Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κλπ. μέσω τρίτων

Αρθρο 17. "Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κλπ. μέσω τρίτων". *** Ο τίτλος προστέθηκε με το άρθρο 23 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Απαγορεύεται σε ανώνυμη εταιρεία να λαμβάνει δικές της μετοχές, καθώς και μετοχές "μητρικής" της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηματοδοτικών Οργανισμών. *** Η λέξη "θυγατρική" της παρ.1 αντικαταστάθηκε με τη λέξη "μητρικής" ως άνω με το άρθρο 23 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. (2. Θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόμου δεν έχουν δικαίωμα να επενδύουν ούτε μέρος του δικού τους μετοχικού κεφαλαίου σε μετοχές μητρικής εταιρείας"). ***Το άρθρο 17 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 21 του ΠΔ 409/ 1986 (Α 191). *** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και οι παρ.3,4 και 5 αναριθμήθηκαν σε 2,3 και 4 αντίστοιχα με το άρθρο 23 παρ.3 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 2 "3. Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία, στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει, άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυμη εταιρεία. Το τεκμήριο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η άλλη εταιρεία υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νομική μορφή ανάλογη με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας. "2α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών." *** Η παρ.2α προστέθηκε με το άρθρο 23 παρ.4 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 εφαρμόζεται και στις μετοχές των παραγράφων 2 και 2α του παρόντος άρθρου." *** Η αναριθμηθείσα ως παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 23 παρ.5 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 4 (5). Η παρ. 3 του παρόντος δεν εφαρμόζεται: α) όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται για λογαριασμό προσώπου διάφορου του αναλαμβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος και εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η ανώνυμη εταιρεία που αναφέρεται την παρ. 3, ούτε άλλη εταιρεία στην οποία η ανώνυμη εταιρεία διαθέτει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου ή στην οποία μπορεί να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα δεσπόζουσα επιρροή, β) όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται από την άλλη εταιρεία ως κατ` επάγγελμα διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι μέλος χρηματιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος μέλος ή ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην Εποπτεία αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για την Εποπτεία των κατ` επάγγελμα διενεργούντων πράξεις επί τίτλων, στους οποίους, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα, γ) όταν η κατοχή μετοχών της ανώνυμης εταιρείας από την άλλη εταιρεία είναι αποτέλεσμα απόκτησης η οποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των δύο εταιρειών δεν πληρούσε τα κριτήρια της παρ. 3. (6. Τα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν στις μετοχές της περίπτωσης γ της προηγουμένης παραγράφου, αναστέλλονται και οι μετοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη για να προσδιορισθεί κατά πόσο πληρούται ο όρος του άρθρου 16 παρ. 2 εδαφ. στ` περίπτωση πρώτη του παρόντος") *** Η παρ.6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 23 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. ***Οι παρ.3-6 προστέθηκαν με το ΠΔ 60/2001,ΦΕΚ Α 51/16.3.2001. [άρθρο 24α παρ. 1, 4, 5 και 6 της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ (άρθρο 1 της οδηγίας 92/101/ΕΟΚ)]

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.