Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Διοικητική Εκτέλεση - Ανακοπές - Έξοδα εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΑΝΑΚΟΠΑΙ: Ανακοπαί υπό του οφειλέτου. Αρθρον 73. 1. Η προ της ενάρξεως της εκτελέσεως Ανακοπή του οφειλέτου ασκείται : α) κατά της εκδοθείσης ατομικής ειδοποιήσεως, β) κατά του εκδοθέντος και μη εκτελεσθέντος εντάλματος προσωπικής κρατήσεως και γ) κατά του νομίμου τίτλου, εκδικάζεται δε υπό των καθ` ύλην αρμοδίων δικαστηρίων κατά τας διατάξεις των άρθρων 583-585 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Διά ταύτης επιτρέπεται η προβολή πάσης αντιρρήσεως ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου ως και η αμφισβήτησις του κατ` ουσίαν βασίμου της απαιτήσεως του Δημοσίου εφ` όσον ο προσδιορισμός ταύτης δεν έχει ανατεθή εις δικαστήρια ή εις διοικητικάς επιτροπάς αποφαινομένας μετά δυνάμεως δεδικασμένου. 2. Η κατά της αρξαμένης εκτελέσεως Ανακοπή του οφειλέτου ασκείται ενώπιον πάντοτε του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της εκτελέσεως και διά τους κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένους λόγους : α) Εάν η εκτέλεσις εχώρησε βάσει ακύρου τίτλου προς είσπραξιν. β) Εάν το χρέος απεσβέσθη διά καταβολής ή διά συμψηφισμού κατά τας διατάξεις του άρθρου 83 του παρόντος Ν. Διατάγματος ή συνεπεία διαγραφής, αποδεικνυομένων εγγράφως. γ) Εάν επιγενομένως απεσβέσθη άλλως το χρέος του οφειλέτου,της αποσβέσεως αποδεικνυομένης εγγράφως. δ) Εάν το χρέος παρεγράφη. ε) Εάν ο διωκόμενος ως διάδοχος του υποχρέου δεν είναι ο νόμω υπόχρεως. στ) Εάν ο διωκόμενος δεν υπόκειται εις προσωπικήν κράτησιν και ζ) Εάν κατά την εκτέλεσιν εχώρησαν παραλείψεις ή ακυρότητες, τηρουμένων των εν άρθρω 75 του παρόντος Ν. Διατάγματος οριζομένων. Αμφισβήτησις άλλη περί της υπάρξεως της οφειλής προς το Δημόσιον είναι απαράδεκτος εν τη διαδικασία ταύτη. 3. Η ασκηθείσα Ανακοπή εν ουδεμία περιπτώσει αναστέλλει την εκτέλεσιν. Ασκηθείσης όμως Ανακοπής κατά της διοικητικής εκτελέσεως ο οφειλέτης δύναται δι` αιτήσεως του απευθυνομένης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και εκδικαζομένης κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων να αιτήσηται την αναστολήν της εκτελέσεως."Προϋπόθεση για τη χορήγηση αναστολής από το Δικαστήριο είναι η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης της Ανακοπής. Με προφορική αίτηση στον πληρεξούσιο του ανακόπτοντος δύνανται να χορηγηθεί και σημείωμα προσωρινής αναστολής μέχρι την έκδοση απόφασης για την αίτηση αναστολής". ***Τα τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 12 του Ν.1867/1989 (ΦΕΚ Α 227) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Ανακοπή τρίτου. Αρθρον 74. 1. Ανακοπήν κατά της διοικητικής εκτελέσεως δικαιούται ν` ασκήση πας τρίτος εφ` όσον προσβάλλεται το δικαίωμα κυριότητος αυτού επί του αντικειμένου της εκτελέσεως. Η Ανακοπή δέον να απευθύνεται κατά του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν Δημοσίου και κατά του οφειλέτου,εγγγράφεται δε εντός 30 ημερών από της καταθέσεως αυτής εις τα βιβλία διεκδικήσεων εάν αφορά ακίνητον. "Αρμόδια προς εκδίκαση της ως άνω Ανακοπής είναι τα Πολιτικά Δικαστήρια. Η κατά τόπο και καθ` ύλην αρμοδιότης αυτών, αναλόγως της αξίας των κατασχεθέντων κατά τον γενόμενο προσδιορισμό από τον ανακόπτοντα, προσδιορίζονται κατά τις γενικές διατάξεις του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας". *** Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 18 Ν.2948/2001,ΦΕΚ Α 242/19.10.2001 Κατά το άρθρο 28 του αυτού νόμου: " 2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 3. Ειδικά, όπου στις διατάξεις του παρόντος μετατρέπονται δραχμικά ποσά σε ευρώ, η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2002. 4. Τα δραχμικά ποσά που ισχύουν την 31.12.2001, από 1.1.2002 μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την οριστική ισοτιμία 1 ευρώ = 340,750 δραχμές, για τις λοιπές μη μνημονευόμενες περιπτώσεις. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο". 2. Περαιωθείσης της εκτελέσεως ο τρίτος δύναται να ασκήση Ανακοπήν κατά του υπερθεματιστού εντός αποσβεστικής προθεσμίας επί μεν κινητών ενός έτους απο της παραδόσεως αυτών εις τον υπερθεματιστήν, επί δε ακινήτων πέντε ετών από της μεταγραφής της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως. 3. Εάν ο τρίτος ήσκησεν Ανακοπήν δύναται να αιτήσηται την αναστολήν της εκτελέσεως επί μεν κινητών μέχρι της παραδόσεως αυτών εις τον υπερθεματιστήν, επί δε ακινήτων μέχρι της περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως.

Παράλειψις και ακυρότητες πράξεων εκτελέσεως. Αρθρον 75. 1. Παράλειψις ή ακυρότης των πράξεων εκτελέσεως δύναται να προταθή υπό του οφειλέτου αν αύτη αποδεικνύεται εξ αυτών τούτων των πράξεων και αν κατά την κρίσιν του Δικαστηρίου επήλθεν εις αυτόν βλάβη, μη δυναμένη να επανορθωθή άλλως ή κηρυσσομένης της ακυρότητος. Ο οφειλέτης δύναται προσέτι να ανακόψη τον πλειστηριασμόν αν δεν εκοινοποιήθη εις αυτόν εγκύρως το Πρόγραμμα πλειστηριασμού. Ο λόγος ούτος Ανακοπής δύναται να προταθή και υπό των ενυποθήκων δανειστών. 2. Μετά παρέλευσιν 10 ημερών από του πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται εις τον οφειλέτην Ανακοπή ακυρώσεως των μέχρι του πλειστηριασμού πράξεων της εκτελέσεως. Ωσαύτως μετά παρέλευσιν 10 ημερών από του πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται Ανακοπή ακυρώσεως του πλειστηριασμού εις τον οφειλέτην και τους ενυποθήκους δανειστάς εάν εκοινοποιήθη εις αυτούς εγκύρως το προγραμμα πλειστηριασμού ή οπωσδήποτε έλαβον γνώσιν αυτού μέχρι και της ημέρας διενεργείας του, κατ` ουδεμίαν δε περίπτωσιν μετά παρέλευσιν 3 μηνών από ταύτης. 3. Ακυρουμένης της εκτελέσεως διά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως συνεπεία παραλείψεως προθεσμίας ή δικονομικού τύπου, ο εις ου την υπαιτιότητα οφείλεται η ακυρότης αύτη δύναται να υποχρεωθή διά της αυτής αποφάσεως και εις την πληρωμήν των εξόδων εις α υπεβλήθη τόσον το Δημόσιον, όσον και ο καθ` ου η εκτέλεσις οφειλέτης αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ: "Αρθρο 76. Εξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα δικαιώματα και έξοδα της διοικητικής εκτέλεσης, τα δικαιώματα για την εκτέλεση αποφάσεων προσωπικής κράτησης, οφειλετών του Δημοσίου, καθώς και τα δικαιώματα για την επίδοση ατομικών ειδοποιήσεων στους οφελέτες του Δημοσίου ή τρίτων που τα έσοδά τους εισπράττονται μέσω των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται το ύψος των δικαιωμάτων και εξόδων εκτέλεσης, τα δικαιούχα πρόσωπα, ο τρόπος είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα παραπάνω δικαιώματα θεωρούνται ως έξοδα εκτέλεσης". ***Το άρθρο 76 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 31 του Ν. 1882/1990 (Α 43).

Εκκαθάρισις και προσδιορισμός εξόδων εκτελέσεως. Αρθρον 77. 1. Τα κατά την διοικητικήν εκτέλεσιν έξοδα εκτελέσεως και δικαιώματα εκκαθαρίζονται και προσδιορίζονται υπό του Ειρηνοδικείου του τόπου της εκτελέσεως επί τη βάσει πίνακος συντασσομένου υπό του δικαιούχου και υποβαλλομένου δι` αιτήσεως του εις τον Διευθυντήν του Δημοσίου Ταμείου, όστις δι` εγγράφου του, διαλαμβάνοντος και τας τυχόν παρατηρήσεις του επί της νομιμότητος και της ακριβείας των ποσών, διαβιβάζει τούτο εις το Ειρηνοδικείον. Το έγγραφον του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, μετ` αποσπάσματος του πίνακος, κοινοποιείται προς τον οφειλέτην. Η υπό του Ειρηνοδικείου εκκαθάρισις, ενεργουμένη άνευ κλήσεως του οφειλέτου και προσδιορισμού δικασίμου, δέον να περαιωθή εντός μηνός από της περιελεύσεως αυτώ του εγγράφου του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, ουχί πάντως ενωρίτερον των 10 ημερών ταύτης. 2. Κατά της εκδοθείσης υπό του Ειρηνοδικείου αποφάσεως εκκαθαρίσεως, ήτις γνωστοποιείται εγγράφως υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εις τον οφειλέτην και τον δικαιούχον, επιτρέπεται έφεσις, μη κοινοποιουμένη εις τον Εισαγγελέα, υπό του οφειλέτου, του δικαιούχου και του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου εντός 15 ημερών από της γνωστοποιήσεως, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, εις την περιφέρειαν του οποίου υπάγεται το Ειρηνοδικείον, δικάζοντος κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας. 3. Εάν η εκτέλεσις περατωθή δι` οριστικής κατακυρώσεως, πρόκειται δε να συνταχθή πίναξ κατατάξεως, ο Διευθυντής του Δημοσίου Ταμείου αποστέλλει επί αποδείξει προς τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον πίνακα δαπανών εκτελέσεως, εντός της κατά τα άρθρα 28 και 55 του παρόντος Ν. Διατάγματος προθεσμίας προς αναγγελίαν του Δημοσίου, ίνα καταταγή δι` αυτάς βεβαιουμένης της εγκαίρου παραλαβής διά σημειώματος του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου επί του ληφθέντος πίνακος. 4. Ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος προσαρτά τω φακέλλω εκτελέσεως πίνακα των δικαιωμάτων και δαπανών του, άνευ τηρήσεως της κατά τας προηγουμένας παραγράφους διαδικασίας, εφ` όσον μέλλει να συνταχθή πίναξ κατατάξεως. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με το άρθρο 8 Ν.1406/1983 ορίζεται ότι: " 1. Στις διαφορές της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως ο διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90). 2. Οπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται ως αρμόδιο το ειρηνοδικείο ή το μονομελές πρωτοδικείο, καθίσταται αρμόδιο το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο όπου δε αναφέρεται το πολυμελές πρωτοδικείο ή το εφετείο, καθίστανται αντιστοίχως αρμόδια το τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο και το τριμελές διοικητικό εφετείο".

Καταβολή εξόδων εκτελέσεως. Αρθρον 78. 1. Απαντα τα κατά το άρθρον 76 του παρόντος Ν. Διατάγματος δικαιώματα και έξοδα εκτελέσεως και τα έξοδα μεταφοράς των κατασχεθέντων, πλην των δικαιωμάτων του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, δι` α μέλλει να συνταχθή πίναξ κατατάξεως, εκκαθαριζόμενα και προσδιοριζόμενα κατά την διαδικασίαν του άρθρου 77 του παρόντος Ν. Διατάγματος, προκαταβάλλονται τοις δικαιούχοις υπό του επισπεύδοντος την εκτέλεσιν Δημοσίου Ταμείου, ιδία αυτού αρμοδιότητι, βάσει αποδείξεων τούτων, ανεξαρτήτως αν μέλλη να συνταχθή πίναξ κατατάξεως. 2. Κατά την ιδίαν διαδικασίαν προκαταβάλλονται υπό του ως άνω Δημοσίου Ταμείου εις το τέλος εκάστου τριμήνου τα έξοδα διατηρήσεως και φυλάξεως των κατασχεθέντων ως και τα τυχόν προς τον σκοπόν τούτον καταβαλλόμενα μισθώματα. 3. Τα εν ταις προηγουμέναις παραγράφοις 1 και 2 προκαταβαλλόμενα υπό του Δημοσίου δικαιώματα και έξοδα εν γένει βεβαιούνται ως δημόσιον έσοδον εις τα καταβαλόντα Δημόσια Ταμεία και εισπράττονται εις βάρος των οικείων οφειλετών του Δημοσίου. 4. Εν περιπτώσει διαγραφής του συνόλου του προ το Δημόσιον χρέους δι` ο επεβλήθη η κατάσχεσις, διαγράφονται οίκοθεν διά πράξεως του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου και τα βεβαιωθέντα έξοδα και δικαιώματα εν γένει.

Καταβολή εξόδων εκτελέσεως εν περιπτώσει αναστολής. Αρθρον 79. Κατ` ουδεμίαν περίπτωσιν επιτρέπεται αναστολή πλειστηριασμού των κατασχεθέντων ή των ληφθέντων αναγκαστικών μέτρων άνευ προηγουμένης καταβολής των γενομένων εξόδων και των δικαιωμάτων εν γένει της εκτελέσεως. Τα αυτά ισχύουν και εν περιπτώσει εκουσίας απαλλοτριώσεως ή διαθέσεως κατά τα εν άρθρω 13 του παρόντος Ν. Διατάγματος. Αμφισβητουμένου του ποσού των εξόδων και των δικαιωμάτων εν γένει, ταύτα παρακατατίθεται παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων, διά συστάσεως γραμματίου παρακαταθήκης, κατά πρόχειρον υπολογισμόν γινόμενον υπό του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου μέχρι της εκκαθαρίσεως τούτων κατά το άρθρον 77 του παρόντος Ν. Διατάγματος. Το γραμμάτιον παρακαταθήκης εξοφλείται τη εντολή του Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου.

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.