Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Συγχώνευση εταιρειών μετά από απόφαση γενικών συνελεύσεων

Αρθρο 72. Απόφαση γενικής συνέλευσης. *** Ο τίτλος προστέθηκε με το άρθρο 69 Ν.3604/2007,ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε μιάς από τις συγχωνευόμενες εταιρείες. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. "Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 70." ***Το εντος "" τελευταίο εδάφιο όπως προστέθηκε με το άρθρο 69 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με το άρθρο 5 του ΠΔ 86/2011 (ΦΕΚ Α΄208/20/09/2011) με έναρξη ισχύος την 30η Ιουνίου 2011. 2. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ`ιδίαν κατηγοριών μετόχων τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από τη συγχώνευση. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία, και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σ`αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων". ***Το άρθρο 72 προστέθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Νεώτερες ρυθμίσεις,φορολογικά,διάφορα κίνητρα κλπ. επί μετασχηματισμών εταιρειών βλέπε Ν.2166/1993 και αναπτυξιακούς νόμους (ιδιωτικές επενδύσεις). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Β` εδ.6 του Ν.2647/1998 (Α` 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : ...................................................................... Β. Αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης. ...................................................................... 6) Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών που Εδρεύουν σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ΦΕΚ 114 Α`)".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.