Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες

Αρθρον 50. Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα. *** Ο τίλος του άρθρου 50 προστέθηκε με το άρθρο 62 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Αι κατά νόμο κεκτημέναι δικαίωμα λειτουργίας εν Ελλάδι αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι υποχρεούνται όπως προ της εγκαταστάσεως εν τη ημεδαπή υποκαταστήματος ή πρακτορείου αυτών υποβάλλωσι προς το Υπουργείο του Εμπορίου κεκυρωμένον υπό της αρμοδίας Ελληνικής Προξενικής Αρχής αντίγραφον του εγγράφου πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου ή πράκτορος αυτών περιλαμβάνοντος απαραιτήτως και διορισμόν αντικλήτου και αναφέρωσι το έτος της συστάσεως αυτών και το ονοματεπώνυμο των εκπροσωπούντων την εταιρείαν εν τη έδρα αυτής.Πάσα μεταγενεστέρα της ανωτέρω γνωστοποιήσεως μεταβολή των ως άνω στοιχείων δέον να ανακοινούται αμέσως εις το Υπουργείον του Εμπορίου. (2. Αι αυταί ως άνω εταιρίαι υποχρεούνται επίσης όπως εντός τριών μηνών από της εγκρίσεως υπό της γενικής συνέλευσης του ετησίου ισολογισμού αυτών, υποβάλλωσιν εις το Υπουργείο του Εμπορίου αντίγραφον τούτου μετά καταστάσεως των κατά την εταιρικήν χρήσιν, εις ην αφορά ο ισολογισμός, εργασιών της Εταιρείας εν Ελλάδι). *** Η παρ.2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 62 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρον 4 του Α.Ν.89/1967 (Α 132): " Διά του παρόντος, ούτινος η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν θίγονται αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961 "περί λήψεως γενικών μέτρων προς υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονομίας της Χώρας" και αι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών".

Αρθρο 50α. Υποβολή εγγράφων από αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρεία με υποκατάστημα στην Ελλάδα. "Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο του παρόντος νόμου αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν υποκατάστημα ή πρακτορείο στην Ελλάδα, υποχρεούνται πριν από την εγκατάστασή τους, να υποβάλουν στο Υπουργείο Εμπορίου αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού τους, εάν αυτό αποτελεί χωριστή πράξη, καθώς και κάθε τροποποίηση των εγγράφων αυτών, καθώς και τα αναφερόμενα στο άρθρο 50 του παρόντος νόμου έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα, με επικύρωση των μεταφράσεών τους". ***Το άρθρο 50α προστέθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154)

Αρθρο 50β. Επιστολές από αλλοδαπή Ανώνυμη Εταιρία στην Ελλάδα. "Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας που χρησιμοποιούνται από υποκαταστήματα ή πρακτορείο, στην Ελλάδα, αλλοδαπής ανωνύμου εταιρείας φέρουν, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7γ του Κωδ. Ν. 2190/1920, και την ένδειξη του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί ο φάκελλος του υποκαταστήματος, καθώς και τον αριθμό καταχωρίσεώς του στο Μητρώο αυτό. Προκειμένου για εταιρείες μη διεπόμενες από το δίκαιο Κράτους μέλους και εφ` όσον το δίκαιο της χώρας από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την καταχώριση σε μητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το μητρώο καταχωρίσεως της εταιρείας και ο αριθμός καταχωρίσεώς της στο μητρώο αυτό". ***Το άρθρο 50β προστέθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.