Καραγιάννης & Συνεργάτες - Δικηγορικό Γραφείο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ | ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας
2103810723 (Αθήνα) | 2310525720 (Θεσσαλονίκη) | info@karagiannislawfirm.gr

Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε. νόμος 2190/1920) - Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Αρθρο 110. 1. (`Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ). Οι διατάξεις των επομένων άρθρων 111 έως και 131 εφαρμόζονται: "α) στα πιστωτικά ιδρύματα και β) στα χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως η έννοια τους καθορίζεται στις περιπτώσεις 1 και 11 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α) που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και Εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων." *** Οι περ.α΄και β΄αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 άρθρου 5 Ν.3873/2010, ΦΕΚ Α 150/6.9.2010. 2. `Οπου οι διατάξεις του παρόντος αναφέρονται σε πιστωτικά ιδρύματα, περιλαμβάνονται και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα". *** Το αρχικό κείμενο του άρθρου 110 μεταφέρθηκε και εντάχθηκε στο άρθρο 53α και το νέο άρθρο 110 προστέθηκε με το άρθρο 4 ΠΔ 367/1994 (Α 200) (Προσαρμογή στις Οδηγ.86/635/ΕΟΚ και 78/669/ΕΟΚ) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι:" Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: - του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, - των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά

Αρθρο 111. (`Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) "1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 110 για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22α, 36, 37, 38, 41, 42, των παραγράφων 1 έως 3 και 5 του άρθρου 42α, των παραγράφων 1, 2 και 4 έως 8 του άρθρου 42β, της παραγράφου 2 του άρθρου 42δ, των παραγράφων 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περίπτωση β` του άρθρου 42ε, του άρθρου 43, των περιπτώσεων β`, ιζ` και ιθ` της παραγράφου 1 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43α, της παραγράφου 2 του άρθρου 43β και των άρθρων 43γ, 44, 44α, 45, 46 και 46α, του παρόντος νόμου , όπως ισχύουν, εφόσον στις διατάξεις των άρθρων 112 έως 143 δεν ορίζεται διαφορετικά." ***Η παρ.1,η οποία είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α 105/2006) και στη συνέχεια με το άρθρο 3 Ν.3487/2006, ΦΕΚ Α 191/11.9.2006,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 άρθρου 5 Ν.3873/2010, ΦΕΚ Α 150/6.9.2010 2. `Οπου οι διατάξεις που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 130 παραπέμπουν, για την διάρθρωση (δομή) του ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, στα άρθρα 42γ και 42δ, θεωρείται η παραπομπή αυτών στα άρθρα 113 και 124. 3. Η παραπομπή στους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, υπό των διατάξεων που μνημονεύονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου και παραγρ. 1 του άρθρου 130, θεωρείται ότι γίνεται στο άρθρο 43 λαμβανομένων υπόψη και των άρθρων 127 και 128. 4. `Οπου οι διατάξεις που μνημονεύονται στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε λογαριασμούς ισολογισμού, το αντίστοιχο των οποίων δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 112-129, θεωρείται ότι οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στους λογαριασμούς του υποδείγματος ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 113, στους οποίους περιέχονται τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200 ) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι:" Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: - του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, - των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 112. (άρθρο 3 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) Η συγχώνευση των λογαριασμών κατά τους όρους του άρθρου 428 παραγρ. 4 είναι δυνατή, για τα πιστωτικά ιδρύματα, μόνο όσον αφορά τις υποδιαιρέοεις των λογαριασμών του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως, οι οποίες είναι αριθμημένες με μικρά γράμματα". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 113. (άρθρο 4 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) Ο ισολογισμός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία περιλαμβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραγρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του ΠΔ 384/1992 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες (ΦΕΚ τ.Α/210/31.12.92), σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στις παραγρ. 4.101 και 4.102 του άρθρου 1 του ίδιου ΠΔ, αναφορά με το περιεχόμενο κάθε λογαριασμού του ισολογισμού αυτού". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 114. (άρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Στο προσάρτημα πρέπει να αναφέρονται χωριστά: - για καθένα από τους λογαριασμούς 2 έως 5 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, οι απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων και οι απαιτήσεις, κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων (συνδεδεμένων επιχειρήσεων με τις οποίες το πιστωτικό Ιδρυμα έχει δεσμό συμμετοχής) είτε υπάρχει γι` αυτές παραστατικός τίτλος είτε όχι, - για καθένα από τους λογαριασμούς του παθητικού με αριθμούς 1, 2, 3 και 7 του ίδιου, όπως προηγούμενα, υποδείγματος ισολογισμού, οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις συμμετοχικού ενδιαφέροντος, είτε υπάρχουν γι` αυτές παραστατικοί τίτλοι είτε όχι. 2. Επίσης, στο προσάρτημα αναγράφονται χωριστά, ως υποδιαιρέσεις των λογαριασμών του υποδείγματος ισολογισμού του προηγούμενου άρθρου και των υποδιαιρέσεων της προηγούμενης παραγράφου, οι μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις του ενεργητικού. 3. Θεωρούνται ως μειωμένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει γι` αυτά παραστατικός τίτλος ή όχι, απορρέουν από δικαιώματα που, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης, μπορούν να ασκηθούν μόνο μετά την ικανοποίηση των λοιπών πιστωτών". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 115. (άρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Τα στοιχεία του ενεργητικού,τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχει δεσμεύσει για εγγύηση ίδιων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων ή έχει δώσει ως εγγύηση σε τρίτους, θα εξακολουθούν να εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς του ισολογισμού. 2. Τα περιουσιακά στοιχεία του έχουν δεσμευθεί υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος ή που έχουν δοθεί σαν εγγύηση, δεν πρέπει να εμφανίζονται στον ισολογισμό του,εκτός αν πρόκειται για χρήματα κατατεθειμένα σ` αυτό το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα.Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως (λογαριασμοί εκτός ισολογισμού)". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 116. (άρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Σε περίπτωση χορηγήσεως δανείου από όμιλο πιστωτικών ιδρυμάτων, καθένα από τα ιδρύματα αυτά υποχρεούται να εμφανίζει στον ισολογισμό του μόνο το ποσό της συνεισφοράς του στο συνολικό ποσό της χρηματοδοτήσεως. Αν το ποσό της συμμετοχής, για το οποίο εγγυάται ένα πιστωτικό ίδρυμα, είναι ανώτερο από το ποσό με το οποίο συμμετέσχε στη χρηματοδότηση, το επιπλέον αυτό ποσό της εγγυήσεως εμφανίζεται ως ενδεχόμενη υποχρέωση στους εκτός ισολογισμού λογαριασμούς τάξεως. 2. Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα διαχειρίζεται επ` ονόματι του, αλλά για λογαριασμό τρίτου, εμφανίζονται στον ισολογισμό του εφόσον τα αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού ανήκουν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύματος. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις του είδους αυτού εμφανίζονται στον ισολογισμό, κατανεμημένες και συγχωνευμένες στους διάφορους λογαριασμούς του ενεργητικού και του παθητικού. Στο προσάρτημα παρατίθεται σχετικός πίνακας με τους λογαριασμούς και τα αντίστοιχα ποσά τους. 3. Τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, που παραλαμβάνει και κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα επ` ονόματι και για λογαριασμό των τρίτων εμφανίζονται στους εκτός ισολογισμού λογαριασμούς τάξεως. 4. Θεωρούνται πληρωτέα εν όψει μόνο τα ποσά που δύνανται να αναληφθούν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ή για τα οποία έχει συμφωνηθεί προειδοποίηση διάρκειας 24 ωρών ή μιας εργάσιμης ημέρας". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 117. (άρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Με τον όρο "πράξεις προσωρινής εκχώρησης" νοούνται οι πράξεις με τις οποίες ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ένας πελάτης (ο εκχωρών) εκχωρεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή πελάτη (τον εκδοχέα) στοιχεία του ενεργητικού που του ανήκουν, όπως αξιόγραφα, απαιτήσεις ή κινητές αξίες, με πρόβλεψη. Επανεκχωρήσης των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού στον εκχωρούντα σε συμφωνημένη τιμή. 2. Εάν ο εκδοχέας αναλαμβάνει την ευθύνη να επανεκχωρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού σε ορισμένη ημερομηνία ή σε ημερομηνία που θα ορίσει ο εκχωρών, τότε πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει σύμβασης πώλησης με σύμφωνο εξωνήσεως. 3. Εάν, αντίθετα, ο εκδοχέας έχει μόνο δικαίωμα να επανεκχωρήσει τα στοιχεία του ενεργητικού στην τιμή εκχώρησης ή σε άλλη τιμή που συμφωνείται εκ των προτέρων και σε ημερομηνία που έχει ήδη ορισθεί ή θα καθορισθεί αργότερα, πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει οριστικής σύμβασης πώλησης με σύμφωνο εξωνήσεως. 4. Στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που προβλέπει η παράγραφος 2, τα εκχωρούμενα στοιχεία του ενεργητικού συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό του εκχωρούντος. Το τίμημα της εκχώρησης που εισπράπει ο εκχωρών εμφανίζεται σαν υποχρέωση προς τον εκδοχέα και η αξία των εκχωρουμένων στοιχείων του ενεργητικού εμφανίζεται στο προσάρτημα των λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) του εκχωρούντος, καθώς και στους προβλεπόμενους από το άρθρο 123 λογαριασμούς εκτός ισολογισμού (λογαριασμούς τάξεως) του εκχωρούντος. Ο εκδοχέας δεν έχει δικαίωμα να εμφανίσει στον ισολογισμό του τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού. Το τίμημα της εκχώρησης που καταβάλει ο εκδοχέας εμφανίζεται ως απαίτηση κατά του εκχωρούντος. 5. Αντίθετα, στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που προβλέπει η παράγραφος 3, ο εκχωρών δεν έχει πλέον δικαίωμα να εμφανίσει στον ισολογισμό του τα εκχωρούμενα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εμφανίζονται στο ενεργητικό του εκδοχέα. Ο εκχωρών εμφανίζει στους εκτός ισολογισμού λογαριασμούς τάξεως του άρθρου 123 και συγκεκριμένα οτο λογαριασμό 2 αυτών ένα ποσό, ίσο με το τίμημα που έχει συμφωνηθεί για την περίπτωση εξωνήσεως. 6. Οι πράξεις συναλλάγματος υπό προθεσμία, οι χρηματιστηριακές πράξεις υπό προθεσμία, οι πράξεις έκδοσης τίτλων με τις οποίες ο εκδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξαγοράσει το σύνολο ή μέρος των ομολογιών πριν από τη λήξη τους, καθώς και άλλες ανάλογες πράξεις, δεν αποτελούν πράξεις προσωρινής εκχώρησης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου", *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 118. (άρθρα 13 και 14 Οδηγιας 86/635/ΕΟΚ) 1. Στο λογαριασμό 1 του ενεργητικού "ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα" περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) Το ταμείο, το οποίο περιλαμβάνει τα νομίσματα που κυκλοφορούν νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων χαρτονομισμάτων και κερμάτων. β) Τα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, στα οποία περιλαμβάνονται μόνο τα κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος περιουσιακά στοιχεία που ανά πάσα στιγμή αντιπροσωπεύουν πραγματικά διαθέσιμα. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις κατά της Τράπεζας Ελλάδος εμφανίζονται στο λογαριασμό 3 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων". 2. Στο λογαριασμό 2 του ενεργητικού "Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα" περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α) Στην υποδιαίρεση α "κρατικά και εξομοιούμενα προς αυτά αξιόγραφα περιλαμβάνονται τα άτοκα και έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και άλλοι παρόμοιοι πιστωτικοί τίτλοι δημοσίων οργανισμών, εφόσον γίνονται δεκτοί για επαναχρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Κεντρική Τράπεζα της χώρας όπου το πιστωτικό ίδρυμα είναι εγκατεστημένο. Οι πιστωτικοί τίτλοι δημοσίων οργανισμών οι οποίοι δεν πληρούν τον όρο αυτό εγγράφονται την υποδιαίρεση α του λογαριασμού του ενεργητικού 5 "Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως". β) Στην υποδιαιρεση β "Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση περιλαμβάνονται όλα τα αξιόγραφα χαρτοφυλακίου που έχουν αγοραστεί από πιστωτικά ιδρύματα ή πελάτες, εφόσον τα αξιόγραφα αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γίνοντα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένο το πιστωτικό ίδρυμα". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 119. (άρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Στο λογαριασμό 3 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων" περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες που έχει το πιστωτικό ίδρυμα (που καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς), κατά ημεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις που ενσωματώνονται σε ομόλογιες ή σε οποιονδήποτε άλλο τίτλο, οι οποιες υποχρεωτικά εμφανίζονται στο λογαριασμό 5 του ενεργητικού "ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως". Για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου, ως "πιστωτικά ιδρύματα" νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 7 της Οδηγίας 77/78Ο/ΕΟΚ, καθώς και οι κεντρικές Τράπεζες και εθνικοί ή διεθνείς επίσημοι οργανισμοί τραπεζικού χαρακτήρα, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση μη εγκατεστημένη, στην Κοινότητά, η οπόια εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992. Οι απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις αναγράφονται στο λογαριασμό 4 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πελατών". 2. Στο λογαριασμό 4 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πελατών" περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις κατά εγχωρίων ή ξένων πελατών, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εξαιρούνται μόνο οι απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοδήποτε άλλος τίτλος, οι οποίες αναγράφονται στο λογαριασμό 5 του ενεργητικού "ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 120. (άρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Ο λογαριασμός 5 του Ενεργητικού "ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως" περιλαμβάνει τις ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως, που είναι μεταβιβάσιμοι και έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα, άλλες επιχειρήσεις ή δημόσιους οργανισμούς. Οι ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως που έχουν εκδοθεί από δημόσιους οργανισμούς εγγράφονται στο λογαριασμό αυτό μόνον εφόσον δεν υπάγονται στο λογαριασμό 2 του ενεργητικού "κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα". 2. Εξομοιώνονται με ομολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως οι αξίες με επιτόκιο μεταβαλλόμενο, σύμφωνα με ορισμένη παράμετρο, ως το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς ή της ευρωαγοράς. 3. Οι ίδιες ομολογίες που έχουν εξαγοραστεί και είναι μεταβιβάσιμες, καταχωρούνται στην υποδιαίρεση β του λογαριασμού 5 του ενεργητικού. Τούτο εφαρμόζεται εφόσον οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά επιτρέπουν την απόκτηση από πιστωτικό ίδρυμα ίδιων αυτού ομολογιών. *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 121. (άρθρο 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Ο λογαριασμός 1 του παθητικού "Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα" περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις προς ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποιες προκύπτουν από τραπεζικές εργασίες. Εξαιρούνται μόνον οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο λογαριασμό 3 του παθητικού αυποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους". Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως "πιστωτικά ιδρύματα" νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 7 της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, καθώς και οι κεντρικές τράπεζες και οι επίσημοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισμοί τραπεζικού χαρακτήρα, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια επιχείρηση μη εγκατεστημένη στην Κοινότητα, η οποία εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 2 του Ν. 2076/92. 2. Στον λογαριασμό του παθητικού 2 "υποχρεώσεις προς πελάτες" καταχωρούνται οι οφειλές προς πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ονομασία τους στη συγκεκριμένη περιπτωση. Εξαιρούνται μόνο οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ομολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος που υποχρεωτικά καταχωρούνται στον λογαριασμό του παθητικού 3 "υποχρεώσεις από πιστωτικούς τιτλους". Με τον όρο " καταθέσεις" νοούνται αποκλειστικά όσα κεφάλαια πληρούν τις απαιτούμενες από την εθνική νομοθεσία προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως καταθέσεις. Τα αποταμιευτικά ομόλογα καταχωρούνται στην αντιστοίχη υποδιαίρεση του λογαριασμού αυτού, μόνον αν δεν υπάρχουν γι` αυτά μεταβιβάσιμοι πιστωτικοί τίτλοι." *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 122. (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Στο λογαριασμό του παθητικού 3 "Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους" καταχωρούνται, τόσο οι ομολογίες όσο και οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί μεταβιβάσιμος πιστωτικός τίτλος, καθώς και οι τίτλοι ίδιας αποδοχής και τα κυκλοφορούντα γραμμάτια. Με τον όρο "τίτλοι ίδιας αποδοχής" νοούνται αποκλειστικά οι τίτλοι τους οποίους εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυμα για την αναχρηματοδότησή του και στους οποίους φέρεται ως πρωτοφειλέτης ("πληρωτής"). 2. Στο λογαριασμό του παθητικού 7 "Μειωμένης εξασφαλίσεως στοιχεία παθητικού" καταχωρούνται οι ενσωματωμένες ή όχι σε πιστωτικούς τίτλους υποχρεώσεις, για τις οποίες έχει ορισθεί με σχετική σύμβαση ότι τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα των τρίτων σε περίπτωση εκκαθαρίσεως ή πτωχεύσεως, μπορούν να ασκηθούν μόνον αφού ικανοποιηθούν οι υπόλοιποι πιστωτές. 3. Ο λογαριασμός του παθητικού 8 "Μετοχικό κεφάλαιο" αναλύεται σε κκαταβεβλημένο" και "οφειλόμενο". Στις υποδιαιρέσεις αυτές καταχωρούνται τα καταβεβλημένα και τα οφειλόμενα από τους μετόχους ποσά για καλυφθέν κεφάλαιο. 4. Ο λογαριασμός του παθητικού 10 "Αποθεματικά" αναλύεται στα εξής τουλάχιστον είδη Αποθεματικών: - Τακτικό Αποθεματικό - Αποθεματικά καταστατικά - Ειδικά Αποθεματικά - Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων - νόμων - Αποθεματικό για Ίδιες μετοχές (σχηματιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 42ε παραγρ. 13). Οι διαφορές που προκύπτουν από πραγματοποιούμενη, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογή της αξίας περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται στο λογαριασμό 11 "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών στοιχείων". *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 123. (άρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) Για το περιεχόμενο και τον τρόπο καταχωρήσεως κάτω από τον Ισολογισμό των εκτός ισολογισμού λογαριασμών τάξεως εφαρμόζεται η παραγρ. 11 του άρθρου 42ε, με τις ακόλουθες επιπρόσθετες ειδικές ρυθμίσεις: α) Ο εκτός ισολογισμού λογαριασμός 1 "Ενδεχόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνει κάθε πράξη με την οποία ένα πιστωτικό ίδρυμα εγγυάται για τις υποχρεώσεις τρίτου. Στο προσάρτημα αναφέρεται η φύση και το ύψος του κάθε κινδύνου δημιουργίας υποχρέωσης. Εφόσον αυτή είναι σημαντική σε σχέση με την συνολική δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος. Οι υποχρεώσεις από οπισθογράφηση αναπροεξοφλημένων αξιογράφων θα περιλαμβάνονται στο λογαριασμό αυτό μόνον εφόσον η ισχύουσα νομοθεσία δεν ορίζει διαφορετικά. Το αυτό ισχύει και για τους τίτλους αποδοχής, εκτός από τους τίτλους ίδιας αποδοχής. Οι εγγυήσεις και τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση περιλαμβάνουν όλες τις εγγυήσεις και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί σαν εγγύηση για λογαριασμό τρίτων, όπως ανέκκλητες εγγυήσεις και ανέκκλητες πιστωτικές εντολές. β) Στον εκτός ισολογισμού λογαριασμό 2 "Υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης" περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει το πιστωτικό ίδρυμα, στα πλαίσια πράξεων προσωρινής εκχώρησης (βάσει σύμβασης πώλησης με δικαίωμα εξωνήσεως) κατά την έννοια του άρθρου 117 παράγραφος 3. γ) Στον εκτός ισολογισμού λογαριασμό 3 "Λοιποί λογαριασμοί τάξεως" περιλαμβάνονται τα κατεχόμενα από το πιστωτικό ίδρυμα (προς φύλαξη ή ως ενέχυρο κλπ.) περιουσιακά στοιχεία τρίτων οι υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις και οι λοιποί λογαριασμοί πληροφοριών. *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 124. (άρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Ο λογαριασμός ααποτελέσματα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.Δ. 384/1992, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Π.Δ., αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του λογαρισμού αυτού. 2. Ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων" καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.Δ. 384/1992, σε συνδυασμό με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Π.Δ. αναφορικά με το περιεχόμενο κάθε επιμέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού". ΤΜΗΜΑ V Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124 *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 125. (άρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Οι λογαριασμοί 1 "τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα" και 2 "τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα" περιλαμβάνουν όλα τα αποτελέσματα που απορρέουν από την τραπεζική δραστηριότητα όπως: α) `Ολα τα έσοδα που προέρχονται από στοιχεία εγγεγραμμένα στους λογαριασμούς 1 έως 5 του ενεργητικού του ισολογισμού ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης, τα έσοδα που προκύπτουν όταν υπαχθούν κλιμακωτά στο οικονομικό αποτέλεσμα τα ωφελήματα που απορρέουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού με καταβολή ποσού κατώτερου από το πληρωτέο κατά την λήξη, καθώς και από την συνομολόγηση υποχρεώσεων για ποσό ανώτερο του πληρωτέου κατά την λήξη. β) `Ολα τα έξοδα που αφορούν τους λογαριασμούς 1, 2 3 και 7 του παθητικού, όποια και αν είναι η μορφή με την οποία υπολογίζονται. Περιλαμβάνουν επίσης, τα έξοδα που αντιστοιχούν στην κλιμακωτή απόσβεση των ποσών που προκύπτουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του πληρωτέου κατά την λήξη, καθώς και από την σύναψη υποχρεώσεων με τίμημα κατώτερο του πληρωτέου κατά την λήξη. γ) Τα έσοδα και τα έξοδα που απορρέουν από καλυπτόμενες προθεσμιακές πράξεις με αντικείμενο συνάλλαγμα, τα οποία υπολογίζονται κλιμακωτά επι της πραγματικής διάρκειας της πράξης και έχουν χαρακτήρα τόκου. δ) Οι προμήθειες που έχουν χαρακτήρα τόκου και που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την διάρκεια ή το ποσό της απαιτήσεως ή της υποχρεώσεως. 2. Ο λογαριασμός 3 " Εσοδα από τίτλους" περιλαμβάνει όλα τα μερίσματα και άλλα έσοδα από τίτλους μεταβλητής αποδόσεως και συμμετοχές, από μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα έσοδα από μερίδια εταιρειών επενδύσεων. 3. Με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, ως "έσοδα προμηθειών" (λογαριασμός 4) και ως "έξοδα προμηθειών" (λογαριασμός 5) νοούνται τα έσοδα με τα οποία αμείβονται υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους ή τα έξοδα που προκύπτουν από την προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων, ιδίως: - οι προμήθειες για παροχή εγγυήσεων διαχειρίσης δανείων, για λογαριασμό άλλων δανειστών, καθώς και για συναλλαγές επι τίτλων για λογαριασμό τρίτων, - οι προμήθειες για διακανονισμό εμπορικών πράξεων και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις ή έσοδα, τα έξοδα τηρήσεως λογαριασμού, τα δικαιώματα φυλάξεως και διαχειρίσεως των τίτλων, - οι προμήθειες για συνάλλαγμα, για αγορά και πώληση νομισμάτων και πολύτιμων μετάλλων για λογαριασμό τρίτων, - οι προμήθειες που εισπράττονται λόγω μεσιτείας σε πιστωτικές εργασίες, συμβάσεις αποταμιεύσεως ή ασφαλίσεως. 4. Ο λογαριασμός 6 "αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων" περιλαμβάνει: α) Το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από πωλήσεις χρεωγράφων που δεν θεωρούνται πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία, καθώς και τις διαφορές αποτιμήσεώς τους (προβλέψεις υποτιμήσεως) που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 127 παραγρ. 1 του παρόντος και της περιπτ. 2γ της παραγρ. 2.2.111 του ΠΔ 384/1992. Τα έσοδα από "χρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται στο λογαριασμό 15 "έκτακτα έσοδα", ανάλυση του οποίου παρατίθεται στο προσάρτημα. β) Το καθαρό υπόλοιπο κερδών/ζημιών από τις δραστηριότητες στον τομέα του συναλλάγματος, με την επιφύλαξη της παραγρ. 1 περ. γ του παρόντος άρθρου. γ) Τα καθαρά υπόλοιπα κερδών/ζημιών από τις άλλες αγοραπωλησίες χρηματοδοτικών μέσων μεταξύ των οποίων και τα πολύτιμα μέταλλα." *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 126. (άρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Ο λογαριασμός 11 και 12 "Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις" περιλαμβάνει τις σχηματιζόμενες στο τέλος κάθε χρήσεως προβλέψεις: - για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων και κατά πελατών, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού 3 ααπαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων" και 4 "απαιτήσεις κατά πελατών", του άρθρου 119 του παρόντος, - για έξοδα εκμεταλλεύσεως, - για τους κινδύνους που απορρέουν από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους εκτός ισολογισμού λογαριασμούς τάξεως του άρθρου 123. 2. Τα εισπραττόμενα σε μεταγενέστερες χρήσεις ποσά από αποσβεσμένες απαιτήσεις, καθώς και τα ποσά των αχρησιμοποίητων προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων για έξοδα και κινδύνους εκμεταλλεύσεως, καταχωρούνται στο λογαριασμό 15 "έκτακτα έσοδα", ανάλυση του οποίου παρατίθεται στο προσάρτημα. 3. Οι σχηματιζόμενες προβλέψεις για διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά της πελατείας, κατά των επιχειρήσεων με τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει συμμετοχές κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του παρόντος και κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων, πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά στο προσάρτημα όταν η διάκριση αυτή είναι αρκετά σημαντική. 4. Ο λογαριασμός 13 και 14 "Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων" περιλαμβάνει τις διαφορές αποτιμήσεως (προβλέψεις υποτιμήσεως) των συμμετοχών με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 παρ. 1 του παρόντος και στην παρα. 2.2.111 του ΠΔ 384/19θ2. Τα αχρησιμοποίητα ποσά προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων για υποτιμήσεις συμμετοχών της κατηγορίας αυτής, καταχωρείται στο λογαριασμό 15 "έκτακτα έσοδα". 5. Το καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημια) από πωλήσεις τίτλων συμμετοχών της προηγούμενης παραγρ. 4, καταχωρούνται στο λογαριασμό 17 "έκτακτα αποτελέσματα". 6. Οι σχηματιζόμενες προβλέψεις για διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, συμμετοχών και μεριδίων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά στο προσάρτημα όταν είναι σημαντικές. 7. Το κονδύλι 1 "φόρος εισοδήματος" του πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων αναλύεται στο προσάρτημα: - στο τμήμα που αναλογεί στο οργανικό αποτέλεσμα (δηλαδή στο αποτέλεσμα από συνήθεις δραστηριότητες, όπως προκύπτει ως υπόλοιπο κάτω από το λογαριασμό 13 + 14 των αποτελεσμάτων χρήσεως), - στο τμήμα που αναλογεί στα έκτακτα αποτελέσματα (των λογαριασμών 15, 16 και 17 των αποτελεσμάτων χρήσεως.".) *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 127. (άρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) "1. Για την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων και γενικά των τίτλων κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς 2, 5, 6, 7 και 8 του ενεργητικού υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 43γ, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2.2.111 περίπτωση 2 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992." ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 7 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α 105/2006) 2. Οι μεταβιβάσιμοι τίτλοι κινητών αξιών, που δεν έχουν το χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων, καταχωρούνται στον ισολογισμό στην τιμή κτήσεώς τους. Η διαφορά, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της μεγαλύτερης τρέχουσας αγοραίας τιμής τους κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, αναγράφεται στο προσάρτημα. 3. Με τους όρους "συμμετοχές και τίτλοι κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων" και "πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία", προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα, νοούνται οι συμμετοχές και τα μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι τίτλοι κινητών αξιών που προορίζονται να χρησιμεύσουν κατά διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύματος. 4. Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των λογαριασμών του ενεργητικού 9 "Αϋλα πάγια στοιχεία" και 10 "Ενσώματα πάγια στοιχεία", εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 3 περιπτ. α και β`, 4 περ. β`, γ και δ` και 5 του άρθρου 43. 5. Για την κάλυψη των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές εργασίες, με επιβάρυνση του λογαριασμού 16 "`Εκτακτα έξοδα" των αποτελεσμάτων χρήσεως, σχηματίζεται γενική συμπληρωματική πρόβλεψη που καταχωρείται στο λογαριασμό του παθητικού του ισολογισμού 6Α "Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων". Για τον λογιστικό χειρισμό εφαρμόζεται η παρ. 2.2.402 περ. 2 του ΠΔ 384/1992." *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσ0εις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά". ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Στο ανωτέρω αναφερόμενο άρθρο 7 προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.2286/1995 (Α 19) το εξής εδάφιο:""Οι διατάξεις του άρθρου 127 παραγρ. 1 του κωδ. ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 4 του π.δ/τος 367/1994, εφαρμόζονται το αργότερο από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1995 και εφεξής. Στο προσάρτημα των χρήσεων που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 1994 και εφεξής θα παρέχονται πληρείς πληροφορίες περί του τρόπου αποτιμήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων".

Αρθρο 128. (άρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Για την μετατροπή σε δραχμές των τραπεζικών εργασιών σε συνάλλαγμα, εφαρμόζεται η παρ. 2.3.4 του άρθρου 1 του ΠΔ 384/1992. "Αν όμως εφαρμόζεται η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 43γ." ***Το εντος "" εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α 105/2006) "2. Για τη λογιστική παρακολούθηση των δοσοληψιών της Τράπεζας με τα υποκαταστήματά της και την ενσωμάτωση των οικονομικών τους καταστάσεων στις οικονομικές καταστάσεις της έδρας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 42β παράγραφος 6 και 43 παράγραφος 10 εκτός του τελευταίου εδαφίου του σχετικού με την εν γένει λογιστική μεταχείριση των προκυπτουσών από τις μετατροπές αυτής της παραγράφου συναλλαγματικών διαφορών και της περίπτωσης που εφαρμόζεται η Αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία τους, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 43γ παράγραφος 10 και παράγραφος 11 του παρόντος, καθώς και των παραγράφων 2.2.409 και 2.3.2 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992." ***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3460/2006 (ΦΕΚ Α 105/2006) *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 129. (άρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 43α εφαρμόζονται και για το Περιεχόμενο του Προσαρτήματος των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις. 2. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 1 περ. ε του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες, σχετικά με το λογαριασμό 7 του παθητικού (μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού): α) όσον αφορά κάθε δάνειο που υπερβαίνει το 10% του συνολικού ποσού των στοιχείων μειωμένης εξασφάλισης του παθητικού: ι) το ύψος του δανείου, το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται, το επιτόκιο και η ημερομηνια εξόφλησης, με την διευκρίνιση εάν πρόκειται για δάνειο αόριστης διάρκειας, ιι) εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πρόωρη αποπληρωμή και ιιι) τους όρους που προσδίδουν το χαρακτήρα μειωμένης εξασφάλισης στα εν λόγω στοιχεία, την ύπαρξη οποιωνδήποτε διατάξεων για την μετατροπή τους σε κεφάλαιο ή κάποιο άλλο στοιχείο του παθητικού, καθώς και το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, β) για τα λοιπά δάνεια, αναφέρονται γενικά οι κανόνες που τα διέπουν. 3. α) Αντι των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 43α παρ. 1 περ. στ` του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύματα μνημονεύουν στο προσάρτημα, χωριστά για καθέναν από τους λογαριασμούς 3-β και 4 του ενεργητικού και 1 -β, 2-α, 2-β-ββ και 3-β του παθητικού, το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και χρεών, κατανεμομένων ανάλογα με την εναπομένουσα διάρκειά τους, ως εξής: - μέχρι τρεις μήνες, - περισσότερο από τρεις μήνες έως ανά έτος, - περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη, - περισσότερο από πέντε έτη. Για τον λογαριασμό 4 του ενεργητικού, πρέπει να αναφέρεται επιπρόσθετα και το ποσό των πιστώσεων αόριστης διάρκειας. Στην περίπτωση απαιτήσεων ή χρεών που εξοφλούνται σταδιακά, ως εναπομένουσα διάρκεια νοείται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού έως την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την πληρωμή της κάθε δόσεως. Για την πρώτη χρήση, από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αναγραφή των στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να γίνεται με βάση την αρχική συμβατική διάρκεια ή την αρχική διάρκεια της προθεσμίας προειδοποιήσεως. Για τα δάνεια που δεν έχουν ενσωματωθεί σε πιστωτικό τιτλο, στην περιπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα αναλάβει κάποιο τρέχον δάνειο πρέπει να το ταξινομήσει βάσει της εναπομένουσας διάρκειας κατά την ημέρα που έγινε η ανάληψη. Για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου νοείται ως συμβατική διάρκεια ενός δανείου η χρονική περίοδος από την ημερομηνία της πρώτης χρησιμοποιήσεως των κεφαλαίων έως την ημερομηνία της εξοφλήσεως. Ως διάρκεια της προθεσμίας προειδοποιήσεως νοείται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία που δόθηκε η προειδοποίηση έως την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη εξόφληση. Στην περίπτωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που εξοφλούνται σταδιακά ως συμβατική διάρκεια νοείται η χρονική περίοδος από την ημερομηνία κατά την οποία γεννάται η απαίτηση ή η υποχρέωση έως την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την καταβολή της τελευταίας δόσεως. Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν επίσης για τους λογαριασμούς του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά την διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιμο του ισολογισμού. β) Τα πιστωτικά ιδρύματα δηλώνουν για τον λογαριασμό 5 του ενεργητικού (ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως) και το λογαριασμό 3-α του παθητικού (χρεώγραφα και ομολογίες σε κυκλοφορία), το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα την διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιμο του ισολογισμού. γ) Επιτρέπεται ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται προηγούμενα στα στοιχεια α) και β) , να αναγράφονται στον ισολογισμό.) δ) Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων υποχρεώσεων), κατά τρόπο ώστε να είναι εμφανές, για κάθε λογαριασμό του παθητικού ή για κάθε λογαριασμό εκτός ισολογισμού, το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση. 4. Αντι των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43α παρ. 1 περιπτ. 8 του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύματα εμφανίζουν στο προσάρτημα, την αναλογία των εσόδων που συνδέονται με τους λογαριασμούς 1, 3, 4, β και 7 του υποδείγματος του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" του άρθρου 124 του παρόντος ανό γεωγραφική αγορά, εφόσον από την άποψη της οργάνωσης του πιστωτικού ιδρύματος, οι αγορές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους σημαντικά. Την παράλειψη των πληροφοριών αυτών από το προσάρτημα δύναται να επιτρέψει, με απόφασή του, ο Υπουργός Εμπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δημοσιότητά τους θα ήταν σε σοβαρό βαθμό επιζήμια για την Τράπεζα. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτημα. 5. Αντι των πληροφοριών του άρθρου 43α παρ. 1 περ. ιδ` του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγράφουν μόνο τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων, που χορηγήθηκαν στα μέλη των οργάνων τους που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση ή Εποπτεία, καθώς και τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν,για λογαριασμό των προσώπων αυτών ως εγγυήσεις πάσης φύσεως. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά συγκεντρωτικό τρόπο για κάθε κατηγορία. 6. Η διάταξη της παραγρ. 8 του άρθρου 42ε του παρόντος εφαρμόζεται για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των λογαριασμών 9 και 10 του ενεργητικού. 7. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν επιπλέον και τις ακόλουθες πληροφοριες στο προσάρτημα: α) την ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων που αναγράφονται στους λογαριασμούς 5 έως 8 του ενεργητικού, ανάλογα με το αν είναι ή όχι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, β) την ανάλυση των μεταβιβάσιμων τίτλων που αναγράφονται στους λογαριασμούς 5 και 6 του ενεργητικού, ανάλογα με το αν θεωρούνται ή όχι πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 127 παραγρ. 3, του παρόντος, καθώς επίσης και το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για την διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών κινητών αξιών, γ) ειδικά οι εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING και το ύψος των εργασιών τους κατανεμημένο μεταξύ των σχετικών λογαριασμών του ισολογισμού, δ) την ανάλυση των λογαριασμών 13 του ενεργητικού και 4 του παθητικού, καθώς και των λογαριασμών 10 και 16 των αποτελεσμάτων χρήσεως στα κύρια στοιχεία τους, αν αυτά έχουν σημασία για την αξιολόγηση των ετήσιων λογαριασμών. Πρέπει επιπλέον να δίδονται εξηγήσεις για το ύψος τους και για την φύση τους, ε) τα έξοδα προκαταβόλλονται για τα μειωμένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού, από το πιστωτικό ίδρυμα, κατά την διάρκεια της χρήσεως, στ) το γεγονός ότι το ίδρυμα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές κατέχουν σημαντική έκταση σε σχέση με το σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύματος, ζ) το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αφού μετατραπούν σε εγχώριο νόμισμα, η) κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών που εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς κατά την ημέρα κλεισιματός του ισολογισμού, ειδικότερα με την ένδειξη, για κάθε τύπο πράξης, εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος έχει δεσμευθεί για την κάλυψη των συνεπειών της διακύμανσης των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών αγοράς και εάν πρόκειται για εργασίες των οπολίων σημαντικό μέρος αφορά εμπορικές πράξεις. Σε αυτούς τους τύπους πράξεως συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες των οποίων τ` απορρέοντα έσοδα ή έξοδα εμπίπτουν στο λογαριασμό β των αποτελεσμάτων χρήσεως ως ίδια ξένο συνάλλαγμα, πολύτιμα μέταλλα, μεταβιβάσιμοι τίτλοι, πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία ενεργητικού. 8. Το προσάρτημα καταρτίζεται σύμφωνα με την δομή του υποδείγματος των παραγρ. 4.1.502, 4.1.503, 4.1.504 και 4.1.505 του ΠΔ 384/1992. Το περιεχόμενο του υποδείγματος αυτού συμπληρώνεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου." *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 130. (άρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) και της ενοποιημένης εκθέσεως διαχειρίσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 παραγρ. 1, 2 εδ. α και β` και 3, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 και 109 του παρόντος νόμου, που προστέθηκαν με το άρθρο 18 του ΠΔ 498/ 1987, εφόσον στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά. 2. Στην περίπτωση εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 97 παραγρ. 3 περιπτ. γ, όταν η θυγατρική επιχείρηση, που δεν περιλαμβάνεται στην ενοποίηση, είναι πιστωτικό ίδρυμα και οι μετοχές της είναι προσωρινά δεσμευμένες λόγω παροχής χρηματικής ενισχύσεως προς το σκοπό της αναδιοργανώσεως ή της διασώσεως της θυγατρικής αυτής επιχειρήσεως, οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της επιχειρήσεως αυτής επισυνάπτονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και στο προσάρτημα παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την φύση και τους όρους της χρηματικής αυτής ενισχύσεως. (3. Το άρθρο 98, με εξαίρεση την παραγρ. 2, εφαρμόζεται με την κατωτέρω επιφύλαξη : `Οταν η μητρική επιχείρηση είναι πιστωτικό ίδρυμα και μια ή περισσότερες θυγατρικές επιχειρήσεις, που υπόκεινται σε ενοποίηση, δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα, οι θυγατρικές αυτές επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται στην ενόποιηση εφόσον η κύρια δραστηριότητά τους συνίσταται σε τοποθετήσεις σε τίτλους ή στην άσκηση μιάς ή περισσοτέρων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα σημεια β` έως ιβ` του άρθρου 24, παραγρ. 1 του Ν. 2076/1992). *** Η παρ.3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 Ν.3487/2006,ΦΕΚ Α 191/11.9.2006. 4. Για την διάρθρωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων: - εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 112 και 114 έως 126 - οι διατάξεις του άρθρου 42ε παραγρ. 7 και 8 εφαρμόζονται για τα περιουσιακό στοιχεία που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του ενεργητικού 9 και 10 του υποδείγματος ισολογισμού του άρθρου 113. 5. Ως προς το Περιεχόμενο του Προσαρτήματος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διάταξη του άρθρου 107 παραγρ. 1 περ. α εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 129." *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 131. (άρθρο 44 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 1. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παραγρ. 1 και 12 και 438 παραγρ. 5. Οι μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών και των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζών, δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε μιά ημερήσια καθαρά οικονομολογική εφημερίδα της Αθήνας και μια εβδομαδιαία οικονομολογική εφημερίδα, που εκδίδονται τουλάχιστον επί μία πενταετια συνεχώς. 2. Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109. 3. Οι ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοι) των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια της περ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ τ.Α`/130) είναι εγκαταστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2." *** Τα άρθρα 110-131 προστέθηκαν από το άρθρο 4 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) στο άρθρο 7 του οποίου ορίζεται ότι: " Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος ΠΔ/τος αρχίζει: του άρθρου 2 από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των λοιπών διατάξεων από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, εκτός αν ορίζεται από αυτές διαφορετικά".

Αρθρο 132. Τελικές διατάξεις. 1. Τα αριθμητικά όρια των περιπτώσεων α και β της παρ. 6 του άρθρου 42α και των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 92 είναι δυνατό να τροποποιούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν το δραχμικό ισόποσο των σε ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες καθοριζομένων κάθε φορά ορίων για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, προσαυξημένων κατά 10% "2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις διατάξεις του π.δ. 148/1984 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις" (ΦΕΚ 47 Α), όπως ισχύει, και αναλόγως, τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 και 5 του άρθρου 42α, των άρθρων 42β, 42ε, 43, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 43α, και των παραγράφων 2 έως 6 του άρθρου 43β, όπως ισχύουν, εφόσον για τις ανώνυμες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 134 έως 143 του παρόντος νόμου." *** Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρου 5 Ν.3873/2010, ΦΕΚ Α 150/6.9.2010 3. Με την επίφυλαξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, που αναφέρονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, για τη διάρθρωση αυτών των καταστάσεων, εφαρμόζουν τις διατάξεις του Π.Δ. 148/1984 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις ασφαλιστικές επιχερήσεις" και, αναλόγως, τις διατάξεις των άρθρων 42β και 42ε. Κατά την εφαρμογή αυτή λαμβάνονται υπόψη οι αναγκαίες προσαρμογές που υπαγορεύονται από τις ιδιομορφίες των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις". ***Το ανωτέρω άρθρο προστέθηκε ως άρθρο 70α με το άρθρο 42 του ΠΔ 409/1986 (Α 191), στην συνέχεια αναριθμήθηκε σε 111 και αντικαταστάθηκε ως άνω δυνάμει του άρθρου 20 του ΠΔ 498/1987 (Α 236) και τέλος αναριθμήθηκε σε 132 με την παρ.1 του άρθρου 5 με το ΠΔ 367/1994 (Α 200).

Αρθρο 133. Μεταβατικές Διαταξεις. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 428, 42γ, 42δ, 43 και 43α, όπως ίσχυαν πριν από την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 34 και 35 του ΠΔ 409/1986, με εξαίρεση τις διατάξεις περί δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων, όπως διατυπώνονται αναμορφωμένες στο άρθρο 438 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1993. Τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 περιπτώσεις 1 και 6 του Ν. 2076/1992 υποχρεούνται από την Εταιρική χρήση που αρχιίει από 1ης Ιανουαρίου 1994 και μετά, να καταρτίζουν τις ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 έως 131 του παρόντος." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.1 του άρθρου 5 του ΠΔ 367/1994 (Α 200) (Προσαρμογή στις διατάξεις των Οδηγιών 86/635/ΕΟΚ και 78/669/ΕΟΚ). 2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τον τακτικό έλεγχο των ανώνυμων εταιρειών, για τις οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει μετά την 31η Δεκεμβρίου 1986. Για την πρώτη εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α είναι αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της χρήσης που άρχισε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1986. Το σύνολο του ισολογισμού προκύπτει από το άθροισμα των στοιχείων του ενεργητικού, όπως αυτό εμφανίζεται στον ισολογισμό του τέλους της πιο πάνω χρήσης, μετά την αφαίρεση των τυχόν σωρευμένων ζημιών, που περιλαμβάνονται στο άθροισμα αυτό. 3. Οι ισχύουσες διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο των ανωνύμων εταιριών από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται για τις εταιρίες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες η Εταιρική χρήση αρχίζει μετά την 31η Δεκεμβρίου 1986, είναι υποχρεωμένες να καταρτίζουν τις Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης με βάση τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2, και 112 παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των διατάξεων των παραπάνω παρ. 2 και 3, για τον τακτικό έλεγχο των ανωνύμων εταιρειών, στην περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1987 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1989, τα δραχμικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α ορίζονται ως εξής: α) Σύνολο ισολογισμού, 200.000.000 δραχμές, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 42γ, και β) Καθαρός κύκλος εργασιών, 400.000.000 δραχμές. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου αυτής, για τον υπολογισμό των παραπάνω ορίων εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. 6. Οι ανώνυμες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 1986, εγγράφονται στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με επιμέλεια των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται τα σχετικά με την εγγραφή των πιο πάνω ανωνύμων εταιρειών στο Μητρώο. 7. Οι ανώνυμες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 1986 υποχρεούνται να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, μέχρι 31η Δεκεμβρίου 1988, εφόσον αυτό δεν περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2, οι εταιρείες αυτές μπορούν, κατ` εξαίρεση, να μην εφαρμόσουν τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2. 8. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 70 δεν εφαρμόζονται στους κατόχους μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρεογράφων, αν μέχρι την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων αυτών, με τους όρους έκδοσης των προαναφερομένων τίτλων, έχει καθοριστεί η θέση των κατόχων των τίτλων αυτών για την περίπτωση συγχώνευσης. 9. Οι συγχωνεύσεις με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρίας ή με εξαγορά, για τις οποίες, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 68 και 80, είχε πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη εκτίμηση της εισφερόμενης περιουσίας και οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών είχαν εγκρίνει τη συγχώνευση, ολοκληρώνονται σύμφωνα με την προϋφιστάμενη νομοθεσία. 10. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 70, οι οποίες εφαρμόζονται και σε περίπτωση διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ. 1, δεν εφαρμόζονται στους κατόχους μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων χρεογράφων αν μέχρι την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων αυτών με τους όρους έκδοσης των προαναφερομένων τίτλων, έχει καθοριστεί η θέση των κατόχων των τίτλων αυτών για την περίπτωση διάσπασης. 11. Μέχρι να συμπληρωθεί χρονική περίοδος δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της παρακάτω παρ. 13, τα όρια τη παρ. 1 του άρθρου 92 αυξάνονται ως εξής: α) σύνολο ισολογισμού 1.250.000.000 δραχμές. β) Καθαρός κύκλος εργασιών 2.500.000.000 δραχμές. γ) Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 500 άτομα. Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, οι οποίες εκδίδονται μέχρι να συμπληρωθεί η πιο πάνω δεκαετής χρονική περίοδος, τα παραπάνω αυξημένα όρια δύνανται να μειώνονται μέχρι των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 92. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 111 εφαρμόζονται αναλόγως. ("12. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, που αναφέρονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, δεν εφαρμόζονται στις τραπεζικές επιχειρήσεις και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1993. Από τις εταιρικές χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και μετά για τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα αυτά εφαρμόζεται το άρθρο 130.)" *** Η παρ.12 που είχε αντικατασταθεί ως άνω από την παρ.2 άρθρου 5 ΠΔ 367/1994 (Α 200) (Προσαρμογή στις Οδηγ. 86/635/ΕΟΚ και 78/669/ΕΟΚ) ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 5 Ν.3487/2006,ΦΕΚ Α 191/11.9.2006. 13. Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 43α παρ. 1 περίπτ. β εδάφιο τελευταίο, 90 έως και 109, καθώς και των άρθρων 111 παρ. 3 και 112 παρ. 11 και 12, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η έναρξη αυτή δεν μπορεί να γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990. 14. Οι εταιρείες για τις οποίες, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986, είχε εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 4 απόφαση για τη σύσταση και την έγκριση του καταστατικού τους και η δημοσίευση της απόφασης αυτής με περίληψη του καταστατικού τους πραγματοποιήθηκε μετά την 31η Δεκεμβρίου 1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986, δεν υποχρεούνται να επαναλάβουν τις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από το άρθρο 7β. Οι εταιρείες αυτές θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με τη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986. 15. Οι διατάξεις της περίπτ. δ της παρ. 3 του άρθρου 43 δεν εφαρμόζονται για τις σωρευμένες προβλέψεις, για αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την υπηρεσία, που είναι καταχωρημένες στο λογ/σμό "λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης" και αποσβένονται μέσα σε μια πενταετία, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παρ. 14 του άρθρου 42ε". ***Το ανωτέρω άρθρο προστέθηκε αρχικά ως άρθρο 70β, στη συνέχεια αναριθμήθηκε σε 112 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 42 του ΠΔ 409/1986 (Α 191) δυνάμει του άρθρου 20 του ΠΔ 498/1987 (Α 236) και τέλος αναριθμήθηκε σε 133 με την παρ.2 του άρθρου 5 του ΠΔ 367/1994 (Α 200).

Δημήτριος Χ. Καραγιάννης, δικηγόρος, Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Επικοινωνία

Θεσσαλονίκη

Πολυτεχνείου 21 (6ος Όροφος), 54626

2310525720

Αθήνα

Σολωμού 58 και Πατησίων (6ος Όροφος), 10682

2103810723

Για να σας παρέχουμε την καλύτερη online εμπειρία, χρησιμοποιούμε cookies.