Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Γενική Συνέλευση - Αρχή της ισότητας - Πλειοψηφία

Αρθρο 30. Αρχή της ισότητος. *** Ο τίτλος του άρθρου 30 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 Ν.3884/2010,ΦΕΚ Α 168/24.9.2010. "1. Πάσα μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Πάντα τα εκ της μετοχής δικαιώματα των μετόχων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 2190/1920, είναι υποχρεωτικώς, ανάλογα προς το υπό της μετοχής αντιπροσωπευόμενον ποσοστόν του κεφαλαίου. (2. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής των Ανωνύμων Εταιριών, δεν δύναται να ορισθή κατωτέρα των εκατόν (100) δραχμών και ανωτέρα των τριάκοντα χιλιάδων (30.000) δραχμών"). *** Η παρ. 2 καταργείται από 1.1.2002 με το άρθρο 12 Ν.2842/2000 "2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση." *** Η πιο πάνω νέα παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 8 Ν.3884/2010,ΦΕΚ Α 168/24.9.2010. ***Το άρθρον 30, ως τούτο ετροποποιήθη διά του Ν. 5076/1931 και του ΒΔ της 28-3-1957, αντικατεστάθη ως άνω διά του άρθρου 13 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123).

Αρθρο 31. Πλειοψηφία. *** Ο τίτλος του άρθρου 31 προστέθηκε με το άρθρο 39 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται κατ` απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων. "2. Κατ` εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση". *** Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 28 του ΠΔ 409/1986 (Α 191). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.σχ.άρθρο 36 Ν.3182/2003 (Α΄ 220), περί μετατροπής Α.Ε. σε Ν.Ε.Π.Α., σε συνδυασμό με την παρ.2 του άρθρου 45 του αυτού νόμου, αναφορικά με την έναρξη ισχύος της διάταξης. "3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριμένες αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29, απαιτούνται μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου". *** Η παρ.3,η οποία προστέθηκε με το άρθρο 15 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.12 Ν.2339/1995 (Α 204). "4. Η πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας για τα θέματα της παραγράφου 1, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29. (Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη γενική συνέλεση μετοχών). *** Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2339/1995 (Α 204), το δε τελευταίο εδάφιο αυτής ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 39 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.