Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Γενική Συνέλευση - Έννοια - Αρμοδιότητες

Αρθρν 33. Εννοια. Η γενική συνέλευσις των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και δικαιούται ν` αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

Αρθρον 34. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης. *** Ο τίτλος του άρθρου 34 προστέθηκε με το άρθρο 41 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Η γενική συνέλευσις είναι μόνη αρμοδία ν` αποφασίζη περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ` όσον δεν απαγορεύονται δια ρητής διατάξεως του καταστατικού. β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας. δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών. (ε` εκδόσεως δανείου δι` ομολογίων") ε` (στ). Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας και" *** Το εδάφ.στ` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.12 Ν.2339/1995 (Α 204). στ` (ζ) περί διορισμού εκκαθαριστών. *** Το εδάφιο ε`,το οποίο είχε αντικατασταθεί ως άνω με το άρθρο 4 ΠΔ 56/1991,ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ και τα εδάφ. στ και ζ`αναριθμήθηκαν σε ε` και στ` με την παρ.20 άρθρ.15 Ν.3156/2003,ΦΕΚ Α 157/25.6.2003. "2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 από το διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών Αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα Εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 41 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.