Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ποινικές διατάξεις - Λήψη ή παροχή ειδικών ωφελειών ή υποσχέσεων αυτών - Συμμετοχή σε ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης μη κυρίου μετοχών - Παράλειψη υποβολής εγγράφων

Αρθρο 59. Λήψη ή παροχή ειδικών ωφελειών ή υποσχέσεων αυτών. Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής μέχρις (40.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις "επί αθεμίτω αιτία" εν γνώσει λαμβάνει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων επί τω σκοπώ όπως εν γενική συνέλευση ψηφίση καθ` ωρισμένην κατεύθυνσιν ή μη παρευρεθή εν γενική συνελεύσει. ***Αι εντός " " λέξεις του εδαφίου α`, προσετέθησαν διά του άρθρου 30 παρ.2 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123). β) όστις εν γνώσει παρέχει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων χάριν των εν τω προηγούμενω εδαφίω σκοπών. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 60. Συμμετοχή σε ψηφοφορία Γενικής Συνέλευσης μη κυρίου μετοχών κλπ. Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι ενός έτους και δια χρηματικής ποινής μέχρις (40.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις άνευ ειδικής εξουσιοδοτήσεως μετέχει εν ψηφοφορία γενικής συνελεύσεως μετόχων παριστάμενος ως κύριος μετοχών μη ανηκουσών αυτώ. β) όστις εν τω προηγούμενω εδαφίω αναφερομένω σκοπώ παραδίδει εις τινά μετοχάς άλλου χωρίς να έχη την επί τούτω απαιτούμενην εντολήν. "γ) Οστις, ενώ δεν έχει δικαίωμα ψηφίζει αμέσως ή εμμέσως διά μετοχών ας κατέχει λόγω χρηματιστηριακής μεταφοράς". ***Το εδάφιον γ` προσετέθη διά του άρθρου 31 του ΝΔ 4237/1962 (Α 123). *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 61. Παράλειψη υποβολής εγγράφων κλπ. Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι (40.000) δραχμών πας Διευθυντής, παν μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πας αντιπρόσωπος, πας πράκτωρ και πας εκκαθαριστής ανωνύμου εταιρείας όστις παραλείπει να υποβάλλει εμπροθέσμως εις το Υπουργείο Εμπορίου τα υπό του νόμου, της εγκρινάσης την εταιρεία Υπουργικής αποφάσεως και του καταστατικού οριζόμενα, ως υποβλητέα τω Υπουργείω, έγγραφα ή δεν παρέσχεν ή παρέσχε ψευδείς πληροφορίες, αιτηθείσας υπό του εποπτεύοντος Υπουργείου και αφορώσας εις την ενάσκησιν της κατά τον παρόντα Νόμον Εποπτείας. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.