Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Συμβούλιο της Επικρατείας - Συγκρότηση, Οργάνωση, Αρμοδιότητα

Αρθρο 1. (άρθρα 1 ν.δ. 170/1973, 1 παρ. 1 περ. α` και β` ν. 691/1977, 9 παρ. 1 και 2 ν. 1183/1981, 1 παρ. 1 ν. 1470/ 1984). Μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μέλη του Συμβουλίου είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Σύμβουλοι της Επικρατείας. Ο αριθμός των Αντιπροέδρων ορίζεται σε "επτά (7)" και των Συμβούλων σε "σαράντα δύο (42)". *** Οι ως άνω εντός " " αριθμοί διαμορφώθηκαν μετά από διαδοχικές αυξήσεις (η τελευταία έγινε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) και στην συνέχεια μόνο ο αριθμός των Αντιπροέδρων αυξήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 34 του Ν.2161/1993 (ΦΕΚ Α 119))

Αρθρο 2. (άρθρο 2 ν.δ. 170/1973). Αρμοδιότητες και αναπλήρωση Προέδρου και Αντιπροέδρων. 1. Ο Πρόεδρος έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών του Συμβουλίου και το εκπροσωπεί στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές. 2. Ο Πρόεδρος προίσταται της Ολομελείας. Κάθε Αντιπρόεδρος προίσταται ενός από τα Τμήματα του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να προεδρεύει και σε οποιοδήποτε Τμήμα. 3. Τον Πρόεδρο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι κατά σειρά αρχαιότητας και αυτούς οι Σύμβουλοι κατά σειρά αρχαιότητας. 4. Τον Αντιπρόεδρο, όταν ελλείπει, απουσιάζει η κωλύεται, αναπληρώνουν στο οικείο Τμήμα κατά σειρά αρχαιότητας οι Σύμβουλοι που μετέχουν σε αυτό.

Αρθρο 3. (άρθρα 3, ν.δ. 170/1973, 9 παρ. 3 ν. 1183/1981, 1 παρ. 2, εδ. πρώτο, ν. 1470/ 1984). Πάρεδροι και Εισηγητές. 1. Ο αριθμός των Παρέδρων ορίζεται σε "σαράντα οκτώ (48)" και των εισηγητών σε "πενήντα (50)". ***Οι ως άνω εντός " " αριθμοί διαμορφώθηκαν μετά από διαδοχικές αυξήσεις (η τελευταία έγινε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) ) 2. Οι πάρεδροι ασκούν ιδίως έργα εισήγησης και μετέχουν στις συνεδριάσεις του Δικαστηρίου με ψήφο συμβουλευτική. 3. Οι εισηγητές βοηθούν τους Συμβούλους και τους Παρέδρους στην προπαρασκευή και διάγνωση των υποθέσεων.

Αρθρο 4. (άρθρο 4, παρ, 1, 3, 4 και 5 ν.δ. 170/1973, αρθρο 9 ν. 702/1977). Γραμματεία. 1. Το προσωπικό της Γραμματείας απαρτίζουν ο προϊστάμενος της Γραμματείας, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Γραμματείας και οι λοιποί δικαστικοί υπάλληλοι. 2. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας διευθύνει τις εργασίες της και εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα της Ολομέλειας. Ασκεί επίσης άμεση εποπτεία στο προσωπικό της Γραμματείας και στις καθαρίστριες. "3. Τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γραμματείας, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τον πιο πάνω αναπληρωτή προϊστάμενο αναπληρώνει υπάλληλος που ορίζεται επίσης από τον Πρόεδρο τοπυ Συμβουλίου της Επικρατείας." *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρ.31 Ν.2721/1999 ΦΕΚ Α 112/3.6.1999. Με το άρθρο 52 του αυτού νόμου 2721/1999 ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις των άρθρων 29 έως και 31 και 33 έως και 37 του Δ` Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμμείς υποθέσεις και ισχύουν από 16.9.1999". 4. Ο Προϊστάμενος Τμήματος της Γραμματείας ασκεί καθήκοντα γραμματέα του οικείου Τμήματος του Δικαστηρίου. Οταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνουν στα καθήκοντά του κατά σειρά αρχαιότητας οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Τμήμα. 5. Οι επιμελητές δικαστηρίων, εκτός από τα άλλα καθήκοντά τους, ενεργούν και τις προβλεπόμενες από το παρόν επιδόσεις στην έδρα του Συμβουλίου.

Αρθρο 5. (άρθρο 5 ν.δ. 170/1973). Εδρα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εδρεύει στην Αθήνα. Το κατάστημά του ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρο 6. (άρθρο 6 ν.δ. 170/ 1973). Τήβεννος. Τα μέλη του Συμβουλίου, οι Πάρεδροι και οι Γραμματείς στις δημόσιες συνεδριάσεις φορούν τήβεννο, η οποία καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης μετά από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας.

Αρθρο 7. (άρθρα 10 ν. 702/1977, 7 ν. 1183/1981 ). Ολομέλεια - Τμήματα. 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου ασκούνται από την Ολομέλεια και τα Τμήματα. 2. Τα Τμήματα είναι πέντε (Α`, Β`, Γ`, Δ` και Ε`). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α 88) ορίζει ότι:"Στα υπό της παρ. 2 του άρθρου 7 του κωδ. π.δ. 19/89 οριζόμενα Τμήματα του Συμβουλίου Επικρατείας προστίθεται έκτο (ΣΤ`) Τμήμα."

Αρθρο 8. (άρθρο 11 ν. 702/1977). Σύνθεση Ολομελείας. 1. "Η ολομέλεια του Συμβουλίου όταν συνεδριάζει δημόσια, ως δικαστήριο, συντίθεται από τον Πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, τους συμβούλους, δύο παρέδρους και το γραμματέα. "Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται είκοσι πέντε (25) μέλη με αποφασιστική ψήφο." Ο αριθμός των μελών πρέπει πάντοτε να διατηρείται περιττός. Αν τα προσερχόμενα στη συνεδρίαση μέλη σχηματίζουν άρτιο αριθμό, αποχωρεί ο νεότερος σύμβουλος και αν αυτός είναι εισηγητής στη δικαζόμενη υπόθεση, ο αμέσως αρχαιότερός του, για να διατηρηθεί ο αριθμός περιττός". *** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.1,όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ.1 άρθρου 1 Ν.1968/1991 (ΦΕΚ Α 150),αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 26 Ν.3719/2008,ΦΕΚ Α 241/26.11.2008. "Στη σύνθεση μετέχουν και δύο αναπληρωματικά μέλη με δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας πάρεδρος, προοριζόμενα να αντικαταστήσουν τυχόν κωλυόμενο ή ελλείπον κατά τη διάσκεψη μέλος. Τα μέλη αυτά μετέχουν και στις διασκέψεις, μέχρι το πέρας αυτών, στις ψηφοφορίες, όμως, μετέχουν μόνον εάν απουσιάζει τακτικό μέλος ή πάρεδρος, αντιστοίχως. Σε περίπτωση συμμετοχής των μελών αυτών σε ψηφοφορία, το κωλυόμενο μέλος δεν μετέχει εφεξής στη διάσκεψη επί της αυτής υποθέσεως. Για τις μεταβολές αυτές συντάσσεται ειδικό πρακτικό." *** Τα άνω εντός " " εδάφια προστέθηκαν στο τέλος της παρ.1 με την παρ.2 άρθρου 26 Ν.3719/2008,ΦΕΚ Α 241/26.11.2008. 2. "Η ολομέλεια συνέρχεται εν συμβουλίω μετά από πρόσκληση του προέδρου. Η σύγκλησή της είναι υποχρεωτική όταν ζητηθεί εγγράφως από το ένα τρίτο των μελών της. Σε περίπτωση που δεν συγκληθεί μέσα σε πέντε ημέρες, εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή της μπορούν να συγκαλέσουν την ολομέλεια με αίτησή τους που γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη της. Η ολομέλεια συντίθεται από όλα τα μέλη της εκτός από εκείνα που κωλύονται". Πρέπει, πάντως, να παρίστανται οι μισοί συν ένας από το συνολικό αριθμό τους. Ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου που μετέχουν πρέπει να διατηρείται περιττός κατ` εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο, μπορεί να κληθούν να μετάσχουν στη συνεδρίαση και Πάρεδροι με γνώμη συμβουλευτική, καθώς και ο Γραμματέας. Αν δεν παρίσταται ο Γραμματέας, τα πρακτικά τηρεί εκείνος που τυχόν έχει ορισθεί εισηγητής, διαφορετικά ο νεότερος από τους Συμβούλους ή Παρέδρους που μετέχουν. ***Το εντός " " πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ Α 230).

Αρθρο 9. (άρθρα 9 ν.δ. 170/1973, 12 ν. 702/1977, 1 παρ. 3 ν. 1470/1984). Συγκρότηση Τμημάτων. 1. "Με απόφαση της Ολομέλειας εν συμβουλίω που αναρτάται στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας γίνεται η συγκρότηση των Τμημάτων με την κατανομή σε αυτά των μελών του Συμβουλίου και των Παρέδρων." *** To πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρο 6 Ν.2944/2001,ΦΕΚ Α 222/8.10.2001. ("Για την κατανομή λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των αντιπροέδρων και των συμβούλων και ικανοποιούνται υποχρεωτικά κατά σειρά αρχαιότητας. Κατά την κατανομή μπορεί να ορίζονται για κάθε τμήμα και αναπληρωτές σύμβουλοι και πάρεδροι που υπηρετούν σε άλλα τμήματα"). Η Ολομέλεια μπορεί, αν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, να τοποθετεί, μετά από σχετική πρόταση του προέδρου, Συμβούλους και Παρέδρους σε περισσότερα από ένα Τμήματα συγχρόνως, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο. Επίσης, μπορεί, όταν κατανέμει το δικαστικό προσωπικό στα Τμήματα, να τοποθετεί αν συντρέχουν κατά την κρίση της σπουδαίοι λόγοι, αποκλειστικά στο Ε` Τμήμα έως έξι Παρέδρους για δύο το πολύ χρόνια. *** Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 9,που είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 άρθρου 42 του ν.2172/1993 (ΦΕΚ 207 Α`) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.1 άρθρ.30 Ν.2721/1999 ΦΕΚ Α 112/3.6.1999. Με το άρθρο 52 του αυτού νόμου 2721/1999 ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις των άρθρων 29 έως και 31 και 33 έως και 37 του Δ` Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και τις εκκρεμμείς υποθέσεις και ισχύουν από 16.9.1999". "2. Με όμοια απόφαση της Ολομέλειας μπορεί να ανατίθεται σε Αντιπρόεδρο που δεν προίσταται Τμήματος η άσκηση καθηκόντων αναπλήρωσης Προέδρου Τμήματος". 3.(2) Με όμοια απόφαση μπορεί κατά τη λήξη κάθε δικαστικού έτους να γίνεται ανασυγκρότηση των Τμημάτων με την τοποθέτηση σε άλλο Τμήμα τουλάχιστον ενός Συμβούλου και δύο Παρέδρων. 4 (3) Η Ολομέλεια μπορεί να αποφασίζει και την κατανομή των Εισηγητών στα Τμήματα. *** Η νέα παρ.2 προστέθηκε και οι παρ.2 και 3 αναριθμήθηκαν σε παρ.3 και 4 αντίστοιχα με την παρ.2 άρθρ.6 Ν.2944/2001, ΦΕΚ Α 222/8.10.2001.

Αρθρο 10. (άρθρα 13 ν. 702/1977, 1 παρ. 4 ν. 1470/1984). Σύνθεση Τμημάτων. "1. Τα Α`, Β`, Γ`, Δ` και Ε` τμήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας συνεδριάζουν δημόσια και συντίθενται από τον πρόεδρό τους, δύο συμβούλους και δύο παρέδρους και το γραμματέα (πενταμελής σύνθεση). Κάθε τμήμα συντίθεται από τον πρόεδρό του, τέσσερις συμβούλους, δύο παρέδρους και τον γραμματέα (επταμελής σύνΘεση) μόνον όταν εκδικάζει υποθέσεις, που εισάγονται σε επταμελή σύνθεση από τον πρόεδρό του ή παραπέμπονται με απόφαση της πενταμελούς συνθέσεως. Οπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται λόγος για τριμελή ή πενταμελή σύνθεση νοείται αντίστοιχα ή πενταμελής ή επταμελής". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 2145/1993 στα τμήματα του ΣτΕ προστίθεται και ΣΤ` Τμήμα. 2. Οταν ένα Τμήμα καλείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, να αποφανθεί ή να γνωμοδοτήσει εν συμβουλίω συντίθεται από τον Πρόεδρό του και τέσσερις Συμβούλους, που ορίζονται μαζί με ισάριθμους αναπληρωτές, το Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με πράξη του Προέδρου του. Η θητεία των μελών αυτών αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του αμέσως επόμενου έτους. Ανάλογα με τις περιστάσεις, που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, μπορεί να κληθεί να μετάσχει στη συνεδρίαση και ο Γραμματέας του Τμήματος. Αν δεν παρίσταται ο Γραμματέας, τα πρακτικά τηρούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2. ***Οι παλαιές παρ. 1, 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω και συγχωνεύθηκαν σε μία παράγραφο, με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α 150), ενώ η πρώην παρ. 4 έλαβε τον αριθμό 2 με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α 150).

Αρθρο 11. (άρθρο 14 ν. 702/1977). Δικαστικές διακοπές. 1. Από την 1η Ιουλίου έως και την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους διακόπτονται οι τακτικές εργασίες του Συμβουλίου. Κατά το διάστημα αυτό λειτουργεί Τμήμα Διακοπών, το οποίο επεξεργάζεται τα διατάγματα, αποφαίνεται επί των αιτήσεων αναστολής και εκδικάζει τις υποθέσεις, που τυχόν κρίνονται ως κατεπείγουσες με πράξη του προέδρου του ιδίου Τμήματος. Στις διακοπές μετέχουν, εκτός από τα μέλη του Συμβουλίου, οι Πάρεδροι και οι Εισηγητές. 2. Αν ο αριθμός των Συμβούλων που υπηρετούν στο Τμήμα Διακοπών δεν επαρκεί για να συγκροτηθεί ο αρμόδιος για την εκδίκαση της κατεπείγουσας υπόθεσης σχηματισμός του Συμβουλίου της Επικρατείας ο Πρόεδρος του Τμήματος καλεί αδιακρίτως τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου για να συμπληρωθεί ο νόμιμος αριθμός. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για τις Δικαστικές διακοπές.

Αρθρο 12. (άρθρο 12, παρ. 1,2,3 ν.δ 170/1973). Γραφείο νομολογίας και έρευνας. 1. Στο Συμβούλιο λειτουργεί Γραφείο νομολογίας και έρευνας που υπάγεται στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου. 2. Το Γραφείο αυτό διευθύνει ένας Πάρεδρος με τη βοήθεια δύο τουλάχιστον Εισηγητών. Οι παραπάνω ορίζονται από τον Πρόεδρο και υπηρετούν στο Γραφείο, μπορεί να απαλλάσσονται ολικώς ή μερικώς από τα λοιπά καθήκοντά τους για χρονικό διάστημα έως δύο έτη και πάντως εναλλάσσονται εκ περιτροπής κάθε έτος. 3. Το Γραφείο λειτουργεί με προσωπικό της Γραμματείας που προβλέπεται και τοποθετείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 71.

Αρθρο 13. (άρθρο 12, παρ. 4 ν.δ. 170/1973). Εργα του Γραφείου νομολογίας και έρευνας. Στο Γραφείο νομολογίας και έρευνας ανήκει ιδίως: α) Η συλλογή, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του νομολογιακού υλικού καθώς και η σύνταξη δελτίου της νομολογίας. β) Η οργάνωση και λειτουργία της βιβλιοθήκης του Συμβουλίου. γ) Η επιμέλεια για την εκτύπωση των αποφάσεων και των ευρετηρίων τους, καθώς και κάθε άλλη, συναφούς έκδοσης.

Αρθρο 14. (άρθρα 16 ν. 702/1977, 1 παρ. 6 και 7 ν. 1470/1984). Αρμοδιότητα Ολομελείας και Τμημάτων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε ΠΔ 361/2001 σχ. με κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του ΣτΕ. "1. Με απόφαση της Ολομέλειας καθορίζονται οι κατηγορίες υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα καθενός από τα Τμήματα." *** Η παρ. 1, όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 άρθρ. 1 Ν.1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α`), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρου 4 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιαναουαρίου 2011. "2. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια: α) Για ζήτημα ή υπόθεση που παραπέμπεται ενώπιον της με απόφαση Τμήματος, πενταμελούς ή επταμελούς σύνθεσης, λόγω μεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέματα γενικότερης σημασίας. Η παραπεμπτική απόφαση επέχει θέση έκθεσης του Συμβούλου που ορίζεται εισηγητής με την ίδια απόφαση. β) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εισάγει ενώπιον της για τους λόγους του προηγούμενου εδαφίου, ακόμη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τμήμα. Εισηγητής στην Ολομέλεια ορίζεται Σύμβουλος. 3. Η Ολομέλεια μπορεί, αφού επιλύσει τα θέματα γενικότερης σημασίας, να εκδικάσει εξ ολοκλήρου την υπόθεση ή να την παραπέμψει για εκδίκαση στο αρμόδιο Τμήμα." *** Οι παρ.2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.2 άρθρου 4 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιαναουαρίου 2011. 4. Οταν ένα Τμήμα του Δικαστηρίου φέρεται προς λήψη αποφάσεως διαφορετικής από απόφαση του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα ή την έννοια τυπικού νόμου, παραπέμπει την υπόθεση στην Ολομέλεια, η οποία μπορεί να αποφανθεί περαιτέρω κατά την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής στο κατά το άρθρο 100 του Συντάγματος Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. 5. Ο Πρόεδρος του Τμήματος μπορεί λόγω της σπουδαιότητάς της να εισαγάγει υπόθεση στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος. Και η πενταμελής σύνθεση μπορεί για τους ίδιους λόγους να παραπέμψει την υπόθεση στην επταμελή, ορίζοντας ως εισηγητή και πάρεδρο. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναπομπή της υπόθεσης στην πενταμελή σύνθεση. Το Τμήμα με πενταμελή ή επταμελή σύνθεση μπορεί σε κάθε περίπτωση να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια. "6. Οταν ένα Τμήμα κρίνει ότι είναι αναρμόδιο, παραπέμπει την υπόθεση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτός με πράξη του επιλύει το ζήτημα της αρμοδιότητας δεσμευτικά και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα." *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρου 4 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιαναουαρίου 2011. "7. Αν με το ίδιο δικόγραφο προσβάλλονται πράξεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα περισσότερων Τμημάτων, η υπόθεση εισάγεται στο Τμήμα που είναι αρμόδιο για τη χρονολογικά προηγούμενη πράξη και εκδικάζεται από αυτό. Αν η πράξη αυτή προσβάλλεται απαραδέκτως, το Τμήμα μπορεί είτε να εκδικάσει εξ ολοκλήρου την υπόθεση είτε να την παραπέμψει κατά τα λοιπά "στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο." Οι διατάξεις για το απαράδεκτο λόγω έλλειψης συνάφειας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και επί αιτήσεων αναιρέσεως". *** Οι λέξεις "στον αρμόδιο σχηματισμό" της παρ.7 αντικαταστάθηκαν με τις λέξεις "στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κατά την προηγούμενη παράγραφο." ως άνω με την παρ.4 άρθρου 4 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιαναουαρίου 2011. *** Η παρ.7 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 Ν.2944/2001,ΦΕΚ Α 222/8.10.2001. "8. Στο Ε` τμήμα με την επιφύλαξη της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, υπάγονται οι κατηγορίες υποθέσεων που αφορούν: α) στη νομοθεσία περί προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και δασικών εκτάσεων, των υδάτων της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας, β) στη νομοθεσία περί προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των διατηρητέων κτιρίων και των παραδοσιακών οικισμών, γ) στη νομοθεσία περί μεταλλείων και λατομείων, δ) στη νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας, ε) στη νομοθεσία περί χωροταξίας, περί εγκρίσεως, τροποποιήσεως και επεκτάσεως σχεδίων πόλεων, γενικών πολεοδομικών σχεδίων και μελετών, επιβολής όρων και περιορισμών δομήσεως καθορισμού ζωνών ενεργού πολεοδομίας και αστικού αναδασμού, ζωνών ειδικής ενίσχυσης και ειδικών κινήτρων και ζωνών οικιστικού ελέγχου, πλην των αφορωσών σε οικοδομικές άδειες και πράξεις χαρακτηρισμού αυθαιρέτων, στ) στη νομοθεσία περί αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, βιομηχανιών, βιοτεχνιών και ξενοδοχείων εν γένει, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και ζ) στην οργάνωση και λειτουργία της διοικήσεως, των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επίσης στο Ε` τμήμα υπάγονται: η) η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων, θ) η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας κατά νόμο και ι) η έγκριση κάθε διαχειριστικής δαπάνης". ***Η παρ.8 προστέθηκε με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.1968/1991 (ΦΕΚ Α 150). *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και ΠΔ 361/2001. "8. Υπόθεση που εισήχθη λόγω σπουδαιότητας στην Ολομέλεια ή στην επταμελή σύνθεση Τμήματος μπορεί να εισαχθεί με νεότερη πράξη του οικείου Προέδρου στο αρμόδιο Τμήμα, είτε στην πενταμελή σύνθεση, αντιστοίχως." *** Η πιο πάνω παρ. 8 προστέθηκε με την παρ.5 άρθρου 4 Ν.3900/2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010.`Εναρξη ισχύος από την 1η Ιαναουαρίου 2011. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου είχαν αναπροσδιοριστεί με το άρθρο 12 του Ν.2145/1993 (Βλέπε προηγούμενη κατάσταση του παρόντος άρθρου). Μετά την κατάργηση των παρ.3-10 του άρθρου 12 του Ν.2145/1993 από την παρ.5 του άρθρου 42 του Ν.2172/1993 (ΦΕΚ Α 207), κρίνεται ότι επανέρχονται σε ισχύ οι ως άνω μη "ρητώς" μεταβληθείσες αρμοδιότητες.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.