Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ποινικές διατάξεις - Εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρείας χωρίς άδεια λειτουργίας ή μη υφισταμένης - Ψευδείς δηλώσεις προς την αρχή - Ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό

Αρθρο 54. Ποινικές διατάξεις. Εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρείας χωρίς άδεια λειτουργίας ή μη υφισταμένης. 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) "300.000" δραχμών, πας όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν ή αλλοδαπήν ανώνυμον εταιρείαν, μη κεκτημένη άδειαν λειτουργίας ή μη υφισταμένην κατά την εποχή της συνάψεως της συναλλαγής. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) 2. Δια της αυτής ποινής τιμωρούνται και οι παραβάται του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2- 17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 55. Ψευδείς δηλώσεις προς την αρχή. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής ανωνύμου εταιρείας όστις εν γνώσει ποιείται ψευδείς δηλώσεις προς την αρχήν αφορώσας την εγγραφήν και την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, την τιμή της εκδόσεως των μετοχών και τον ισολογισμόν. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 56. Ψευδείς δηλώσεις προς το κοινό. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντής ανωνύμου εταιρείας όστις είτε κατά την ίδρυσιν της εταιρείας, είτε μετ`αυτήν, όπως προκαλέσει εγγραφάς μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών της εταιρείας ή όπως επηρεάση την χρηματιστηριακήν τιμήν αυτών, ποιείται εν γνώσει ψευδείς δηλώσεις προς το κοινόν δια δημοσιευμάτων ή δακτυλογραφημάτων αφορώντων: α) Την εγγραφήν και την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, την τιμήν της εκδόσεως των μετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή ομολογιών, τον ισολογισμόν ή την διανομήν μερίσματος. β) Ονόματα μετόχων ως μετεχόντων ή μεθεξόντων επί οιωσδήποτε τίτλω της εταιρείας. γ) Παν άλλον γεγονός ασκούν ουσιώδη επιρροήν επί των εταιρικών υποθέσεων και αποσκοπούν την παγίδευσιν του κοινού. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 2065/1992 (Α 113): " Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των προσωπικών εταιρειών, των συνεταιρισμών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καθώς και του μετοχικού κεφαλαίου των ανώνυμων εταιρειών πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους από το χρόνο της αναπροσαρμογής. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάνει μέσα στο χρόνο αυτόν αύξηση του κεφαλαίου, επιβάλλονται σε βάρος των υπευθύνων οι κυρώσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2190/1920". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.