Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ονομαστική αξία μετοχών

Αρθρον 14. [1. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των εκατόν (100) δραχμών.] *** Με το άρθρο 12 Ν.2842/2000, από 1.1.2002, η παρ.1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής: "1. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται να ορισθεί κατωτέρο των τριάντα λεπτών (0,30) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ". 2. Απαγορεύεται η έκδοσις μετοχών εις τιμήν, κατωτέραν του αρτίου. 3. Η εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον περιορισμό της άνω παραγράφου 3 του άρθρου 14 υπόκειται η διαφορά μεταξύ της τιμής διαθέσεως και της ονομαστικής αξίας των νέων εκδοθησομένων μετοχών της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ" εφόσον αυτές διατεθούν σε τιμή σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη της ονομαστικής" (βλέπε άρθρο 1 παρ. 2 ΝΔ 413/1970 ΦΕΚ Α 16). *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 12 Ν.2842/2000,ΦΕΚ Α 207/27.9.2000: " 1. Η μετατροπή και η στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, γίνεται με αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού, που αποφασίζεται, παρά κάθε αντίθετη διάταξη του καταστατικού, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμψωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 πορ. 1 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 4 πορ. 3, 4 και 5 και 13 παρ. 4 και 8 του ιδίου νόμου. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν ανάλογο και για την παρ. 1 περίπτωση β` του άρθρου 11. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών ή και με καταβολή μετρητών. Το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε ειδικό Αποθεματικό "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ" και κεφαλαιοποιείται σε μελλοντική αύξηση του εν λόγω κεφαλαίου. 2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εταιρείες, μπορούν να εκφράσουν το Μετοχικό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία των μετοχών τους και σε ευρώ. 3. Οι ανώνυμες εταιρείες που θα συσταθούν από 1.1.2001 έως 31.12.2001 μπορούν να ορίσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής τους και σε ευρώ. 4. Από 1.1.2002 γιο την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού ανώνυμης εταιρείας απαιτείται το Μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της να έχουν μετατραπεί σε ευρώ. 5. Από την 1.1.2004 για την καταχώριση στοιχείων ανώνυμης εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) απαιτείται το Μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών να έχουν μετατροπεί σε ευρώ. 6. Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 ανώνυμες εταιρείες αναπροσαρμόζουν την ονομαστική αξία της μετοχής τους σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του κωδ.ν.2190/1920 μέχρι 31.12.2003". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38) "Οι προθεσμίες, που ορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 των άρθρων 11 και 13, της παραγράφου 6 του άρθρου 12 και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207 Α), παρατείνονται, αφότου έληξαν, μέχρι και την 30.6.2004, η δε απαγόρευση καταχώρισης στοιχείων, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που επιβάλλεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, αρχίζει την 1.7.2004."

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.