Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Κρατική Εποπτεία - Αρμόδιος για άσκηση της Εποπτείας - Εποπτεία ιδρύσεως, κεφαλαίου, καταστατικού, λειτουργίας και συνελεύσεων

Άρθρο 51. Κρατική Εποπτεία. Αρμόδιος για άσκηση της Εποπτείας. Η Εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και επί των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα, ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που ορίζεται στο νόμο." *** Ο τίλος προστέθηκε και το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 63 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.

Αρθρο 52. Εποπτεία ιδρύσεως, κεφαλαίου, καταστατικού. Η Εποπτεία, προκειμένου περί ιδρύσεως εταιρείας, αυξήσεως του κεφαλαίου ή τροποποιήσεως του καταστατικού αυτής, αφορά εις την εξακρίβωση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, της αξίας των εν εις είδος εισφορών και της τηρήσεως εν γένει των οικείων διατάξεων των νόμων.

Αρθρο 53. Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας. *** Ο τίλος προστέθηκε με το άρθρο 64 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "1. Η Εποπτεία, κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση των εταιρικών βιβλίων." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 64 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. (2. Ο αντιπρόσωπος ούτος εφορεύει του υπό των μετόχων εν τη γενική συνελεύση ασκούμενου ελέγχου δικαιούμενος να διακόψη την συνΕδρίαση αυτής μόνον: α) Ενεκα παραλείψεως εμπροθέσμου υποβολής προς την εποπτικήν αρχήν των εν τω νόμω και τοις προς εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένους διατάγμασιν οριζομένων εγγράφων. β) Ενεκα παραβάσεως διατάξεων νόμου ή του καταστατικού αφορώσης εις την σύγκλισιν της γενικής συνελεύσεως ή την προπαρασκευήν της συζητήσεως αυτής και γ) Ενεκα παραβάσεως διατάξεως του νόμου ή του καταστατικού αφορώσης εις την τάξιν της διεξαγωγής της συνΕδρίας της γεν.συνελεύσεως). (3. Εν περιπτώσει τοιαύτης διακοπής η συνέλευσις συγκαλείται υποχρεωτικώς εκ νέου υπό του Δοικητικού Συμβουλίου, εφαρμοζομένων μόνον όσον αφορά εις την σύγκλισιν αυτής των περί επαναληπτικών συνελεύσεων διατάξεων του καταστατικού. Τοιούτων μη υπαρχουσών, η συνέλευσις προκαλείται εντός δέκα κατ`ανώτατον όριον ημερών από της χρονολογίας της διακοπής, μεσολαβουσών πάντως δέκα ημερών από της χρονολογίας της δια του τύπου δημοσιεύσεως της προσκλήσεως μέχρι της χρονολογίας της συνΕδρίας της συνελεύσεως). *** Οι παρ.3 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ με το άρθρο 64 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "4. Η αμοιβή των ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών που διενεργούν τον έλεγχο κατά το άρθρο 52 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται, μετά το πέρας του ελέγχου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος." *** Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.14 Ν.2339/1995 (Α 204) και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 64 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007.

Αρθρον 53α. Η ενάσκηση της Εποπτείας κατά τον παρόντα νόμο δεν αποκλείει την ειδικότερη Εποπτεία κατά τους νόμους περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων και περί Τραπεζών. ***Με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) (Προσαρμογή στις διατάξεις των Οδηγιών 86/635/ΕΟΚ και 78/669/ΕΟΚ), στο άρθρο 53α μεταφέρθηκε και εντάχθηκε ως άνω το κείμενο του άρθρου 110 (το οποίο είχε προστεθεί με το άρθρο 19 του Π.Δ.498/1987), το δε αρχικό κείμενο αυτού (53α) μεταφέρθηκε και προστέθηκε ως παρ.3 στο άρθρο 41 του παρόντος.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.