Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Επωνυμία και έδρα

Αρθρον 5. 1. Η ανώνυμος εταιρεία λαμβάνει την Επωνυμίαν αυτής εκ του είδους της επιχειρήσεως, ην ασκεί. 2. Εν τη Επωνυμία δύναται, πλήν των ανωτέρω, να περιέχηται και το ονοματεπώνυμον ιδρυτού τινός ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η Επωνυμία εμπορικής τινός εταιρείας. 3. Εν τη Επωνυμία δέον πάντως να περιέχωνται αι λέξεις "Ανώνυμος Εταιρεία". "4. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρίας εκτείνεται σε πολλά αντικείμενα, η Επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. 5. Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη μεταβολή της εταιρικής Επωνυμίας, με την οποία η εταιρία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές. 6. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας, η Επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία". *** Οι παρ.4,5 και 6 προστέθηκαν με το άρθρο 3 Ν.2339/1995 (Α 204).

Αρθρον 6. Ως έδρα της εταιρείας δέον να ορίζηται εις δήμος ή μια κοινότης της Ελληνικής Επικρατείας.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.