Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε άλλο Κράτος

Αρθρο 50δ. (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ). Διατάξεις σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος. 1. Τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματατοδοτικών ιδρυμάτων, που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος, υποχρεούνται να δημοσιεύουν, σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 3 του παρόντος τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καρταστάσεις των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και την έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 43α, παρ. 3 και 4 του παρόντος. 2. Οι ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Κράτους μέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό Ιδρυμα, σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ. 3. Τα υποκαταστήματα δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς), που αφορούν στη δική τους δραστηριότητα. 4. Τα λειτουργούντα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος μέλος, υποχρεούνται για τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα να δημοσιεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 131 του παρόντος, τις πιο κάτω συμπληρωματικές πληροφορίες καθώς και τα ετήσια σύνολα, εκφρασμένα σε δραχμές, των ακόλουθων λογαριασμών των υποδειγμάτων ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως των παρ. 4.1.103 και 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 384/1 θ92 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών" (ΦΕΚ Α/210/1992): Α. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού: 2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα, δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα. α. Κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα. β. Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση. 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων. α. Οψεως. β. Λοιπές απαιτήσεις. Μείον: Προβλέψεις. 4. Απαιτήσεις κατά πελατών. Μείον: Προβλέψεις. 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως. α. Εκδόσεως Δημοσίου β. `Αλλων εκδοτών. 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως. Λοιποί λογαριασμοί Ενεργητικού (το αθροισμά τους). Σύνολο Ενεργητικού Β. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Παθητικού: 1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα α. `Οψεως. β. Προθεσμίας και με προειδοποίηση. 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες. α. Καταθέσεις. β. `Αλλες υποχρεώσεις. βα. `Οψεως. ββ. Προθεσμίας και με προειδοποίηση. 3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους. α. Ομολογίες. β. Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι. Γ. Λογαριασμοί εκτός ισολογισμού (λογαριασμοί τάξεως): 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις. α. Από αποδοχή ή οπισθογράφηση τίτλων. β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού. 2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από Πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως. Δ. Για τα έσοδα: 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα. Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως. Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα. 3. `Εσοδα από τίτλους. α. `Εσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως. β. `Εσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. γ. `Εσοδα από συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 4. `Εσοδα προμηθειών. 6. Αποτελέσματα "χρηματοοικονομικών" πράξεων. (όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδος) 7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως. 15. `Εκτακτα έσοδα. Ε. Για τα έξοδα: 6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων (όταν το τελικό αποτέλεσμα είναι ζημία). β. Γενικά έξοδα διοικήσεως. α. Δαπάνες προσωπικού Μισθοί και ημερομισθία Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις Λοιπές επιβαρύνσεις. β. `Αλλα έξοδα διοικήσεως. ΣΤ. Λοιπές πληροφορίες: α. Ο αριθμός του προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στο υποκατάστημα. β. Για τους λογαριασμούς 2, 5 και 6 του Ενεργητικού, η κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ. 5. Το περιεχόμενο των λογαριασμών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 86/635/ ΕΟΚ. Η ακριβεία και η αντιστοιχία των λογαριασμών αυτών με τους ετήσιους λογαριασμούς, ελέγχονται και βεβαιώνονται από εγκεκριμένο Ορκωτό Ελεγκτή που προβλέπεται από το Π.Δ. 226/1992 (ΦΕΚ τ. Α 120), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του παρόντος. ***Το άρθρο 50δ προστέθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.382/1994 (Α 213) Η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ.382/1994 αρχίζει από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά.(Οδηγία 89/117/ΕΟΚ)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.