Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας - Εφαρμογή διατάξεων

Αρθρο 80. "Εφαρμογή διατάξεων" *** Ο τίτλος του άρθρου 80 προστέθηκε με το άρθρο 74 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. "1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 69 έως και 77α εφαρμόζονται και στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης ως απορροφούμενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται και ως απορροφούσα εταιρεία η νέα εταιρεία." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 74 Ν.3604/2007, ΦΕΚ Α 189/8.8.2007. 2. Το άρθρο 69 παρ. 2 περίπτ. α` εφαρμόζεται αναλόγως και για τη νέα εταιρεία. 3. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, μαζί με το καταστατικό της νέας εταιρείας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε μιάς από τις εταιρείες που εξαφανίζονται". ***Το άρθρο 80 προστέθηκε με το άρθρο 13 του ΠΔ 498/1987 (Α 236). *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Νεώτερες ρυθμίσεις,φορολογικά,διάφορα κίνητρα κλπ. επί μετασχηματισμών εταιρειών βλέπε Ν.2166/1993 και αναπτυξιακούς νόμους (ιδιωτικές επενδύσεις). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ.1 περ.Β` εδ.6 του Ν.2647/1998 (Α` 237/22.10.1998) ορίζεται ότι: "1. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες : ...................................................................... Β. Αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης. ...................................................................... 6) Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών που Εδρεύουν σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας (άρθρο 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ΦΕΚ 114 Α`)".

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.