Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ίδρυση εταιρείας - Τροποποίηση καταστατικού - Μείωση κεφαλαίου

Αρθρο 4. Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίου. "1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή υποχρεούνται να εγκρίνουν με απόφαση τους τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και το καταστατικό της, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί με δημόσιο έγγραφο και έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις. 2. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, που ελέγχουν μόνο την τήρηση του νόμου. Για την τροποποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίηση του σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του παρόντος νόμου, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο έγγραφο." *** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 6 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "2α. Αν το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας της σύστασης της εταιρείας, καθώς και της τροποποίησης του καταστατικού της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται μετά από τυπικό έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι εταιρείες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες. 2β. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπου απαιτείται έγκριση από την αρμόδια Αρχή." *** Οι παρ.2α και 2β προστέθηκαν με το άρθρο 6 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησης της. 4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρείας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β της απόφασης για τη μείωση ή ενδεχομένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι ληξιπρόθεσμες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσμες, εφόσον λάβουν επαρκείς ασφάλειες, λαμβανομένων υπ` όψιν των ασφαλειών που έχουν ήδη λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης. Οι δανειστές αυτοί μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα. Επί του βάσιμου των αντιρρήσεων κρίνει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η μείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι ληξιπρόθεσμες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και μη καταβληθέντος κεφαλαίου." *** Οι παρ.3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 6 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "4α. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με σκοπό το σχηματισμό ειδικού Αποθεματικού, όταν η χρηματιστηριακή τιμή είναι κατώτερη, ίδια ή υπερβαίνει έως 10% την ονομαστική αξία της μετοχής. Το ειδικό αυτό Αποθεματικό μπορεί, μόνον: α) να κεφαλαιοποιηθεί και β) να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας". *** Η παρ.4α προστέθηκε με το άρθρο 32 Ν.3763/2009,ΦΕΚ Α 80/27.5.2009. 5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. "Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετοχών της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτία β και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2". ***Το β`εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρ. 2 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ` αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων". ***Το άρθρο 4 τροποποιήθηκε ως άνω με το άρθρο 6 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. (5.Η απόρριψη από τον Υπουργό Εμπορίου αίτησης για την παροχή άδειας σύστασης ανωνύμου εταιράις ή για την έγκριση τροποποιησης καταστατικού ή για την εγκατασταση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα κατά το άρθρο 50 και επόμενα του παρόνρος νόμου,γίνεται μέτα από γνώμη της επιτροπής ανωνυμών εταιρίων που αποτελειται από: α)τον νομικό συμβούλο του υπουργείου Εμποριού ή το νομικό αναπληρωτή του. β)τον προιστάμενο της Διευθυνσης Ανωνύμων Εταιριών της Πίστεως ή τον Προίσταμενο της Διευθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρησεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου,κατα περίπτωση αναπληρούμενους από τους νόμιμους αναπληρωτες τους. γ)εναν καθηγητη εμπορικού δικαίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον υπουργό Εμπορίου και δ)εναν δικηγόρο παρ`Αρείω Πάγω ειδικευμενο σε θέματα εμπορικού δικαίου υποδεικνυομενο με τον αναπληρωτή του από τον Σύνδεσμο Ανωνυμων Εταιρειων και ΕΠΕ ε)Εναν δικηγορο παρ`Αρείω Πάγω ειδικευμένο σε θεματα εμπορικού δικαίου υποδεικνυόμενο από τον Συνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων Ο πρόΕδρος με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον υπουργό Εμπορίου. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Διευθυνσης Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως του υπουργείου Εμπορίου που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εμπορίου. Ο υπουργός Εμπορίου δικαιούται να ζητεί γνωμοδότηση της επιτροπής αυτής και για άλλα θέματα που αφορούν τις ανωνυμες εταιρίες. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου καθορίζεται καθε φορά το ποσόν του παραβολου που υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να καταβαλλει στο Δημόσιο Ταμείο για όλες τις περιπτώσεις πυ ζητείται η γνώμη της επιτροπής καθώς και η αποζημίωση που καταβάλλεται στον πρόΕδρο και τα μέλη της επιτροπής κατά παρέκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/84 και 8 του Ν. 1810/88. Η Επιτροπή ανωνύμων εταιριών βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τρία τουλαχιστον μέλη της). *** Η δεύτερη παρ.5 που προστέθηκε με το άρθρο 26 Ν.2339/1995, ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.10 άρθρ.10 Ν.2741/1999 ΦΕΚ Α 199/28.9.1999.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.