Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) - Πειθαρχικές διατάξεις - Διαγραφή χρεών - Συμψηφισμός

Πειθαρχικές διατάξεις: Ευθύναι περί την βεβαίωσιν. Αρθρον 80. 1. Οικονομικοί Εφοροι ή άλλοι εντεταλμένοι την βεβαίωσιν των δημοσίων εσόδων υπάλληλοι, οίτινες δεν ήθελον αποστείλει εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον τα προς βεβαίωσιν των εσόδων αναγκαία στοιχεία, εντός μηνός από της λήξεως της κατά τους κειμένους νόμους οριζομένης προθεσμίας προς βεβαίωσιν των δημοσίων εσόδων, ή από της λήξεως της κατά τον νόμον σχετικής διαδικασίας, ελέγχονται πειθαρχικώς κατά τας διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος. Εν δολία υποτροπή δύναται να επιβληθή και η ποινή της οριστικής παύσεως. 2. Εις πειθαρχικόν έλεγχον ωσαύτως υπόκεινται, κατά τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις, οι υπάλληλοι Γραμματείας Δικαστηρίων, οίτινες εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου μηνός δεν ήθελον αποστείλει εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον τους τίτλους εισπράξεως των επιβληθέντων βάσει οριστικών αποφάσεων, εκδοθεισών κατά τον προηγούμενον μήνα, δικαστικών εξόδων, τελών, προστίμων και χρηματικών ποινών. Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου ισχύει και εν προκειμένω. 3. Εις τον αυτόν πειθαρχικόν έλεγχον υπόκεινται οι Διευθυνταί, οι Ελεγκταί και οι επί της βεβαιώσεως των εσόδων Ταμιακαί υπάλληλοι, οίτινες δεν ήθελον εκδόσει εντός μηνός από της παραλαβής των τίτλων εισπράξεως τα αποδεικτικά παραλαβής εισπρακτέων εσόδων.

Ευθύναι αστυνομικών οργάνων. Αρθρον 81. Διοικηταί Υπηρεσιών, Τμημάτων ή Σταθμών Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πόλεων και πάντες οι εντεταλμένοι την εκτέλεσιν τνω ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, οίτινες εντός της προθεσμίας του άρθρου 64 του παρόντος Ν. Διατάγματος από της παραλαβής των αποσταλέντων αυτής ενταλμάτων δεν ήθελον επιμεληθή της εκτελέσεως ταύτης ή δεν ήθελον εκτελέσει ταύτα αδικαιολογήτως, ελέγχονται πειθαρχικώς κατά τας υπό των οικείων οργανισμών των Σωμάτων τούτων ισχυούσας πειθαρχικάς διατάξεις.

Διαγραφή χρεών: Διαγραφή των προς το Δημόσιον χρεών. Αρθρον 82. "1. Χρέη γενικά προς το Δημόσιο μπορεί να διαγραφούν ολικά ή μερικά: Ι. Με απόφαση της γνωμοδοτικής επιτροπής της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υποχρέου μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. ΙΙ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής παροχής διευκολύνσεων του άρθρου 15 του ν. 2648/1998, εάν πρόκειται για συνολική βασική οφειλή του υποχρέου πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Προϋπόθεση για την κατά τα ανωτέρω διαγραφή των χρεών είναι αυτά να οφείλονται: α) Από οφειλέτες που απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι απποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομία. β) Από απόρους οφειλέτες, των οποίων η απορία διαπιστώνεται από στοιχεία της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου βεβαιώθηκε το χρέος ή από κάθε άλλη δημόσια αρχή και η είσπραξη ου χρέους δεν έχει επιτευχθεί μέσα σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε παρά τη λήψη όλων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις μέτρων είσπραξης. γ) Από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στερούνται περιουσίας ή των οποίων εκποιήθηκε αναγκαστικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή με τη διαδικασία της εκκαθάρισης, ολόκληρη η περιουσία, εφόσον, ύστερα από παρέλευση πέντε (5) ετών από τη βεβαίωση του χρέους, η κατά περίπτωση αρμόδια επιτροπή διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη του χρέους και ότι ακόμη και να ληφθούν όλα τα λοιπά μέτρα, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, δεν θα ήταν δυνατή η είσπραξή του. ( Σε περίπτωση ύπαρξης μερικής φοροδοτικής ικανότητας των οφειλετών αυτών η διαγραφή μπορεί να περιοριστεί και πριν από την παρέλευση της πενταετίας από τη βεβαίωση του χρέους, ολικά ή μερικά στα πάσης φύσεως σχετικά πρόστιμα πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής). *** Το τελευταίο εδάφιο της περ.γ΄ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.4 άρθρ.17 Ν.3522/2006,ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από την 1η Ιανουαρίου 2007. "δ) από οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που παρουσιάζουν μερική φοροδοτική ικανότητα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιοριστούν ολικά ή μερικά οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την οφειλή." *** Η περ.δ΄προστέθηκε με την παρ.5 άρθρ.17 Ν.3522/2006, ΦΕΚ Α 276/22.12.2006.Ισχύς από την 1η Ιανουαρίου 2007. *** Στην περίπτωση Ι και το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ΙΙ της παραγράφου 1 , η φράση "πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές" αντικαθίσταται από 1.1.2002 με τη φράση "χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ" με το άρθρο 18 Ν.2948/2001,ΦΕΚ α 242/19.10.2001. 2. Η αίτηση του οφειλέτη για διαγραφή χρεών τίθεται υπόψη από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του τελωνείου στην επιτροπή της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 ή διαβιβάζεται στην επιτροπή του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, κατά περίπτωση, μαζί με πίνακα χρεών και λοιπά δικαιολογητικά, με αιτιολογημένη γνώμη του επί του αιτήματος, καθώς και τη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή όταν η αίτηση διαβιβάζεται στην επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2648/199. Ειδικά για την περίπτωση α της προηγούμενης παραγράφου, πρόταση για διαγραφή χρεών συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί στην αρμόδια επιτροπή οίκοθεν από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου με τη γνώμη του αρμόδιου επιθεωρητή. 3. Υποθέσεις για διαγραφή χρεών για τις οποίες εκδόθηκε απορριπτική απόφαση δεν δύνανται να επανεξεταστούν πριν περάσουν δύο (2) έτη από την έκδοση της απόφασης". *** Οι παρ.1,2 και 3 που είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 24 Ν.2648/1998 Α 238/22.10.1998, αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω με την παρ.6 άρθρ.17 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 248/17.11.1999 4. Δι` ομοίων αποφάσεων και κατά την αυτήν διαδικασίαν χρέη διαγραφέντα δύναται να επαναβεβαιωθούν, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου, εάν εβελτιώθη η οικονομική κατάστασις του οφειλέτου και εφ` όσον τα χρέη ταύτα δεν θα είχον παραγραφή εάν δεν είχε μεσολαβήσει η διαγραφή. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 30 Ν.1882/1990 (ΦΕΚ Α 43)χρέη προς το Δημόσιο και χρέη υπέρ τρίτων, που απο το νόμο συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται με αυτό, εφόσον το οφειλόμενο βασικό ποσό αυτών, κατά εγγραφή ή κατά σύνολο εγγραφών, δεν υπερβαίνει τις 20.000 δραχμές και η βεβαίωση έγινε στις αρμόδιες για την είσπραξη υπηρεσίες μέχρι 31.12.1980, διαγράφονται με την προϋπόθεση ότι έχει διακοπεί ο προβλεπόμενος απο τις ισχύουσες διατάξεις, χρόνος παραγραφής αυτών, ελλείψει άλλων περιουσιακών στοιχείων, μόνο με κατασχέσεις κινητών πραγμάτων, που η αξία τους κατά την κατασχετήρια εκθεση, δεν καλύπτει το πιο πάνω χρέος και τα εκδοθέντα πραγράμματα πλειστηριασμού και εντάλματα προσωπικής κράτησης δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.14 άρθρου 9 Ν.2386/1996 (Α 43) ορίζεται ότι: "Οι προσφυγές κατά αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών των νομών του Κράτους, που αφορούν θέματα επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές (άρθρο 5 του α.ν. 1819/1951), απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρο 6 παράγραφος 6 του ν.δ/τος 356/1974) και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 82 του ν.δ/τος 356/1974), εξετάζονται εμπεριστατωμένα από επιτροπή που αποτελείται από: α) Ενα (1) Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο. β) Το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας. γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. δ) Τον Προϊστάμενο μιας Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής. ε) Τον Τμηματάρχη ενός τμήματος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Εισηγητές ορίζονται μέχρι δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, σνάλογα με τον αριθμό των εξεταζόμενων υποθέσεων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Καθήκοντα γραμμάτεα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων".

Αρθρο :82Α. «Αρθρο 82Α. Διάκριση ληξιπρόθεσμων χρεών σε εισπράξιμα και ανεπίδεκτα είσπραξης. 1. Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι βεβαιωμένες καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία της υπηρεσίας, με απόφαση Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που συγκροτείται με απόφαση της Ολομέλειας του. Το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίζει οριστικά μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι ενέργειες εντοπισμού πηγών αποπληρωμής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση οι εξής: α. Εχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν προέκυψε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων β. Εχει ολοκληρωθεί, εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγματα, ικανά να καλύψουν μέρος ή το σύνολο των οφειλών, η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης με επίσπευση από το Δημόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν πλήρως οι απαιτήσεις του Δημοσίου. γ. Εχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο για το σκοπό αυτόν ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί με βάση εμπεριστατωμένη έκθεση ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωμής. δ. Δεν υφίσταται πτωχευτική και μεταπτωχευτική περιουσία ή έχει εκποιηθεί η υπάρχουσα, εφόσον πρόκειται για πτωχό. ε. Εχει ολοκληρωθεί, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση, η διαδικασία αυτής και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία. στ. Εχουν ολοκληρωθεί, προκειμένου για χρέη για την καταβολή των οποίων υπάρχουν συνυπόχρεοι, και ως προς αυτούς τουλάχιστον οι ενέργειες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α`, β` και γ`. ζ. Εχει ολοκληρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η ποινική διαδικασία σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α`) και ο οφειλέτης έχει υποβληθεί σε εκτέλεση της ποινής που έχει καταγνωσθεί σε βάρος του. 3. Η πρόταση για την καταχώριση στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης υποβάλλεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή προς την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, με τα πλήρη στοιχεία και την αιτιολογημένη άποψη αυτού. Από τα στοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής η οποία θεωρείται ανεπίδεκτη είσπραξης και ότι δεν υπάρχει πλέον καμία πηγή αποπληρωμής της. Έλεγχος και επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων διενεργείται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην Επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 5. 4. Η πρόταση δεν υποβάλλεται εφόσον υπάρχει πιθανότητα έστω και μερικής είσπραξης της οφειλής. Αν εντοπιστούν κενά στην πρόταση ο φάκελος με τα επισυναπτόμενα στοιχεία επιστρέφεται από την Κεντρική Υπηρεσία για να συμπληρωθεί ενώ, αν εντοπιστεί πηγή μερικής ή ολικής αποπληρωμής, ο φάκελος επιστρέφεται και η απαίτηση κατά το μέρος που μπορεί να εισπραχθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιμη. 5. Η πρόταση αναρτάται στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα «Διαύγεια») και μετά παρέλευση τριάντα ημερών από την ανάρτηση της, η πρόταση και τα παραστατικά της στοιχεία υποβάλλονται σε επιτροπή που αποτελείται από: α) έναν Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ.. β) έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος. γ) έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων, ως μέλος. Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αν η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή συμμετέχει στην Επιτροπή και ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, με εισηγητή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Με την απόφαση αυτή ορίζονται και οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής, καθώς και υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως Γραμματείς της Επιτροπής. 6. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αναζητά εφόσον το κρίνει σκόπιμο συμπληρωματικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο και γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά, για την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης ή για την απόρριψη του αιτήματος. Το Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, αποφασίζει για την καταχώριση ή μη του συνόλου ή μέρους της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης. 7. Με απόφαση του Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για τον οφειλέτη φορολογικής αρχής, ή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 και εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οφειλή που έχει καταχωρισθεί κατά τα ανωτέρω στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης διαγράφεται από τα βιβλία αυτά και επανεγγράφεται στα βιβλία των εισπράξιμων, εάν σε χρονικό διάστημα είκοσι ετών από την εγγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε περιουσιακό στοιχείο από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο που καλύπτει μερικά ή ολικά την οφειλή. Κατά το χρονικό διάστημα από την καταχώριση της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης μέχρι και την ημερολογιακή λήξη του εικοστού έτους από αυτή, αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και δεν χορηγούνται πιστοποιητικά για μεταβίβαση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 8. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις διαγραφές που διενεργούνται με το άρθρο 82. 9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Διοικητικής Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να προστίθενται περαιτέρω κριτήρια και προϋποθέσεις καταχώρισης στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και διαγραφής από τα βιβλία αυτά και επανεγγραφής τους στην κατηγορία των εισπράξιμων των παραπάνω οφειλών και να ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος, η διαδικασία και κάθε θέμα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τις συνέπειες και τα χρονικά όρια ισχύος των συνεπειών καταχώρισης στα ειδικά βιβλία ανεπίδεκτων είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» *** Το άρθρο 82Α προστέθηκε με το άρθρο 10 Ν.3943/2011,ΦΕΚ Α 66/31.3.2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. τροποποίηση του παρόντος με την ΥΑ Δ6Α1148319ΕΞ2011 (ΦΕΚ Β΄ 2570/07.11.2011) "Ανασυγκρότηση της Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών της παραγράφου 5 του άρθρου 82 Α` του ν.δ. 356/1974 - Α` 90, που προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3943/2011 (Α` 66)".

Συμψηφισμός: Ενέργειαι και αποτελέσματα συμψηφισμού. «Αρθρο 83. Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού. 1. Βέβαιη και εκκαθαρισμένη χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο, συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο. 2. Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους. Ο συμψηφισμός μπορεί να ενεργείται και αυτεπάγγελτα, με πράξη του προϊσταμένου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαίτηση του Δημοσίου παραγεγραμμένη αντιτάσσεται σε συμψηφισμό για μια τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής. Η δήλωση του οφειλέτη για συμψηφισμό της απαίτησης κατά του Δημοσίου ή το έγγραφο του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κοινοποιείται στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υποχρεούται σε άμεση απόδοση του συμψηφισθέντος ποσού. 3. Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο Συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με χρέη προς το Δημόσιο που καταβάλλονται με ταυτόχρονη υποβολή δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου. Η δήλωση συμψηφισμού, που υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης υποβολής της. 4. Με το συμψηφισμό οι αμοιβαίες απαιτήσεις αποσβένονται από την ημερομηνία που συνυπήρξαν και κατά το μέρος που καλύπτονται, με την επιφύλαξη των άρθρων 89 και 94 του ν. 2362/1995 (Φ Ε Κ 247 Α`). 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, με την τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη Ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα. » *** Το άρθρο 83 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 Ν.3943/2011, ΦΕΚ Α 66/31.3.2011. *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά την παρ.10 του άρθρου 26 του ν.1882/ 1990 ,ΦΕΚ Α` 43, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.18 ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012: "10. Χορηγείται στον συναλλασσόμενο οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρεών του προς το Δημόσιο είναι μικρότερο από το σύνολο των βεβαιωμένων και εκκαθαρισμένων χρηματικών απαιτήσεων του κατά του Δημοσίου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) περί συμψηφισμού. Η ισχύς του αποδεικτικού στην περίπτωση αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος."

πηγή: nomos

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.