Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ποινικές διατάξεις - Μη τήρηση εχεμύθειας - Ενέργεια κερδοσκοπικών πράξεων - Πώληση αξιών χωρίς συναίνεση του κυρίου

Αρθρο 63. Μη τήρηση εχεμύθειας - Ενέργεια κερδοσκοπικών πράξεων. 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως πας δημόσιος υπάλληλος εκ των ασκούντων Εποπτείαν επί ανωνύμου εταιρείας: α) όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθεια περί των παρ`αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας. β) όστις ήθελεν είτε αμέσως είτε εμμέσως ενεργήσει κερδοσκοπικάς πράξεις εν Χρηματιστηρίω επί χρεωγράφων ανωνύμων εταιρειών. 2. Ο δημόσιος υπάλληλος, πλην της ποινής φυλακίσεως υπόκειται και εις τας νενομισμένας πειθαρχικάς ποινάς. 3. Η διάταξις του εδαφίου α` της παρ. 1 εφαρμόζεται και επί των κατά τα άρθρα 36 και 40 ελεγκτών. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

Αρθρο 63α. Πώληση αξιών χωρίς συναίνεση του κυρίου. 1. Πας όστις άνευ συναινέσεως του κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει ή οπωσδήποτε μεταβιβάζει αξίας πάσης φύσεως (μετοχάς, χρεώγραφα κλπ.) δοθείσας τη Τραπέζη επί παρακαταθήκη ή προς φύλαξιν τιμωρείται δια φυλακίσεως και αν δεν υπάρχει σκοπός αποστερήσεως. 2. Δια της αυτής ως άνω ποινής τιμωρείται πας όστις άνευ συναινέσεως του κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει αξίας πάσης φύσεως (μετοχάς, χρεώγραφα κλπ.) δοθείσας τη Τραπέζη επί ενεχύρω και αν δεν υπάρχει σκοπός αποστερήσεως. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204)

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.