Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών

Αρθρο 39α. Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών. *** Ο τίτλος του άρθρου 39α προστέθηκε με το άρθρο 48 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Η άσκησις του ελέγχου επί των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών ως και των εν Ελλάδι υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών, όσον αφορά την συμφώνως προς τους νόμους, το καταστατικόν και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως κατάρτισιν του Ισολογισμού και οικονομικήν εν γένει διαχείρισιν και λειτουργίαν αυτών, "γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α". *** Η εντός " " φράση της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 48 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "2. Η λοιπή αρμοδιότητα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 51 έως 53, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις άλλες κατά το νόμο αρμόδιες αρχές, οι οποίες μπορούν, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, να ασκούν δια των αρμόδιων υπαλλήλων της παραγράφου 3 του παρόντος." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 48 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου νοούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και οι υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών και εμπορίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συμπληρώνουν τετραετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώνουν δωδεκαετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Η αμοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργείται ο έλεγχος." *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 48 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "4.Με κοινή απόφαση των υπουργών ΠροΕδρίας της Κυβερνησης Οικονομικών και Εμπορίου συνιστάται ειδικός λογαριασμος στην Τράπεζα της Ελλάδος στον οποίο περίερχονται τα εσοδα από ειδική εισφορά ποσοστού (7) που επιβάλλεται επί των τελών δημοσιευσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρίων που υπόκεινται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διαταξεις του άρθρου 7α του κωδ. ν.2190/1920 υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου. Με απόφαση του υπουργού Εμπορίου,καθορίζονται οι προυποθέσεις διαθεσης της κατα ανωτερω εισφοράς στους υπαλλήλους,ως και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής". *** Η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 29 Ν.2339/1995 (Α 204). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. σχετικά την υπ`αριθμ. Β2-216/19-19.1.1996 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β`50), περί Συστάσεως Ειδικού Λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος, άρθρο 29 Ν. 2339/95.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.