Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ποινικές διατάξεις - Θεώρηση ισολογισμού ως νομίμου - Άρνηση παροχής πληροφοριών - Ελεγκτές

Αρθρο 63β. Θεώρηση ισολογισμού ως νομίμου. Ελεγκτές ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 36, καθώς και τα πρόσωπα του άρθρου 42α παρ. 5, αν από αμέλεια θεώρησαν ως νομίμως έχοντα ισολογισμό που καταρτίσθηκε παρά τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή μεχρι (80.000) δραχμών ή με μία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όμως δόλου τιμωρούνται με τις ποινές του άρθρου 57". ***Το άρθρο 63β αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρον 63γ. Αρνηση παροχής πληροφοριών κλπ. - Ελεγκτές. 1. Τιμωρείται δια χρηματικής ποινής μέχρι (100.000) δραχμών παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πας Διευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύμου εταιρείας όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως αρνείται να παράσχει τας ζητουμένας πληροφορίας ή στοιχείο παρά των ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών ή οπωσδήποτε παρεμβάλλει δυσχέρειας εις την άσκησιν του ελέγχου υπ`αυτών. 2. Τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων εταιριών όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεμύθειαν περί των παρ`αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας. 3. Δια της αυτής ως άνω ποινής τιμωρείται πας ελεγκτής, όστις δεν εδήλωσε κώλυμα ασκήσεως ελέγχου προκειμένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί οπωσδηπότε ή τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτών και είχε τας ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε κατά το διάστημα δύο ετών προ της ημέρας καθ`ην ανετεθή αυτώ η άσκησις του ελέγχου. Το αυτό εφαρμόζεται και όταν ο ελεγκτής υπηρετεί εις εταιρείαν διοικούσαν κατ`ουσίαν την εταιρείαν εφ`ης διετάχθη ο έλεχγος. *** Η χρηματική ποινή ορίστηκε στο ποσό των 300.000 δρχ. με το άρθρο 15 Ν.2339/1995 (Α 204) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ.1 της ΥΑ (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίζονται τα ακόλουθα: "Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενη χρηματική ποινή ορίζεται, κατ` ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ". Σύμφωνα δε με την παρ.3 της αυτής αποφάσεως, η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Αρθρο 63δ. Μεταβατικές ρυθμίσεις. Για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή στην αρμόδια εποπτευουσα Δημόσια Αρχή πράξεων και στοιχείων των ανωνυμων εταιρειών που προβλέπονται στα άρθρα 11 παραγραφός 5.20 παράγραφος 7.26α` παράγραφος 2 και 43β` παράγραφοι 3 και 6 επιβάλλεται προστιμο (50.000) δραχμών υπέρ του Δημοσίου. Ο τρόπος επιβολής του προστίμου η αναπροσαρμογή του ύψους αυτού καθώς και η διαδικασία εισπραξης του ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ`αριθμ. Κ2-8860/1-15.11.1995 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου (ΦΕΚ Β`941), περί επιβολής προστίμου και διαδικασίας είσπραξής του, σύμφωνα με το άρθρο 63δ του Κ.Ν. 2190/20 "περί ανωνύμων εταιρειών", για εκπρόθεσμη υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου πράξεων και στοιχείων ανωνύμων εταιρειών. *** Το άρθρο 63δ προστέθηκε με την παρ.2 άρθρ.15 Ν.2339/1995 (Α 204). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 της Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) Κ2-17998/2002 (Β` 23) ορίσθηκαν τα ακόλουθα: "Το υπό του άρθρου 63δ του Κ.Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών" προβλεπόμενο πρόστιμο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ." Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2002.

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.