Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Γενική Συνέλευση - Απαρτία

Αρθρο 29. Απαρτία. *** Ο τίτλος του άρθρου 29 προστέθηκε με το άρθρο 38 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Η γενική συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνΕδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ` αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσιν ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνΕδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνΕδρίαν εν απαρτία και συνΕδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ` αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. "Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνΕδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνΕδρίαση και στην επαναληπτική." *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 38 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189 και αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.1 άρθρου 7 Ν.3884/2010, ΦΕΚ Α 168/24.9.2010. "3. Κατ` εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνΕδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου." *** Η παρ.3,η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ.19 άρθρ.15 Ν.3156/2003,ΦΕΚ Α 157/25.6.2003,αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω με το άρθρο 38 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Α.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης. 4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, ευρίσκεται δ` εν απαρτία και συνΕδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ` αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης, η συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τ` ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνΕδριάζει εγκύρως επι των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ` αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. "Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική συνΕδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. "Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνΕδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνΕδρίαση και σε κάθε επαναληπτική." *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.4,όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 38 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρου 6 Ν.3884/2010,ΦΕΚ Α 168/24.9.2010. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Α.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης. "5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα, στα οποία για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου". *** Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.12 Ν.2339/1995 (Α 204). "6. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3, 4 και 5 αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των παραγράφων 3, 4 και 5. (Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου"). *** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.6,η οποία προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.12 Ν.2339/1995 (Α 204)ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 38 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.