Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Μετοχικό κεφάλαιο

Αρθρον 8. "Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας". *** Ο τίτλος προστέθηκε με το άρθρο 11 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολο του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "2.Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ιδρυομένης στο εξής,ορίζεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων "(20.000.000)" δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. *** Στην παρ. 2 του άρθρου 8 η φράση "είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000)δραχμών" αντικαθίσταται από τη φράση "εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ" με το άρθρο 12 Ν.2842/2000 το οποίο ισχύει από 1.1.2002. ***Το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε από 10.000.000 δρχ. αυξήθηκε σε 20.000.000 δρχ. με την παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (Α 31/17.2.1998).Με την παρ.2 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι: "Για τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες, που έχουν εταιρικό κεφάλαιο μικρότερο από αυτά που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 του κ.ν.2190/1920". 3. Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες, που έχουν εταιρικό κεφάλαιο μικρότερο του οριζόμενου στην προηγούμενη παράγραφο ορίου υποχρεούνται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν το κεφάλαιό τους μέχρι του ορίου αυτού, διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασης τους." *** Με το άρθρο 12 Ν.2842/2000 η παρ.3 αντικαθίσταται από 1.1.2002 ως εξής : "3. Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 ανώνυμες εταιρείες, που έχουν Μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να προσαρμόσουν το κεφάλαιό τους μέχρι του ποσού αυτού και με απόκλιση έως μείον 2,5% το αργότερο μέχρι 31.12.2003 διαφορετικά ανακαλείται η άδεια σύστασής τους. *** Οι παρ. 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 του άρθρ.38 Ν.2065/1992 (Α 113).(Με τις αντικατασταθείσες διατάξεις το κατώτατο όριο του μετοχικου κεφαλαίου οριζόταν σε 5.000.000 δρχ.η δε προθεσμία καλύψεως αυτού ήταν δεκαπενταετής). Κατά την παρ.5 του ιδίου άρθρου 38 του Ν.2065/1992 για τα καταβαλλόμενα από τους μετόχους ποσά αυξήσεως του κεφαλαίου των άνω εταιριών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρ. 5 ΝΔ 3323/1955. *** ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 20 Ν.2819/2000,ΦΕΚ Α 84/15.2.2000 ορίζεται ότι: "1. Η προθεσμία για την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, που έχουν κεφάλαιο κατώτερο από αυτό που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 αντίστοιχα, παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι και την 30.9.2000. 2. Για τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες περιορισμένης ευeύνης, που δεν θα προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2579/1998, αντίστοιχα". ***ΠΡΟΣΟΧΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) "Οι προθεσμίες, που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 13, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α), παρατείνονται, αφότου έληξαν, μέχρι και την 30.6.2004, η δε απαγόρευση καταχώρισης στοιχείων, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που επιβάλλεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, αρχίζει την 1.7.2004." "4. Οι ανώνυμες εταιρείες, που δεν επιθυμούν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, δύνανται, πριν από την παρέλευση της ανωτέρω διετίας, να μετατραπούν σε εταιρεία άλλου τύπου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 29 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του παρόντος." ***Το εντός " " ανωτέρω εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 2065/1992 (Α 113). *** Με το άρθρο 12 Ν.2842/2000, από 1.1.2002, η λέξη "διετίας" στο πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται με τη λέξη "προθεσμίας". Η απόφασις αύτη, περιλαμβάνουσα τους όρους του Καταστατικού της νέας Εταιρείας, δέον να περιβληθή τον τύπον του συμβολαιογραφικού εγγράφου. (Εις τας προς μετατροπήν αναγκαίας πράξεις εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 51 του Νόμου 3190/1955). *** Το εντός ( ) τρίτο εδάφιο της παρ.4 απαλείφθηκε με την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2339/1995 (Α 204). "5" (6). Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν μπορεί να περιλαμβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών". "6. Το Μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία με άλλη νομική μορφή." *** Η παρ.6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 11 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. *** Η αρχική παρ.5 απαλείφθηκε και οι παρ.6 και 7, που προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ΠΔ 409/1986 (Α 191),αναριθμήθηκαν σε 5 και 6 αντιστοίχως με την παρ.1 άρθρ.5 Ν.2339/1995 (Α 204). *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Νεώτερες ρυθμίσεις,φορολογικά,διάφορα κίνητρα κλπ. επί μετασχηματισμών εταιρειών βλέπε στα ΝΔ 1297/1972, Ν.2166/1993 και αναπτυξιακούς νόμους (ιδιωτικές επενδύσεις).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.