά την παύσιν των εργασιών της πτωχεύσεως ελλείψει ενεργητικού οι κηρυχθέντες συγγνωστοί πτωχεύσαντες οφειλέται. 10. Των αποκατασταθέντων, επί εξάμηνον από της αποκαταστάσεώς των. 11. Των δοτών επιτρόπων διά χρέη των υπό την επιμέλειάν των τελούντων ανηλίκων και δικαστικώς ή νομίμως απηγορευομένω. 12. Των δικαστικώς απηγορευομένων.

Περιορισμοί προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 68. 1. Δεν ενεργείται προσωπική κράτησις κατά τας επετείους της 25ης Μαρτίου, της 21 Απριλίου και της 28 Οκτωβρίου, κατά το από 23 Δεκεμβρίου μέχρι και 2 Ιανουαρίου χρονικόν διάστημα, κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας επί Βουλευτικών, Δημοτικών και Κοινοτικών εκλογών, οκτώ ημέρας προ της ενάρξεως αυτών και πέντε ημέρας μετά την λήξιν, κατά την διάρκειαν των εβδομάδων των Παθών και του Πάσχα, οι δε κατά την έναρξιν της εβδομάδας των Παθών κρατουμένοι διά χρέη προς το Δημόσιον, απολύονται υπό του Διευθυντού των φυλακών άνευ άλλης διατυπώσεως. Ο Διευθυντής των φυλακών αποστέλλει εις το Δημόσιον Ταμείον πίνακα των κατ` εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης προσωρινώς απολυθέντων κατά την έναρξιν της εβδομάδος των Παθών, επί τη βάσει δε του πίνακος τούτου, άμα τη λήξει της εβδομάδος του Πάσχα, διατάσσεται η εκ νέου προσωπική κράτησις αυτών, μη απαιτουμένης της προσαγωγής των εις το Δημόσιον Ταμείον. 2. Αι διατάξεις της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν ως προς τους οφειλέτας εξ ελλειμάτων δημοσίας διαχειρίσεως ή επιδικασθείσης τω Δημόσιω αποζημιώσεως εκ ποινικού αδικήματος, εκ καταδίκης εις πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων, ή των περί μονοπωλίων, χαρτοσήμου, καπνού, προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων ως και προς τους οφειλέτας, τους χαρακτηριζόμενους ως υπόπτους φυγής κατά την διαδικασίαν του άρθρου 8 του παρόντος Ν. Διατάγματος. 3. Ομοίως δεν ενεργείται προσωπική κράτησις εις τας κάτωθι περιπτώσεις : α) εις ιδιωτικήν οικίαν από της 7ης εσπερινής έως 7ης πρωϊνής ώρας, κατά δε τας υπολοίπους ώρας άνευ της παρουσίας αξιωματικού ή υπαξιωματικού της Αστυνομίας Πόλεων ή της Χωροφυλακής, β) εις καθιερωθέντα τόπον ιερουργίας υπό γνωστής θρησκείας και κατά την διάρκειαν αυτής και γ) εις τον τόπον συνεδριάσεως δικαστηρίου και κατά την διάρκειαν αυτής.

Ειδικαί περιπτώσεις προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 69. 1. Προσωπική κράτησις χωρεί: α) Κατά των διευθυνόντων, εντεταλμένων και συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών, γενικών διευθυντών των Ανωνύμων Εταιριών και κατά παντός ετέρου προσώπου εντεταλμένου, είτε αμέσως εκ του νόμου, είτε εξ ιδιωτικής βουλήσεως, διά την διοίκησιν ή την διαχείρησιν, είτε καθ` οιονδήποτε τρόπον αναμιχθέντος ενεργώς εις ταύτας, διωκομένων σωρευτικώς ή μη κατά την κρίσιν του διώκοντος Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου. Ελλείψει απάντων των ανωτέρω το μέτρον λαμβάνεται κατά του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Ωσαύτως ο πρόεδρος διώκεται εάν ασκή πράγματι καθήκοντα ενός των ανωτέρω. β) Κατά των διαχειριστών των Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης και εν ελλείψει τοιούτων κατά παντός εταίρου. γ) Κατά των προέδρων και γενικών γραμματέων των συνεταιρισμών, και των σωματείων, σωρευτικώς ή μη. δ) Κατά των εν Ελλάδι πρακτόρων, αντιπροσώπων και εν γένει εκπροσώπων νομίμως συνεστημένων. 2. Η λήψις του εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου χωρεί διά παν χρέος προς το Δημόσιον των εν αυτή νομικών προσώπων. 3. Το μέτρον τούτο λαμβάνεται κατά των εν εδαφίοις α`.-δ`. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσώπων διά την είσπραξιν των χρεών άτινα ήσαν βεβαιωμένα εις το Δημόσιον Ταμείον κατά τον χρόνον της αναλήψεως των καθηκόντων των ή εβεβαιώθησαν κατά την διάρκειαν της θητείας των έστω και εάν τα πρόσωπα ταύτα απέβαλον την ιδιότητά των, καθ` οιονδήποτε τρόπον. Τα πρόσωπα ταύτα προσωποκρατούνται και μετά την λύσιν των νομικών προσώπων διά χρέη βεβαιωθέντα μετά την λήξιν της θητείας των και γεννηθέντα κατά τον χρόνον ταύτης. 4. Προσωπική κράτησις χωρεί κατά του διαχειριστού ή τυχόν διορισθέντος επόπτου της υπό αναγκαστικήν διαχείρησιν τελούσης επιχειρήσεως μετά εξάμηνον από της αναλήψεως τνω καθηκόντων των εις περίπτωσιν καθυστερήσεως πληρωμής των πάσης φύσεως οφειλών της υπό αναγκαστικήν διαχείρησιν επιχειρήσεως προς το Δημόσιον, των δημιουργουμένων από της αναλήψεως της διαχειρίσεως ή της εποπτείας. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227).

Διάρκεια προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 70. Ο κρατηθείς απολύεται : 1. Μετ` έγγραφον εντολήν :α) του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις ον κατέβαλε το δι` ο εκρατήθη χρέος, μετά των προσαυξήσεων, τόκων και τυχόν δικαιωμάτων και εξόδων εκτελέσεως, β) του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις ο έχει βεβαιωθή το χορήγησιν υπό το χρέος ή εις ον προσήχθη ο οφειλέτης τινος τούτνω ή των κατά νόμον αρμοδίων οργάνων, διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής ή και αναστολής της εισπράξεως του χρέους κατά τας αρμοδιότητας αυτών, γ) των εν τη περιπτώσει β`. Διευθυντών Δημοσίων Ταμείων εφ` όσον ο οφειλέτης καταβάλλει το 1/3 τουλάχιστον του χρέους δι` ο εκρατήθη, αναστελλομένης άμα της προσωπικής κρατήσεως διά χρονικόν διάστημα ουχί μείζον του διμήνου και εφ` όσον δεν εξεδόθη απόφασις του κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 3 του παρόντος Ν. Διατάγματος αρμοδίου οργάνου. 2. Αυτοδικαίως εάν η κράτησις διήρκησεν προκειμένου περί βασικής οφειλής, δι` ην εκρατήθη, δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) δέκα πέντε (15) ημέρας, είκοσι χιλιάδων (20.000) ένα (1) μήνα, πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) τρεις (3) μήνα, εκατόν χιλιάδων (100.000) εξ (6) μήνας, προκειμένου δε περί οφειλής ανωτέρου ποσού εν (1) έτος. Διά τον προσδιορισμόν του ανωτέρου ορίου διαρκείας της προσωπικής κρατήσεως λαμβάνονται υπ` όψιν αθροιστικώς τα χρέη δι` άτινα έχουν εκδοθή εντάλματα προσωπικής κρατήσεως και έχουν αποσταλή εις την φυλακήν εις ην ο οφειλέτης, ανεξαρτήτως των Αρχών αίτινες εξέδωσαν ταύτα.

Επαύξησις διαρκείας προσωπικής κρατήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 71. 1. Προκειμένου περί οφειλετών :α) εξ ελλειμμάτων δημοσίας διαχειρίσεως, β) εξ επιδικασθείσης τω Δημοσίω αποζημιώσεως εκ ποινικού αδικήματος, γ) εκ προστίμου ή χρηματικής ποινής επί λαθρεμπορία ή παραβάσει των Τελωνειακών νόμων, των περί μονοπωλίων, τω περί χαρτοσήμου, των περί καπνού και των περί προστασίας εθνικού νομίσματος νόμων και δ) εκ χρηματικής ποινής και δικαστικών εξόδων επιβληθέντων αυτοίς διά παραβάσεις αγορανομικών διατάξεων, το ανώτατον όριον της προσωπικής κρατήσεως κατά τας διακρίσεις του προηγουμένου άρθρου διπλασιάζεται. 2. Η δυνάμει εντάλματος του Δημοσίου Ταμείου διαταχθείσα προσωπική κράτησις του οφειλέτου αναστέλλεται διαρκούσης της τυχόν προφυλακίσεως αυτού βάσει δικαστικού εντάλματος ή της φυλακίσεώς του συνεπεία καταδικαστικής απόφασεως.

Επανάληψις διώξεως προσωποκρατηθέντων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για τα θέματα των άρθρων 63 έως 72 του παρόντος βλ.και νεώτερες ρυθμίσεις άρθρ.1 έως και 10 Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227). Αρθρον 72. Οι κατά τας διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του παρόντος Ν. Διατάγματος απολυθέντες συνεπεία συμπληρώσεως εν τη φυλακή του ανωτάτου ορίου προσωπικής κρατήσεως, δεν δύναται να προσωποκρατηθούν εκ νέου διά την πληρωμήν του αυτού χρέους προ της παρόδου έτους από της εκ των φυλακών απολύσεως αυτών.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.