Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ποινικές διατάξεις - Παρακώλυση ενάσκησης εποπτείας επί της εταιρείας - Παράβαση των διατάξεων περί δημοσιεύσεως - Παραβάτες υποκείμενοι στις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 458 ΠΚ

Αρθρον 62. Παρακώλυση ενάσκησης εποπτείας επί της εταιρείας. Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι (80.000) δραχμών παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πας Διευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύμου εταιρείας όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως και παρά την συνεπεία προσφυγής εκδοθείσαν και κοινοποιηθείσαν αυτώ την απόφασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εμπορίου εξακολουθεί αρνούμενος ή παρεμβάλλων δυσχερείας εις τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εμπορίου δια την ενάσκησιν της κατ τον παρόντα νόμο Εποπτείας επί της εταιρείας. "Με τις ίδιες επίσης ποινές τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 7γ και 12 παρ. 2 περίπτ. ζ". ***Το εντός " "β`εδάφιο το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 40 του ΠΔ 409/1986 (Α 191), αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 62α. Παράβαση των διατάξεων περί δημοσιεύσεως κλπ. Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής μέχρις (80.000) δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις περί δημοσιεύσεως εν τω Δελτίω Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης, ως και εάν αμελή ή παραλείπει να υποβάλλη ή υποβάλλει ανακριβή εις τον Υπουργό Οικονομικών την υπό του άρθρου 13 του δια του νόμου 3424 κυρωθέντος Νομοθετικού Διατάγματος προβλεπομένην μηνιαίαν κατάστασιν των λογαριασμών και του άρθρου 18β του νόμου 5076/1931. "Με τις ίδιες επίσης ποινές τιμωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 7α περίπτ. ζ και 109". ***Το εντός " " β` εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 62β. Παραβάτες υποκείμενοι στις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 458 ΠΚ. Οι παραβάτες των άρθρων 7α, 50α και 50β του παρόντος νόμου υπόκεινται στην ποινική κύρωση, που προβλέπεται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα". ***Το άρθρο 62Β προστέθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ.360/1993 (ΦΕΚ Α 154) *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.